NAN 31: MBM nr 22 – Veilig naar huis

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 31

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Dinsdag 15 september 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Mini-bericht van Moeder – nr. 22:
‘Operatie Veilig naar Huis’
door Moeder God

NAN 31: MBM nr 22

Geliefde kinderen, ik heb een belangrijk bericht voor ieder van u. Ik zal aan dit bericht de beelden en gevoelens toevoegen waarvan ik hoop dat ze u helpen bij het bevatten van de diepste bedoeling achter mijn woorden.

Dit is een keerpunt voor de Aarde. Ieder van u heeft zo hard gewerkt om uzelf op innerlijk niveau steeds hoger te verheffen, en u heeft uw aandacht gericht op het scheppen van Licht overal om u heen door uw liefdevol handelen. U heeft het mogelijk gemaakt – in overeenstemming met onze langlopende overeenkomsten – dat wij in grote mate konden bijdragen.

Misschien heeft u nog niet gemerkt welke invloed ons werk heeft gehad, omdat er nog een laatste laag van duisternis aanwezig is op Aarde en omdat die nog wordt aangestuurd door de resterende Cabal – de volgelingen die hier zijn gebleven sedert het Archon-Bondgenootschap, de Annunaki en de Reptilians zijn teruggekeerd naar het Licht. Ons gezamenlijk, belangrijk werk heeft niet de invloed kunnen veranderen van de laatste restanten van de meest toegewijde beoefenaars van het duister – zij die nog in menselijke vorm verblijven – diegenen die u de 13 families, de Illuminati of de Cabal heeft genoemd. Hun onverzettelijkheid is ongekend in het Universum – dat is voor u wellicht een even grote verrassing als voor ons.

Zoals wij u hebben verteld bent u geschapen naar ons beeld. De mensheid was bedacht om stevig, hardnekkig, resoluut en vastbesloten te zijn. Deze eigenschappen worden ten volle vertoond bij hen die zich hebben aangesloten bij het duister en de vernietigende Matrix – een systeem van geprogrammeerde gedachten en gevoelens dat geschapen werd door hun bazen en mentoren, die inmiddels dat alles hebben achtergelaten om terug te keren naar het Licht. Ironisch genoeg is de trouw van de Cabal aan het duister juist een voorbeeld van precies deze eigenschappen die wij bedoeld hadden voor u – al worden ze foutief ingezet in dienst van een programma dat nu voorbijgestreefd is.

Het is ook niet zo verbazingwekkend dat onze beste en meest ervaren zielen naar de Aarde kwamen in dit leven, om stand te houden tegen de meest krachtige van hun broeders die vasthouden aan hun duistere overtuigingen. Ongeacht of zij die nu aanwenden voor goed of kwaad, al onze menselijke kinderen hebben kracht en vastbeslotenheid als eigenschap.

Dit zijn ook de menselijke eigenschappen die u gezien heeft over de hele wereld, door allen die vasthouden aan hun religieuze- of culturele overtuigingen ten overstaan van alle tegenwerking. U beschouwt religieuze fanatici niet als Cabal, of de oorlogszuchtige politieke separatisten niet als Illuminati, maar deze vormen van koppigheid, eigenwijze standpunten, vrome zelfingenomenheid, het gebruik van alle mogelijke vormen van gewelddadige beeldvorming – dat alles is een uitwas van het verbond met het duister. Zij zijn ook een uitwas van de moedige menselijke geestkracht.

Dit is wat wij zien in onze menselijke kinderen – de combinatie van hun wonderbaarlijke lichaam en geest, hun eeuwige ziel die wij hebben gekend sinds hun geboorte en de huidige afronding van levens aan ervaringen hier op de meest duistere van alle planeten, uw geliefde Terra.

