Hoe gaan we nu verder?

PATRICIA COTA-ROBLES
7 april 2015

Lieve vrienden, ik stuur jullie dit prachtige bericht van Patricia Cota-Robles, omdat het verder gaat op wat ik u gestuurd heb in mijn vorige bericht. Zij schetst ons een beeld van de achtergrond van waarom wij nu vechten met de duistere gedachtevormen en zij legt de historische basis voor ons komende gesprek over seksualiteit en Liefde, dat vanavond wordt uitgezonden op http://BlogTalkRadio: http://tobtr.com/s/7507867
Dr. Kathryn E. May

patricia cota robles

HOE GAAN WE NU VERDER?
door Patricia Cota-Robles
www.eraofpeace.org

We komen net uit een reeks Verduisteringen die de Aarde en al haar Leven hebben gebaad, in de meest versterkte instroom van Licht die de mensheid ooit heeft ervaren. Wat betekent dat voor ieder van ons persoonlijk en hoe gaan we nu verder?

Wel, de Lichtwezens in de Rijken van Verlichte Waarheid hebben bevestigd dat wij ons werkelijk in onbekende wateren bevinden. Voor de allereerste keer sinds wij – nu vele eonen geleden – in de afgrond van de scheiding en dualiteit vielen en ons Christusbewustzijn verloren – dit is de verlichte staat van bewustzijn die wij bij ons ontstaan ontvingen van onze Vader-Moeder God – is de mensheid nu massaal in de gelegenheid om TERUG TE KEREN TOT HET CHRISTUSBEWUSTZIJN.

Dit betekent dat wij nu trillen op een Lichtfrequentie die het ons mogelijk zal maken om daadwerkelijk de tegengestelde invloeden van onze Zondeval om te keren – en ons Goddelijk Geboorterecht op te eisen als Christus Bewuste Zonen en Dochters van God. Dit is een belangrijke stap in ons Ascentie-proces en het is iets dat elke man, elke vrouw en elk kind moet bereiken om te voldoen aan dit aspect van het Goddelijk Plan dat zich ontvouwt. Dit is van kracht, ongeacht of iemand deze diepgaande Waarheid erkent of begrijpt.

Er is misleidende en foute informatie over wat Christusbewustzijn werkelijk betekent en velen twijfelen eraan of het grootste deel van de mensheid ooit een dergelijk niveau van verlichting zal kunnen bereiken. Daardoor zijn de mensen verward, en omwille daarvan is de Hemelse Schare hernieuwd de informatie aan het verspreiden die zij hierover in de voorbije jaren met ons heeft gedeeld. Hier is een kort overzicht van de informatie die binnenkomt vanuit de Rijken van Verlichte Waarheid. Neem deze informatie alstublieft mee naar het diepste van uw Hart en vraag uw I AM Aanwezigheid om u de Waarheid te onthullen, over deze nooit-geziene kans voor de Mensheid om terug te keren naar het Christusbewustzijn.

CHRISTUSBEWUSTZIJN
Toen wij als verpersoonlijkte Zonen en Dochters van God voor het eerst adem haalden vanuit de Kern van de Schepping, werden wij Geboren in een ontwaakte staat van Christusbewustzijn. Op dat moment ontvingen wij ook de scheppende vermogens van denken en voelen – en we ontvingen het geschenk van de Vrije Wil. Vervolgens ontvingen wij het geschenk van het Leven. Dit is onze Levenskracht, de elektronische Lichtsubstantie die ons hart doet kloppen, ons brein in werking zet en ons in staat stelt om te denken, te voelen, te ademen, te bewegen en te bestaan als verpersoonlijkte uitingen van onze Vader-Moeder God.

