SANANDA: Een rechtvaardige Nieuwe Wereld

SANANDA: Een rechtvaardige Nieuwe Wereld
29 juni 2014

2014 06 29 nieuwe wereld                                                            foto: AngelWorks

Sananda:

Binnen nu en een paar dagen zult u de RV gaan zien – eindelijk. Zoals u weet waren er heel wat keren waarop wij dachten dat het zou doorgaan, maar dan kwam er weer wat tussen. Intussen is de wereld veranderd. Wij bevinden ons nu in een veel betere positie om een ordelijke en probleemloze uitwisseling te hebben voor de bevolking, zonder zorgen dat de banken uw zegeningen zouden kunnen stelen met belastingen, bedreigingen en geheime ‘kleine lettertjes’.

Het is waarlijk een nieuwe dag, Geliefden. Overal doordringt het Licht de duisternis in hoeken waar de schaduwen generaties lang verscholen waren. Zelfs in het Midden-Oosten, waar de dictators dreigen en overleggen om hun macht te behouden, nemen de mensen aan de grond hen niet langer serieus. Er zullen een paar schermutselingen zijn, dan zal de vrede neerdalen op het land – voor eens en altijd. Wij zijn overgelukkig bij het zien van de vele plaatsen, waar soldaten het steeds minder aantrekkelijk vinden om heethoofdige despoten in de strijd te volgen. Het nieuws zal niet te vinden zijn in uw media, maar ik verzeker u dat de conflicten in uw wereld afnemen en een nieuw gevoel van hoop begint zich te verspreiden over de wereld.

Over de hele wereld gaat u ook de veranderingen zien bij de leiders van de grootmachten, die nieuwe initiatieven nemen om hun krachten te bundelen tegen de Cabal van de banken, die Europa en de VS gedurende honderden jaren in hun wurggreep hielden. Helaas zal er een tussenperiode zijn waarin er heel veel reorganisatie nodig zal zijn en dat kan misschien zorgen voor wat onrust in de Amerikaanse psyche, wanneer zij merken dat zij achterlopen tijdens de herstructurering van de financiële- en wettelijke systemen. Als u bent voorbereid doordat u dit weet, zult u hier vreugdevol en zonder angst doorheen komen en u zult anderen leiding geven om uw voorbeeld te volgen.

Dit is een ingewikkeld en gevoelig proces. Het wordt georkestreerd achter de schermen, met de grootste zorg en aandacht voor de stabiliteit van de landen die nu hals over kop in de werkelijkheid gaan duiken, wanneer de duistere systemen worden ontmanteld. Het is een moeilijke positie voor de leiders van de ‘vrije wereld’, om op het dunne koord te moeten lopen tussen het beschermen van hun volk – dat als eerste de dupe zou worden van een grote verschuiving in de financiële systemen – en het behouden van een systeem dat de meerderheid in slavernij houdt, voor het handjevol dat de macht had.

Hoezeer wij ook uitkijken naar de verschuiving die de macht zal teruggeven aan het volk, zijn dit dezelfde mensen die op korte termijn het meest zullen geraakt worden door de economische onrust. De mensen in de middenklasse en de arbeiders, die zich staande houden met maar weinig spaargeld of langetermijnzekerheden, zijn het meest kwetsbaar. Daarom is het zo belangrijk dat de herwaardering van de valuta aan de Lichtwerkers de middelen geeft om een buffer te bieden, met hun één op één inspanningen om diegenen in nood te beschermen, en voor hen te zorgen wanneer de veranderingen plaatsvinden. Er is geen officiële hulpinstantie die zo snel en zo persoonlijk hulp kan bieden als dat nodig is.

Ja, het bent u, Geliefden, die het vangnet zullen vormen voor uw buren en familieleden, die zich tijdelijk in moeilijkheden kunnen bevinden vanwege de enorme verschuivingen en veranderingen. U bent vindingrijk, creatief en bijzonder origineel in uw vermogen om spontaan uw goede wil te tonen wanneer dat nodig is. Uw houding van echt willen helpen en er willen zijn voor anderen in nood zal tot bloei komen in de komende dagen. U zult de steunpilaar worden van vreugdevol opgezette programma’s om goed voedsel, onderdak en sterke troost te bieden aan hen, die beangstigd zijn door de veranderingen – diegenen die niets afweten van Ascentie, behalve dan dat zij ook gevoeld hebben dat zij zich ervoor openstellen.

