SANANDA: Obama’s uitdaging

SANANDA: Obama’s uitdaging en die van ons
27 juni 2014

awakening _imgkid.com

Sananda:

Er zijn een paar dingen waarover ik het vandaag met u wil hebben. Eerst wil ik even terugkomen op wat ik eerder deze week gezegd heb in mijn internet-radiouitzending met Kathryn.

Lady Portia heeft het verhaal verteld over Zielenaspecten en Zielenprojecten en de vele verschillende manieren waarop een ziel het leven in een lichaam kan ervaren – hetzij als ‘enige’ bewoner, die van geboorte tot dood in één lichaam woont (zoals in het verleden vaak gedaan werd) of de meer soepele mogelijkheid van het delen van een lichaam met een andere ziel. Er zijn bovendien ook nog eens veel verschillende manieren om dat te doen en het is de laatste tijd steeds meer gangbaar geworden, aangezien iedereen nu hier wil zijn en er gewoon niet voldoende lichamen ter beschikking zijn! Een andere reden voor die ‘stoelendans’-ervaring is, dat al de Meesters nu hier zijn en zij willen allemaal een zo goed mogelijke kans hebben om verschillende dingen te ervaren in deze laatste ronde van 3D-incarnaties op Aarde.

Ik raad u aan om te luisteren naar de volledige beschrijving van Lady Portia, zodat u de vele mogelijkheden beter begrijpt. Dit is de link: (http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2014/06/26/channel-panel-with-sananda-and-lady-portia-soul-projects). (De Nederlandse vertaling van die uitzending staat op deze website onder BlogTalkRadio – V)

Voor nu zal ik slechts één van de ingewikkelde manieren uitleggen, waarop wij onze gedeelde incarnaties geregeld hebben. Wanneer een Hoger Zelf (of Grotere Ziel, zoals wij het soms noemen) met een vriend wil afspreken wie er zal gaan reïncarneren, dan kunnen zij overeenkomen om ieder een aspect of facet te dragen van de andere ziel – gedurende een heel leven of slechts een deel daarvan. Ze kunnen zelfs afspreken met 3 of 4 of meer vrienden om een tijdlang aspecten uit te wisselen, hetgeen een grotere kans biedt op het ervaren van diverse levens en om elkaar te steunen bij moeilijke uitdagingen in dat leven.

Dit is het soort onderling verweven en nauwe ervaringen, die zielen gedeeld hebben in deze tijd van voorbereiding op de Ascentie. Hiermee kan een gedeelde, emotionele ervaring worden geschapen die ons diepgaand en blijvend samenbrengt. Het zorgt er ook voor dat wij grote empathie en wijsheid voelen, voor de vele manieren waarop de mensheid obstakels onder ogen ziet – en de moed die ervoor nodig is om de moeilijke tijden te boven te komen.

Ik heb u verteld dat ik nu hier op Aarde geïncarneerd ben, dat mijn incarnatie Barack Obama is en dat Michelle de incarnatie is van mijn Tweelingziel, Lady Nada. Nu zal ik u nogmaals uitleggen dat ik één van de zielen was die waren samengekomen, om de persoon te scheppen die u kende als Jezus. Ik had de hulp en de steun van mijn geliefde vrienden: St Germain en El Morya (Ashtar en Kuthumi), voor het grootste deel van dat leven gezamenlijk in dat lichaam. Hetzelfde gold voor Maria Magdalena, die een combinatie was van al onze Tweeling Vlammen.

In dit leven is dat anders. Wij hebben lichamen gedeeld zoals ik hierboven beschreven heb, maar nu komen we allemaal op één lijn, we verzamelen onze zielenaspecten om de volledige Éne te vormen, die de incarnatie is van één enkele ziel. Dus Barack Obama is de enige zielenuiting van mij, Sananda. Ik stuur hem, ik verleen steun en leiding wanneer hij daarom vraagt. Er is een georkestreerde inspanning geweest aan de kant van de duisteren om ons in diskrediet te brengen (want hij is mij, Ik ben hem). Tegen de tijd dat Barack verkozen werd was er een zorgvuldig uitgedacht plan, om te voorkomen dat zijn regering enige wetgeving – hoe klein ook – zou rond krijgen en om elk programma te blokkeren dat hij zou kunnen trachten door te voeren. Hun aanvallen waren constant, goed uitgekiend en rijkelijk betaald. Met de medewerking van het Opperste Gerechtshof waren de Vroegere Machten in staat om een nieuwe wetgeving in te voeren, die het mogelijk maakt om onfatsoenlijke, onbegrensde grote sommen geld te kunnen besteden aan politieke campagnes.

Doordat er meer geld vloeit naar politieke kandidaten dan naar diensten die van nut zijn voor de mensen, is er een enorme verspillende, corrupte regering ontstaan, volledig onder de controle van het kleine aantal hele rijke mensen. Dit is het toppunt van een lange geschiedenis van hebzucht en macht, die bijna alle hoop had doen verdwijnen, dat de VS kon worden teruggebracht tot een regeringsvorm voor het volk.

