SANANDA: Vrijheid vraagt Dienstbaarheid

SANANDA: Vrijheid vraagt om Dienstbaarheid
17 juli 2014

2014 07 17 regenwoud

Sananda:

Wij hebben u beloofd dat er iedere dag een bericht zou komen tot de Herwaardering en dat hebben wij gedaan – op één dag na, toen ons channel een hele dag moest reizen. Dus hier zijn we dan, na het prachtige bericht van Moeder God en St. Germain op BlogTalkRadio.com/ChannelPanel gisteravond, om u weer een bericht te brengen van bemoediging, hoop en vreugde. (http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2014/07/17/dr-kathryn-meg-mother-god-and-st-germain)

Voor ons is dit een heel plezierige tijd, nu wij zien hoe de gebeurtenissen die wij tezamen gepland hebben, zich ontvouwen. Er zijn wat problemen geweest, maar dat kan verwacht worden wanneer we te maken hebben met meer dan 7 miljard mensen, die allemaal met elkaar te maken hebben en hun eigen zegje willen hebben over hoe dit drama zich moet ontvouwen. Dit is zoals het moet zijn, aangezien ieder van u een vrije wil heeft, zoals uw contract het vereist en ieder van u leert belangrijke lessen over uw eigen zielenontwikkeling, terwijl u steeds dichter bij de historische verschuiving komt, die binnenkort tot bloei zal komen.

Wij trachten u – de leiders die de teugels in handen zullen nemen in de komende dagen en maanden – voor te bereiden om klaar te zijn voor alles. Wij willen dat u onafhankelijke denkers wordt, die in staat zijn om uw eigen hart te volgen; wij moedigen u aan om vragen te stellen, om altijd te zoeken naar de fijnste en hoogste oplossing voor alle vragen en problemen. Ja, u bent op de proef gesteld. Wij hebben u kansen gegeven om op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden en alle opties in uw leven af te wegen, om voor uzelf te beslissen wat u past en wat kan zorgen voor het Hoogste Goed.

Dit proces van kiezen wat u past, is een levenslange oefening in zielenontwikkeling en persoonlijke groei. U leert nu een diepere les: datgene wat werkelijk bij u past – wat uw hart laat zingen – valt altijd samen met het Hoogste Goed. Er is volwassenheid en ervaring nodig om hiertoe te komen, gezien de verleidingen van het leven en de onbegrensde opties die u op ieder moment ter beschikking staan.

Een van de grootste obstakels voor de verandering voor ieder van u, was het oude patroon van angst dat u opgesloten hield in een gevoel van bezorgdheid en wanhoop omtrent geld. Het heeft u ervan weerhouden om grote vooruitgang en veranderingen te bereiken, uit angst dat u niet genoeg zou hebben – genoeg geld om te zorgen voor uzelf en uw gezinnen, genoeg werkuren om genoeg geld te verdienen en een loonschaal die hoog genoeg is, zodat u lange uren kon maken en toch nog een paar uren kon overhouden om door te brengen met uw geliefden.

Het is voor velen een slepend bestaan geweest, vervuld van gevoelens van onbehagen, onvervulde hoop en onvervulde dromen. Hier in de illusie van begrensde tijd heeft u enkel maar dit korte leven om de doelen te bereiken die u gesteld heeft voor uzelf, uw ouders en uw beschaving. Vele van die doelen zijn niet reëel, gezien de toestand in de wereld. Bijvoorbeeld: niet iedereen gaat rijk worden, gezien het stugge systeem waarin de rijksten en machtigsten nog rijker en machtiger werden. In een eindig systeem met begrensde grondstoffen keerde het tij zich tegen iedereen, behalve het kleinste deeltje op de planeet. En toch bent u erin geslaagd om voor uzelf kansen te scheppen om uzelf te ontwikkelen en te groeien.

De welvaartsprogramma’s die wij voor u in petto hebben, zijn ontworpen om u te voorzien van veel meer dan geld. Wij helpen u om uzelf vrij te kopen van het zwoegen en de onderdrukking. Daarom zijn wij verbonden met het nieuwe openbloeien van ware vrijheid in uw nieuwe regeringssysteem. U zult een plotselinge en ietwat verstorende verandering zien, nu velen hun eigen vermogen beginnen te voelen om respect, onafhankelijkheid en vrijheid van meningsuiting te eisen voor hun eigen behoeften.

In het begin zult u merken dat veel mensen niet het verschil kennen tussen op gelijk welk moment alles doen, zeggen en eisen – en vrijheid. Uiteraard is vrijheid een veel ingewikkelder staat van zijn dan enkel maar de aandacht trekken van anderen, of luidkeels overal een mening over verkondigen tegen iedereen die u niet graag mag.