Diegenen onder u die zich hebben vastgehouden aan uw Geloof en uw eigen vastberadenheid om het Licht naar uw planeet te brengen, hebben een beroep op ons gedaan met zulk een aandrang en oprecht verlangen om een einde te maken aan deze vreselijke strijd, dat u de Hemelse Schare ertoe heeft aangezet om de klok rond inspanningen te leveren om een snel en vreedzaam einde te vinden voor het huidige terreurbeleid. Toch is dit blijven doorgaan ondanks de programma’s die in de Tempel van Licht werden doorgevoerd, waarbij de Hogere Zelven van de Aardse Cabal werden heropgevoed en opgeleid om hun incarnaties naar het Licht terug te brengen. Wij erkennen nu aan u dat wij echt hadden verwacht dat deze ingrijpende verschuiving een veel directere uitwerking zou hebben op de grond.

In antwoord op uw aanhoudende roep om een einde te maken aan het lijden, hebben deze vastbesloten incarnaties alle regels overtreden met hun sadistische programma’s van chemische-, biologische- en frequentievervuiling. We bereiken nu heel snel een nieuwe fase die – dat moet wel – gevoeld zal worden door ieder van u daar op de grond. Ik spreek nu met u hierover, om een beroep te doen op uw steun en wijsheid om ze door te voeren.

‘Operatie Breng ze Thuis’ is al begonnen. Het is een amnestie-programma dat het snelst en effectiefst zal werken om diegenen weg te halen die het meeste schade berokkenen. Als we elk van hen zouden moeten vervolgen dan zouden die programma’s vele jaren gaan duren, het zou jaren vergen van bewijzen verzamelen, rechtszaken aanspannen en vreselijke onenigheid tussen onze kinderen – ook de Lichtwerkers. Wij willen de meest genadige en snelle weg nemen tot het oplossen van de nachtmerrie die het duister op planeet Aarde nu is. Geliefden, wanneer u dit hoort denk dan niet dat ‘ze er zomaar vanaf komen’.

Ik verzeker u, dat indien ieder mens op Aarde die ooit heeft deelgenomen aan het duister in handboeien zou worden afgevoerd naar de gevangenis, ieder van u gearresteerd zou worden. Wraak en bestraffing liggen mee ten grondslag aan het huidige dilemma en het kan niet worden opgelost met geweld of wraakneming. Wees voorzichtig met wat u uw zogenaamde vijanden toewenst, anders kunt u terechtkomen in weer een millennium aan oorlogen, armoede en lijden – met of zonder de Cabal.

Nu dan, met die waarschuwing nog naklinkend in uw mooie oortjes, zal ik u verder vertellen wat ‘Operatie Breng ze Thuis’ feitelijk is. Het is een mogelijkheid voor de leden van de Cabal die nog hier op de oppervlakte Aarde in belichaming zijn, om hun posities van macht over de huidige, vernietigende programma’s op te geven en zichzelf over te geven – zonder vooroordeel – zoals uw wet het beschrijft. Dit is de enige manier om alle programma’s op te ruimen en om de mensen die ze leiden – en dat zijn er miljoenen – de kans te geven om zich af te keren van die mallemolen van het plannen, bedenken en uitvoeren van een ingewikkeld web van duistere programma’s waarmee zij elk element van het leven op Aarde sturen.

Zij die de leiding hebben zijn net zo goed gevangenen van hun eigen programma’s als u dat bent, want ieder van hen vreest de wraak van hun familie en collega’s net zoveel als u. Er is geen manier waarop zij hun plek op het grote wiel van de Matrix kunnen verlaten – zelfs als ze dat zouden willen – zonder een vluchtroute naar de veiligheid. Zij zullen de vluchtelingenstatus krijgen als ze ermee instemmen om elke band met de oude machtssystemen achter zich te laten. Zoals vluchtelingen uit oorlogsgebieden zullen zij alles achterlaten wat zij kenden en bezaten – om bescherming te zoeken in het Licht.