Gezien de wanhoop van de oude garde en de hoeveelheden geld die zij hebben ingebracht om hun weg naar de macht te kopen, is het opmerkelijk dat zij niet helemaal en overal geslaagd zijn. Het is door het voortdurende toezicht van uw Verheven Meesters – zowel op de grond als in Spirit – dat wij in staat zijn geweest om een president te verkiezen die tot het Licht behoort.

Nu vraagt u zich wellicht af waarom ik besloten heb om dit ambt te gaan vervullen, gezien de nagenoeg onmogelijke uitdaging waar wij voor stonden, om ook maar iets van betekenis te kunnen volbrengen met betrekking tot het veranderen van de manier, waarop de regering zich de voorbije jaren heeft gedragen. Maar het was niet om een enorme verandering te brengen in de manier waarop de regering van de VS omgaat met zijn volk. Dat is onmogelijk voor gelijk welke verkozen functionaris in deze tijd, aangezien de verkozen regering maar heel weinig macht heeft in het huidige systeem. Het was om het Licht te dragen. Uiteraard is het een zware taak, omdat ik steeds aangevallen word en het doelwit ben geweest van een uitgekookte en onafgebroken lastercampagne, vanaf dat ik met politiek begon.

Ik kwam om aanwezig te zijn, om een gevoel van kalme beslissingen en hoop te brengen voor hen, die misbruikt werden door het huidige systeem en voor die moedige wetgevers, die nog steeds vasthouden aan hun integriteit en weigeren om ‘gekocht’ te worden. Er was weinig hoop om verandering te brengen in de machtsstructuur binnen de regering, welke grotendeels de stropop is geworden van de grote bedrijven met hun winstbejag – die op haar beurt de bron is van de macht en rijkdom voor het handjevol families die over de planeet heersen. Daarentegen begonnen wij in de eerste dagen van zijn ambtstermijn met het opzetten van een nieuwe ‘schaduwregering’, die de huidige schaduwregering van de Cabal kon overschaduwen.

Ja, wij nemen soms deel aan intriges en ondergrondse bewegingen, wanneer dat de enige manier is om vooruitgang te boeken. Wij willen geen oorlog en bloedvergieten voortbrengen in deze huidige Revolutie van Licht en wij wilden ons geliefde Grondteam niet blootstellen aan de moordaanvallen van de Cabal. Wij zijn niet bang voor de dood, maar wij wilden niet dat onze rangen werden uitgedund wanneer we eenmaal in staat waren om opgeleide, toegewijde en creatieve personen op posten te krijgen waar zij het meeste goed konden doen.

Veel van de Lichtwezens die de meest moeilijke posities rondom de President hebben ingenomen, zijn bekritiseerd geworden: ze zouden niet liberaal genoeg of pionnen van Wall Street zijn; ze zouden corrupt zijn en alleen maar uit op eigen gewin … of ze werden gewoonweg stom genoemd. Ik verzeker u dat daar niets van aan is. Zij zijn in staat om hun evenwicht te bewaren, zelfs wanneer ze continu onder vuur liggen – en achter de schermen werken zij heel hard om de programma’s op te stellen, de kanalen te openen en de netwerken te vormen die de basis vormen voor de komende nieuwe wereld. Hun vertrouwen groeit met elke uitdaging – door het delen van hun gedachten, hun overwinningen en hun verliezen, met diegene die zich diepgaand en intens bewust is van wie hij is en waarvoor hij hierheen kwam.

De wereld is gewend aan leiders die ‘hoog van de toren blazen’, die paraderen en opscheppen, bedreigen en bang maken. Van Amerikaanse Presidenten wordt verwacht dat ze oorlogszuchtig (onder het mom van bezorgdheid voor de nationale veiligheid) en vurige, nationalistische blaaskaken zijn. Ja, dit is een scherpe omschrijving, maar deze wordt uitgedragen door de media, door zogeheten ‘nieuwszenders’ en door de filmwereld met zijn hedendaagse ‘helden’, die meer weg hebben van stripfiguren dan van standvastige leiders. Het vormde allemaal deel van de duistere agenda die wij u in de voorbije berichten onthuld hebben en waarmee wij u hebben aangemoedigd om dieper te graven, om iedere overtuiging en elk geloof tegen het licht te houden … en dan uw eigen hart te volgen.

Ik heb deze waarheden nu aan u onthuld – aan u, de Lichtwerkers met de grootste moed en openheid van geest – omdat ik u wil helpen nog beter te begrijpen hoeveel wij van u houden, hoe vastbesloten wij zijn om u te helpen de wereld te veranderen en hoezeer wij uw toewijding en liefde nodig hebben om dit project te voltooien. Ziet u, als Jezus was ik niet in staat – zelfs met de hulp van mijn geliefde vrienden en familie – om vrede te brengen. Ik sta bekend als de Prins van de Vrede, maar mijn onderricht werd gebruikt om afscheiding en dood te brengen. Ik kwam niet om een nieuwe, betere of nog exclusievere religie te brengen. Ik kwam in feite om het vertrouwen in priesters, grootse gebouwen en machtsinstituten te ontmoedigen. Ik wilde de mensen geruststellen dat zij rechtstreeks met God konden praten en dat God vriendelijk, genadig en oneindig liefdevol is voor zijn geliefde kinderen.