Het zal plotseling veel gemakkelijker worden om dingen tot stand te brengen, die voorheen zo problematisch en moeilijk waren vanwege de regelgeving en de bureaucratische vertragingen. Plotseling zullen zij merken dat zij niet meer de macht hebben om mensen – die volledig aan hun genade waren overgeleverd – te helpen of juist te belemmeren; ze zullen merken dat ze ontheven zijn uit hun positie van macht over anderen. Van het kleinste motorvoertuig tot de grootste voorzieningen van de sociale diensten zal het duidelijk worden, dat een bureaucratie die obstakels schept voor hun klanten in plaats van hen te dienen, geen bestaansrecht meer heeft.

Uw leiders hebben een bredere kijk op nationale- en internationale omstandigheden dan u, Geliefden, aangezien u volkomen verstoken bent geweest van een correcte weergave van de feiten, zowel in uw eigen land als daarbuiten. In feite zijn degenen die deze berichten lezen veel beter op de hoogte van de echte omstandigheden in de wereld, dan gelijk welke televisiekijker. Ik zal u een voorbeeld geven.

Gedurende de voorbije 40 jaren is er van de duistere kant een slimme campagne gevoerd, om alles te beschimpen wat te maken heeft met de ‘regering’. De grote regering kreeg de schuld van alle ziekten, schulden en problemen in het land. Dit was een slimme zet om de woede af te wenden van henzelf, de geheime regering die het belastinggeld afroomde met tientallen miljarden, terwijl programma’s die konden voorzien in infrastructuur, onderwijs en sociale voorzieningen er de schuld van kregen. Hun echte angst was dat diegenen in het Congress, die weigerden om te bezwijken onder hun smeergeld en hun eisen, mogelijk echt in staat zouden zijn om tussen hen en hun winsten te komen.

Er zijn dappere verkozenen geweest die hun invloed – hoe klein ook – hebben gebruikt om het publiek bewust te maken van het rampzalige misbruik van fondsen, en de overname van de verkozen regering door de manipulators en propaganda-verstrekkers, die zichzelf luidkeels mengden in elke discussie, en elke poging om regels en grenzen te stellen aan hun losgeslagen hebzucht en de ‘laat maar waaien’-regels die hen beschermden. Het was waarlijk een geheime Vergulde Tijd, ongekend voor het grote publiek dat – gestuurd door de propagandamachine – de verkozenen de schuld gaf.

Tijdens dit afglijden naar een ‘pakken wat je pakken kan’-feest van hebzucht, stond het Hooggerechtshof van de VS toe, dat de ‘Citizens United’-wet (‘Verenigde Burgers’-wet – V) erdoor kwam (die naam was in werkelijkheid een eufemisme voor Verenigde Grote Bedrijven), waardoor nagenoeg onbegrensde hoeveelheden aan geld gebruikt konden worden om nieuwe politici te kopen, zodat zij zichzelf konden ontdoen van de broederlijke oproerkraaiers, die eisten dat er vragen werden beantwoord aangaande de EPA, FDA, FAA, FBI, HAARP, de CIA en andere legers van de Cabal, die voornamelijk werkzaam zijn buiten de controle van de verkozen regering en zelfs de President.

Een rijkelijk betaalde aanvalscampagne die bestond uit nooit eerder gezien gooien met modder, leugens en onbeschaamde beschuldigingen van overtredingen die nooit hebben plaatsgevonden, is zo constant geworden en zo slim ontworpen, dat de bevolking niet meer in staat is om feit van fictie te onderscheiden.