Het gaat niet om het rebelleren tegen alles wat autoriteit vertegenwoordigt; noch vereist het dat u zich opstelt tegenover iedereen die u ooit misschien heeft pijn gedaan. Zo zou een kind het zien … zoals het absoluut willen eten van zoveel snoep als u op kunt, ongeacht wat dat voor invloed heeft op uw lichaam of wat de uitwerking daarvan kan zijn, wanneer u ongemakken schept voor anderen.

Vrijheid is het bereiken van een kwetsbaar evenwicht tussen oprechte zelf-uiting en dienst aan anderen. Ja, ik voeg er dienst aan anderen bij, omdat dit de enige manier is om echte persoonlijke vrijheid te krijgen, in de context van het gracieus leven in het gezelschap van anderen. Het is de enige manier om persoonlijke vervulling – en daarmee gemoedsrust – te bereiken. Dus ziet u, dienstbaar zijn aan anderen is geen bijkomend iets. Het is de fontein van waaruit alle hoge trilling stroomt, de bron van diepe goedheid en Liefde.

Wat is dienst aan anderen? Laat ons eerst vaststellen wat het niet is. Het werk dat u doet en waarvoor u betaald wordt, is geen dienst aan anderen. Toch zijn uw houding en de emotionele toon die u in uw werk brengt, wel een extra … zoals de verpleegkundigen die liefde en verzorging brengen aan hun patiënten, naast het toedienen van pillen en het bijhouden van roosters. Een leerkracht die in liefde is met zijn of haar leerlingen of de chefkok, die met plezier en liefde staat te stralen boven de schalen met heerlijk voedsel – dit alles is dienst aan anderen.

Er is één nogal bedrieglijk element dat wij hier moeten toelichten … Glimlachen en vriendelijkheid voorwenden, terwijl u van binnen boos bent, telt niet als Liefde of dienst aan anderen. Dat is gewoon misleiding. Enkel indien u erbij betrokken bent vanuit het diepste van uw gelukkige hart, is het een oprecht gevoel. Wanneer u boos bent, moet u leren om dat uit te spreken naar uzelf en naar anderen, maar dat is een andere les. In de tussentijd moet u weten dat glimlachjes en zoete woordjes niet gelijk staan aan liefde; evenmin als uitgebreide toespraken en honingzoete klanken. Liefde is eenvoudig en direkt en het voelt altijd goed voor degene die het ontvangt. Wanneer het afscheiding, verwarring en pijn in uw hart brengt, dan is het geen Liefde.

Zovelen van u zijn betrokken geweest bij conflicten, onrust en pijn, dat u die gevoelens bent gaan verwachten, zelfs in liefdevolle relaties. Ik zeg u, Geliefden, er is geen hartverscheurende pijn in een oprecht liefdevolle relatie. Er is ook geen jaloezie, geen behoefte om de ander te overheersen en geen angst voor scheiding of om verlaten te worden. Ook dat zijn gevoelens uit uw kindertijd. Zelfs bij een scheiding of een overlijden blijven liefhebbende partners de diepe en veilige verbinding voelen, die het kenmerk is van echte Liefde – en het helpt hen door alles heen.

Wanneer we voor een dilemma staan – bijvoorbeeld wanneer iemand die u heeft liefgehad iets aan u of een ander doet wat u verschrikkelijk vindt – wat doet u dan? Velen van u hebben geleerd om te vergeven en liefde te sturen. Dat is een goed advies, maar dat moet niet op de eerste plaats komen. Eerst moet u uw gevoelens uiten naar die persoon, als dat fysiek mogelijk is. Tenzij u dat doet, zult u hier nooit vrede mee hebben. Vertel hen – zonder dat u een oordeel velt, zonder dat u uw mening geeft over hoe u het ziet – maar vertel hen wat u persoonlijk voelt. Wat voor invloed had hun handeling op u?

Ga niet schelden, ook niet plagend. ‘Het deed me pijn, toen je me verliet’ is veel krachtiger en eerlijker dan ‘ik heb altijd geweten dat je een bedrieger was’.

Er is een vreselijke gewoonte van uitschelden en verbaal misbruik in uw Westerse beschavingen. Zelfs mensen die zichzelf liefdevolle, vrijgevige Lichtwerkers noemen, stappen in de valkuil van het zeggen van dingen tegen of over anderen, die er diep inhakken. Geliefden, in het leven van iemand die echt dienstbaar wil zijn, is er geen plaats om dingen te zeggen over anderen met betrekking tot de staat van hun hart, de kwaliteit van hun persoonlijkheid of hun achterliggende beweegredenen – tenzij u daar specifiek om gevraagd wordt. Zoals wij u hebben aangetoond, aanvaardt de Hemelse Schare – waar u deel van uitmaakt – u zonder enige voorwaarde en zonder enig oordeel, altijd.