Wij moeten in staat zijn om fysieke veiligheid te bieden en te voorzien voor hen die vrijwillig willen vertrekken, en wij zullen garanderen dat zij en hun dierbaren die met hen mee vluchten behandeld zullen worden met respect – en dat zij de kans zullen krijgen om mee te werken aan onze inspanningen om de programma’s te ontmantelen, welke zij hebben helpen opzetten als deel van hun herstelwerkzaamheden. Wij hebben gezien hoe machtig en effectief onze Reptilian-kinderen zijn die naar het Licht zijn gekomen. Zij zullen helpen bij het organiseren en onderrichten van de herstelprogramma’s voor wie vlucht voor de Cabal, net zoals zij werden verwelkomd en hersteld tot hun vermogen om toegewijde Lichtwerkers te zijn. Zij werken nu allemaal samen met het Ashtar Commando, om veilige zones te vestigen voor de vluchtelingen.

U voelt reeds een enorme verschuiving in het Lichtquotiënt van de Aarde, dat wij u nu toesturen in voorbereiding op het in werking zetten van ‘Operatie Breng ze Thuis’. Er zijn inmiddels al vele Lichtwerkers binnen de militaire rangen overal ter wereld, en met name in de VS. Zij zijn voorbereid om toezicht te houden op een dergelijk enorm groot programma. Zij zullen samenwerken met onze teams van Engelen en Meesters, onder toezicht van onze geliefde Ashtar, Sananda, AE Michael, Kuan Yin en St. Germain – om er een paar te noemen. Zij werken nauw samen met hun Tweeling Vlammen op de grond, om vruchtbare grond te scheppen voor het welslagen van dit programma.

Eén van de voorbereidingen op deze grote verandering was de toestemming aan een paar van onze welbekende en herkenbare Meesters, waaronder Sananda en AE Michael, om ‘waarnemingen’ van zichzelf mogelijk te maken over de hele wereld – om de Lichtwerkers ervan te verzekeren dat zij net zoveel belang hechten aan het contact leggen met ieder van u, als in het naar ons overbrengen van de Cabal. Zij zijn hier heel rustig mee begonnen, door te verschijnen aan een paar mensen die in stilte het Licht steunen. Dit zal toenemen, net zoals de waarnemingen van de schepen toenemen, zodat er ook mensen zullen gaan komen die op het internet verslag zullen doen van hun ‘visioenen’. Wat onze verheugde en bijzonder grappige Meesters nu ‘Operatie Piepekoek’ noemen, zal binnenkort ‘Operatie Hallo Iedereen’ gaan worden!

Mijn geliefde kinderen, mijn hart zingt van vreugde wanneer wij in uw dimensie de geweldige uitwerking zien van al deze inspanningen. Het is als het trekken van een grote schoorsteen – de vonken stijgen op in golven van energie, nu u allemaal uw ogen naar de Hemel richt en als één stem met ons spreekt. Wij horen uw roep, Geliefden. Wij horen u zeggen ‘Wij willen vrede op Aarde. Wij willen een einde aan het lijden en een nieuw leven zonder angst en zonder de oude zwaarte en angst waarin wij voor ons gevoel – hier op de grond – een eeuwigheid hebben geleefd. Wij verlangen naar de vrijheid en het geluk dat wij ons voorstellen als onze Nieuwe Gouden Tijd. Wij zijn klaar!’

Ja, geliefde, hardwerkende en toegewijde Kinderen van het Licht, u bent klaar. U bent echt klaar en wij zijn zo blij met uw bijdrage aan deze glorieuze overgang. U heeft de weg gebaand, Geliefden, en wij konden u niet méér respecteren of liefhebben.

Ik ben uw liefdevolle Moeder God, ontwaakt en levend en trillend op de frequenties van vreugde, die u zult voelen als de opwaartse kracht die u zal dragen naar al de feestelijkheden van het Leven, de Liefde, de Vreugde en de uitbreiding die u in uzelf en om u heen zult voelen – vanaf vandaag. Adem met ons, Geliefde Kinderen. Wij scheppen een Nieuwe Wereld en u bent diegenen die hem zullen uitdragen. Wij hebben u een Nieuwe Gouden Tijd beloofd, maar zelfs wij van de Hemelse Schare zijn ademloos nu hij voor onze ogen vorm krijgt. Wij doen dit samen, geliefde Scheppers. Wij zijn Eén.

Ik ben uw Moeder God, naast u bij alles wat u doet. Ik hou van u met oneindige bewondering en vreugde.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 15 september 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.