Merk daarbij op dat deze aanvallen niet betaald worden door de gebruikelijke politieke fondsenwerving, maar worden opgezet door iedereen met genoeg geld om reclametijd te kopen en genoeg anonimiteit om alles te kunnen zeggen wat zij maar willen, zonder rekening te houden met fatsoensregels of het behoud van ‘leven, vrijheid en het zoeken naar geluk’. Zij zijn volledig gemotiveerd door eigenbelang en persoonlijk gewin.

Deze achterbakse tactieken zijn niet nieuw; zij zijn echter onlangs goedgekeurd door de federale regering onder het mom van vrijheid van meningsuiting voor bedrijven en groepen die uit zijn op eigenbelang, die nu meer bescherming genieten dan gewone mensen. In feite zijn het de gewone mensen – waarop deze aanvallen gericht zijn – die nu nog minder kans hebben op steun om de waarheid te achterhalen of op de middelen om het gevecht aan te gaan.

Waarom ik dit onder uw aandacht breng? Omdat er in alle lagen van dit leven mensen aangevallen worden, nu de Cabal zijn laatste stuiptrekkingen geeft. Ik ben altijd een verdediger van de Waarheid geweest en iemand die opkomt voor de meest kwetsbaren. Nu zijn de aanvallen meer openlijk geworden en daardoor worden ze breder ervaren. Een soort van ongevoeligheid heeft gezorgd voor het aanvaarden van de meest uitzinnige manipulatie van informatie en herinterpretatie van ‘feiten’. De anonimiteit van de media en het internet hebben een ongekende sluier mogelijk gemaakt tussen de aanklager en de aangeklaagde, tot het punt waarop de meeste roddel en laster niet worden aangepakt of rechtgezet.

Er is een vuistregel die ik u wil voorstellen. Hoe helderder het Licht, des te meer weerstand en gal zullen er worden gericht op die persoon. Het doel is om twijfel te zaaien over de integriteit en de geloofwaardigheid van die persoon – en hoe extremer de aantijging, des te geloofwaardiger lijkt die. Let op, Geliefden, dat u niet verstrikt raakt in de verlokking van het uitzinnige. Het is een strategie die onlangs nog met groot effect werd toegepast.

Hoe ongeloofwaardiger de ‘onthulling’, des te meer prikkelt zij het voorstellingsvermogen en zaait zij twijfel. Bijvoorbeeld: Obama is een moslim en is niet geboren in de VS. Er is bewijs, omdat de aantijging duizenden malen herhaald werd. Zijn vrouw is eigenlijk een man in vrouwenkleren. Bewerkte foto’s bewijzen dat. Een vliegtuig heeft het World Trade Center geraakt, omdat een samengestelde video laat zien dat een vliegtuig versmelt met een gebouw, in plaats van er werkelijk tegen aan te knallen. Wanneer dit maar vaak genoeg getoond wordt met een gesproken toelichting die iets anders beschrijft, leren de mensen om hun oordeel op te schorten en te geloven wat hen verteld wordt.

Hoe vaak heeft u gehoord dat iemand die u eerst bewonderde en vertrouwde, in feite een marionet was van de Cabal of onder invloed stond van de duistere kant of zijn verstand, zijn moed of zijn hart verloren was?

Dit is wat het betekent om onder zulke omstandigheden uw gezond verstand te laten oordelen. (Overigens: oordelen is niet slecht. U wordt er niet slecht of veroordelend door. Het betekent alleen dat u verstandige keuzes maakt. Het is het nuttig gebruik maken van intelligentie en Hart.) Bevrijd uzelf eerst van het vooroordeel tegen het maken van een redelijk oordeel, zo beschermt u uzelf en anderen.

Voordat u naar de feiten gaat kijken of anderen gaat vragen of zij de aantijging of beschuldiging geloven, vraag uzelf eens af: wat heeft deze persoon te winnen bij het in diskrediet brengen van die ander? Hoeveel staat er voor hen op het spel, als zij er niet in slagen om die persoon in uw ogen van zijn voetstuk te halen? Is er geld mee gemoeid of is het kwestie van macht? Waarom gebruiken zij deze negatieve benadering – het afbreken van de ander – in plaats van hun eigen vaardigheden en geschiktheid aan te tonen?