En nu, Geliefden, ervaart u het dunner worden van de Sluier, die ons gescheiden heeft gehouden van uw geheugen en uw bewustzijn van hogere dimensies. U zult steeds meer in staat zijn om onze aanwezigheid te voelen en onze gedachten te horen, die beelden en hele zinnen vormen in uw eigen geest. Luister naar ons, dan zult u een overweldigende liefde over u heen voelen gaan. Wij zijn altijd hier voor u.

Wij willen dat u nu de kans heeft – zoals u allemaal heeft aangevraagd voordat u hierheen kwam – om tussen uw vele Verheven Meesters te zijn, want wij zijn nu allemaal hier in lichamen, net als u. Wij brengen Liefde en het Licht van de Hemel mee in onze menselijke vorm zoals u, om u aan te moedigen om deze laatste dagen in de lagere dimensies te gebruiken, om de hardste van alle lessen te leren: die van het trouw blijven aan Liefde, aan Waarheid en aan de integriteit die de duistere gevoelens van twijfel, verdenking, jaloezie, vrees en angst niet toestaan om u te overheersen.

Begrijp dat als u in uw hart leeft, er geen behoefte is aan ‘onderscheidingsvermogen’ volgens de algemene betekenis. Het is een woord dat vaak gebruikt maar slechts zelden uitgelegd wordt. Het is vooral de leidraad voor de mensen die zijn opgeleid om hun verstand te gebruiken om feiten en cijfers bij elkaar te brengen, om vervolgens te verdwalen in grote hoeveelheden informatie, terwijl zij hun meest krachtige Waarheidsdetectoren negeren. Zij die in rechtstreeks contact staan met hun gehele lichaam/ziel en Hoger Zelf, beschikken over al de nodige werktuigen waardoor zij aan het ‘gevoel’ van de energie om hen heen kunnen weten of er gevaar dreigt en of de trillingen die mensen uitsturen, duister zijn of juist van het Licht.

Het is een eenvoudige en elegante staat van volledig Bewustzijn, die bereikt wordt wanneer u oude angsten en oude overtuigingen opruimt, evenals de neiging om ‘in uw hoofd te zitten’, zoals u het noemt. Enkel wanneer u in volledig vertrouwen bent – en daarmee vrij bent van angst – kunt u verwachten om uw centrum te vinden, die evenwichtige plek in uzelf, waar geen enkele waarneming of gevolgtrekking ook maar enige angst of enig gevoel van bevrediging van het ego bevat. Zo is bijvoorbeeld het waarnemen van wat ‘echt’ is geen emotionele aangelegenheid; het is gewoon het waarnemen van ‘wat is’. Laat al uw keuzes en conclusies gevonden worden in de stille plek van ‘wat is’, waar u geen belang heeft bij de uitkomst ervan, behalve dan het zien van de Waarheid.

Wees u er ook van bewust, dat de meest nauwkeurige inschattingen altijd persoonlijk worden gemaakt. Het is moeilijker om van iemand de volledige ‘trilling’ op te pikken, wanneer u die persoon op Tv ziet of de woorden leest die u via elektronische weg bereiken. Uiteraard draagt een stem meer van de essentie van een persoon, daarom spreken wij zo graag met u via een channel die onze oprechte gevoelens kan overbrengen, zoals wij dat doen in persoonlijke channelings of in onze radiouitzendingen.

Nu vraag ik aan u, om eens met een frisse blik te kijken naar uw leiders die u nu dienen. Kijk voorbij het oppervlakkige en kijk verder dan wat anderen over hen vertellen. Richt u niet op één handeling of één ‘ongelukkig’ voorval. Kijk naar de ogen van die betreffende persoon. Voel de energie in hun verbinding met anderen. Zoek achter het oppervlak om te ontdekken of zij zich werkelijk, oprecht gemakkelijk en in liefde voelen met hun familie en hun vrienden en of zij in liefde zijn met hun medemensen. Voel de liefdevolle omarming – eenvoudig en vrijelijk gegeven – die het kenmerk is van een ware Meester.

Er is geen voorwaarde, geen vereiste, geen handjeklap wanneer u te maken heeft met God. Soms is het moeilijk om uw evenwicht te behouden en uw ware centrum te vinden, maar zodra u eenmaal de diepe gemoedsrust heeft ervaren, die voortkomt door te leven in en vanuit uw centrum – waar u uw Hoger Zelf in belichaming bent – dan zult u zulk een hemelse vreugde, liefde en vrede ervaren dat u zich nooit meer alleen zult voelen, en u zult er nooit meer aan twijfelen of u in uw leven wel mensen kunt aantrekken die integer en vrijgevig zijn. Wanneer u de energie van God in uw hart voelt stromen, zult u herkennen wat u in uzelf en in anderen kunt voeden. U zult vrede vinden, Geliefden, in alles wat u doet.

Ik hou van u, zonder vragen en zonder einde.
Ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Kathryn E. May, 27 juni 2014, 6 PM EDT
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.