Zelfs in uw donkerste stemming – of in uw meest heldere momenten – houden wij oneindig veel van u. Wij zien uw overtredingen en wij sturen u nog meer liefde, om u te helpen bij het herstellen van uw vertrouwen en het overwinnen van uw angst, want wij weten dat elke agressieve handeling feitelijk een uiting is van angst en van twijfel aan uzelf. Wij kennen de oplossing voor boosheid, haat, afscheiding en conflicten – het is Liefde. Stuur vandaag nog uw liefde naar Gaza, voor de kalme oplossing die wij ons allemaal kunnen voorstellen voor de toekomst.

Nu moeten we hier wel duidelijk zijn. Zelfs de Hemelse Schare aanvaardt uw gedrag niet en keurt het niet goed, wanneer u dingen doet die anderen pijn doen. Wij zullen ons eenvoudigweg afkeren van het vernietigende gedrag, terwijl wij u omarmen. Wij weten dat u tijdens de cyclus van leven en terugkeren naar de hogere dimensies zult leren wat u leren moet, en de huidige lessen zullen deel worden van uw grotere wijsheid. Wij straffen niet, maar het is een deel van onze Engelendienst aan de mensheid, om de onschuldigen te beschermen. Dit ingrijpen door Engelen is slechts zelden merkbaar, maar u kunt de uitwerking van onze aanwezigheid voelen, wanneer u open en bewust bent.

Wij moedigen u hierbij aan, Geliefden, om uw eigen gedrag, geloof, handelen en voelen goed te bekijken, om alle oude weerstand en angsten bij de wortel uit te roeien. Wij hebben u met elk bericht een andere manier getoond om te kijken naar uzelf en anderen. Wij hebben u altijd aangemoedigd om die oude manier van doen op te ruimen, maar vooral nu is het heel belangrijk dat u dat doet, want zodra de tsunami van gevoelens over u allen heenspoelt, willen wij niet dat u vast komt te zitten – of erger nog: overboord springt – vanwege één of ander ouderwets idee van onwaardig zijn of angst. Het is nu het moment om ‘te blijven hangen’: sla uzelf om onze Liefde heen en u zult over de strijd heen zweven, u zult de openingen zien en met de golven spelen in plaats van erin te verdrinken en u zult mogelijkheden vinden om dienstbaar te zijn aan de anderen om u heen.

Wees moedig van hart en teder in uw liefdevolle gevoelens. Verhef uzelf om te kijken voorbij het ogenblik, voorbij uzelf en uw eigen zorgen. Vervul de belofte om Liefde te brengen aan iedereen die u in het leven ontmoet, ongeacht wat zij u brengen. Als u niet de volledige hoeveelheid Liefde kunt opbrengen voor diegenen die zichzelf tot uw vijand hebben gemaakt, wees dan neutraal.

Het is niet uw taak om te veroordelen, te straffen of af te keuren. Laat dat allemaal over aan het elegante systeem van Leven, dat uiteindelijk al het foute zal rechtzetten. U – in uw menselijke hoedanigheid – kunt rechtvaardigheid betrachten door duidelijk te spreken over uw eigen gevoelens, door anderen naar uw beste vermogen te beschermen – met name de kinderen, en door te werken om de systemen te veranderen die oneerlijkheid en ongelijkheid bevorderen. Dat is uw grootse geschenk aan de wereld.

Wij komen nu dichter bij de Nieuwe dag. Het eerste Licht van de dageraad begint de hemel te verlichten, terwijl die overgaat van diep donkerblauw naar het meest zuivere, heldere blauw van het helderste daglicht. Ziet u, u bent al uit de duisterste tijden gekomen. Het Licht van God – dat Zuivere Liefde is – stroomt over de planeet. Veel van dit ontwaken is te danken aan de toewijding van u en van hen die u hierheen hebben gebracht en aan de andere positieve, verheffende gemeenschappen van Licht.

Wij zijn in de voorbije jaren veel rechtstreekser doorgekomen omdat de Sluier dunner werd, maar u – en uw vermogen om uw vertrouwen en uw vreugde te bewaren in een welgevuld leven – bent de inspiratie geweest voor anderen.

Wij danken u voor uw doelgerichte toewijding doorheen moeilijke tijden. Het is een kenmerk van Meesterschap, dat u heeft doorgezet zonder klacht of twijfel, altijd instinctief bewegend naar het Licht – en naar onze wachtende omarming. Ga door, Geliefden, ga door op dit pad naar het Licht en wij zullen altijd naast u staan.

Herdenk mij met de prachtige Psalm 23, waarin staat ‘Ook al ga ik door de Vallei van de Schaduw des Doods, ik vrees geen angst, want Gij zijt bij mij …’

Ik ben altijd bij u, Geliefde Vrienden, terwijl wij de Droom van ons Hart tot bloei brengen: Vrede op Aarde en Overvloed voor iedereen.

Ik ben bij u in Liefde,
uw Sananda/Jezus

Genoteerd door Kathryn E. May, 17 juli 2014, 12 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.