Het oorspronkelijke 5D-plan was, dat de Zonen en Dochters van God zouden leren hoe zij mede-scheppers konden worden met onze Goddelijke Ouders. Door de keuzes vanuit onze Vrije Wil en door onze unieke manier van denken en voelen, was het de bedoeling dat wij voorheen onbekende uitingen van Goddelijkheid zouden scheppen, die zouden zorgen voor een toename van de patronen van volmaaktheid in het Oorzakelijk Lichaam van God. Dit zou rechtevenredig de alles-omvattende Goddelijke Matrix laten groeien, welke het Lichaam is van onze Vader-Moeder God. Het Lichaam van God is het krachtveld van Oneindig Licht en Goddelijke Liefde, waarbinnen ieder deeltje en golf van Licht doorheen de gehele Schepping leeft, beweegt, ademt en Bestaat.

Onze Vader-Moeder God heeft bepaald dat de beste manier voor ons om te leren hoe wij mede-scheppers kunnen worden zou zijn, om te leven binnen de beperkingen van een 3D-tijd/ruimte continuüm. Dit zou ons de kans geven om datgene wat wij wilden scheppen vanuit onze gedachten en gevoelens te ervaren op een manier, die veel tastbaarder en fysieker is dan mogelijk zou zijn in de tijdloze, onbegrensde frequenties van de Hogere Dimensies.

Toen dat eenmaal besloten was begonnen de Zonen en Dochters van God, die waren voorbestemd om belichaamd te worden in ons Zonnestelsel, aan hun Aardse verblijf.

Toen wij voor het eerst incarneerden op Aarde als de Zonen en Dochters van God, werd onze linker hersenhelft geactiveerd door de Mannelijke Polariteit van onze Vader God. Die Polariteit van God manifesteert zich als de Saffierblauwe Lichtstraal die pulseert met de Mannelijke eigenschappen van Goddelijke Wil, Kracht, Verlicht Geloof, Bescherming en Gods Eerste Begin van Volmaaktheid.

Nadat de Blauwe Lichtstraal van onze Vader God onze rationele, logische linker hersenhelft had geactiveerd, deed dat het krachtcentrum in ons Keelchakra ontwaken. Dit werd vervolgens verankerd in de Goddelijkheid van ons Hart, als een prachtige Blauwe pluim van Heilig Vuur.

Tegelijk daarmee, toen de Mannelijke Polariteit van onze Vader God werd geactiveerd in onze linker hersenhelft, werd de Vrouwelijke Polariteit van onze Moeder God geactiveerd in onze rechter hersenhelft. Deze Polariteit van God manifesteert zich als een kristallijnen Roze Lichtstraal, die pulseert met de Vrouwelijke eigenschappen van Omvormende Goddelijke Liefde, Eenheid, Respect voor het Leven en de Heilige Vuuradem van de Heilige Geest. Toen eenmaal de Roze Lichtstraal van Moeder God geactiveerd was in onze creatieve, intuïtieve rechter hersenhelft, deed die het Liefdescentrum in ons Hartchakra ontwaken. Vervolgens werd deze Lichtstraal verankerd in de Goddelijkheid van ons Hart, als een prachtige Roze pluim van Heilig Vuur.

Toen eenmaal de Blauwe Vlam van de Kracht van onze Vader God en de Roze Vlam van de Liefde van onze Moeder God volmaakt in evenwicht waren in de Goddelijkheid van ons Hart, voegden zij zich samen tot een prachtige Violette Vlam. Dit Heilige Vuur staat bekend als de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid. Volgens Goddelijke Timing vlamde de Violette Vlam op vanuit de Goddelijkheid in ons Hart en breidde zich uit in onze fysieke hersenen, waardoor bij ons de pijnappelklier, de hypofyse en de hypothalamus werden geactiveerd, tegelijk met het zenuwknooppunt bij onze hersenstam.

Toen de activatie van onze spirituele hersencentra voltooid was, opende ons Kruinchakra zich volledig en het volledige Goddelijke Momentum van Christusbewustzijn begon binnen te stromen door onze pijnappelklier, naar onze mentale- en emotionele lichamen; wij werden ons volledig bewust van onze Vader-Moeder God, van de Hemelse Schare en van onze I AM Aanwezigheid. In deze natuurlijke staat van ontwaakt bewustzijn konden wij heel gemakkelijk communiceren met alle aspecten van Goddelijkheid, via een open hart- en geest telepathische communicatie.