Maar belangrijker nog: waarom bent u allen – als gemeenschap – ertoe gekomen om de negatieve aanpak te aanvaarden om uw gelijk te halen of een tegenstander te verslaan? Waarom is het hoe dan ook aanvaardbaar om te beschuldigen zonder bewijs, om onwerkelijke beschuldigingen te verzinnen op basis van ‘horen zeggen’ (hetgeen ooit ontoelaatbaar was als bewijs voor wat dan ook)? U noemt het berecht worden in het hof van de publieke opinie. Het verschilt in niets van het openbare stenigen op het dorpsplein. Het is een misdaad die oneer zou moeten brengen over de aanklager, niet over de beklaagde.

Terwijl wij met u werken vanuit de Hogere Dimensies om een einde te maken aan de vroegere duistere tijden, zijn wij hier om u te helpen – u die de scheppers zult zijn van de nieuwe Planeet Aarde, om uzelf te bevrijden van deze misleiding tot onrecht, opdat u niet langer toestaat dat ze u in de lagere trillingen houden.

Zelfs als u ooit heeft deelgenomen aan een roddelcampagne of een openbaar proces door beschuldiging, dan moet u even tot uzelf komen, uzelf ter hand nemen en diep in uw hart op zoek gaan naar vergeving voor degene die u onteerd heeft. Vraag uzelf of u heeft bijgedragen aan de negativiteit door te zwijgen, de energie van de aanval heeft gesteund door er in uw gedachten mee bezig te zijn of dat u twijfel en angst heeft gezaaid om vertrouwen te ondermijnen, door het verhaal te verspreiden waardoor u zichzelf verbond met iets wat duister en vernietigend was.

Er is een Nieuwe Tijd-middel dat vaak wordt gebruikt om iets wat gemeen is te verdoezelen. Een persoon stuurt een brief met beledigingen, beschuldigt een vroegere vriend ervan dat hij een leugenaar, een bedrieger en een charlatan is – en tekent die brief dan met ‘ik zend je liefde, opdat je in staat mag zijn om te veranderen/te ontwaken/het licht te zien.’ Deze onlogische tegenstelling is allesbehalve liefdevol.

Als je iemand liefde wilt sturen, stuur die dan vanuit je hart, gedragen door vriendelijkheid en vreugde – en zeg niets. Neem niet de verantwoording om pijn te veroorzaken – het zal die persoon alleen in de verdediging duwen als ze echt een slecht karakter hebben of het zal schade toebrengen aan iemand van het Licht, wanneer die onschuldig is. U bent niet God die veroordeelt. Wees daarentegen uzelf. Uw meest liefdevolle, vriendelijke en verheffende zelf.

U heeft het vermogen, Geliefden, om te scheppen of te vernietigen. U leeft nog steeds onder het akkoord over de vrije wil. Daardoor voegt u nog steeds voortdurend uw energie toe aan het Licht – of aan het Duister. Wees oplettend, wees aandachtig, wees altijd gericht op het hoogste en grootste goed – namelijk Liefde.

Ik kom naar u als degene die onrecht heeft gekend en degene die God heeft gekend. Het is nu uw tijd om het wiel volledig te draaien, om uw rechtvaardige en liefdevolle harten te omarmen, om uw lot te vervullen als diegenen die opnieuw scheppen, om nooit meer terug te keren naar de duistere trucs en listen die moesten leiden tot het falen van elke inspanning, elke relatie en elke poging om u te verheffen.

Wij zullen de duisternis overwinnen door Licht te zijn; wij zullen samenkomen omdat wij winnen aan kracht en vreugde door elkaars Liefde. Wij zullen onze Nieuwe Wereld bouwen op een fundering van vriendelijkheid – niet op conflicten, afscheiding of oorlog. Ons werk zal een werk van Liefde zijn en de vrucht ervan is Eenheid.

Wij zijn Eén.
Ik ben uw Sananda en ik spreek met mijn hart vervuld van Liefde en vreugdevolle verwachting voor de komende vieringen.

Namaste, Geliefden.

Genoteerd door Kathryn E. May, 29 juni 2014, 3 am, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.