Het Christusbewustzijn is ons Goddelijk Geboorterecht als Zonen en Dochters van God. Het manifesteert zich als een Geel-Gouden Lichtstraal die pulseert met de Goddelijke eigenschappen van Verlichting, Wijsheid, Illuminatie en Begrijpen. Toen eenmaal ons Kruinchakra volledig geopend was en wij de instroom van Christusbewustzijn begonnen te ontvangen, werd die Lichtstraal verankerd in de Goddelijkheid van ons Hart, als een prachtige Geel-Gouden pluim van Heilig Vuur.

Dat laatste gebeuren voltooide de fysieke manifestatie van de Onsterfelijke, Zegevierende Drievoudige Vlam, die brandt als de Goddelijkheid in eenieders Hart. Deze drie Vlammen: de Blauwe Vlam van Kracht van onze Vader God, de Roze Vlam van Liefde van onze Moeder God en de Geel-Gouden Vlam van Wijsheid of het Christusbewustzijn van de Zonen en Dochters van God, vertegenwoordigen de drievoudige werking van het Leven, die wordt uitgebeeld als de Heilige Drievuldigheid.

Christusbewustzijn is de ontwaakte staat van bewustzijn die onze Vader-Moeder God ons in het begin heeft meegegeven, en die bedoeld was om door ons te worden gebruikt en behouden doorheen al onze Aardse reizen. Dit is het ontwaakte niveau van bewustzijn dat onze Goddelijke Ouders ons gaven om erover te beschikken, wanneer wij keuzes maakten vanuit onze Vrije Wil – ons geschenk van Leven – en onze creatieve vermogens van denken en voelen.

Het oorspronkelijke Goddelijk Plan voor de Zonen en Dochters van God was, dat zij in de verheven staat van het Christusbewustzijn zouden blijven, terwijl wij leerden om mede-scheppers te worden met onze Vader-Moeder God. Het doel was dat wij onze Levenskracht zouden gebruiken om voorheen ongekende patronen te scheppen van Goddelijke Liefde, Vrede, Harmonie, Evenwicht, Overvloed, Geluk en Eeuwigdurende Vreugde – terwijl wij de grenzen verlegden van het Koninkrijk der Hemelen op Aarde, met iedere gedachte, ieder gevoel, ieder woord en iedere handeling die wij verrichten.

Om de vervulling van dat aspect van het Goddelijk Plan te verzekeren en om hun Zonen en Dochters uitsluitend op het Licht gericht te houden, gaf onze Vader-Moeder God ons EEN enkele waarschuwing: ‘Neem GEEN deel aan de Boom van Kennis tussen GOED en KWAAD.’

Onze Goddelijke Ouders wisten, dat zolang hun Zonen en Dochters nooit hun Vrije Wil of hun scheppende vermogens van denken en voelen zouden gebruiken om het kwade te bekrachtigen – HETGEEN NIETS ANDERS IS DAN DE AFWEZIGHEID VAN LIEFDE – zij geen grove vormen van kwaad zouden scheppen zoals armoede, ziekten, oorlog, hebzucht, misdaad, corruptie, slechte weersomstandigheden, machtsmisbruik en elke andere vorm van pijn en lijden.

Onze Vader-Moeder God wisten, dat zolang de Kracht van onze Vader God in evenwicht werd gehouden met de Liefde van onze Moeder God, en elke keuze en beslissing genomen werd vanuit de Liefdevolle Wijsheid van het Christusbewustzijn, wij nooit pijnlijke menselijke wanscheppingen zouden ervaren of te maken zouden krijgen met de verwrongen illusies van afscheiding en tweedracht.

Helaas, het mocht niet zo zijn.

 

HET VERLIES VAN HET CHRISTUSBEWUSTZIJN
Er is een ogenblik in de tijd geweest, waarop de Zonen en Dochters van God uit Vrije Wil besloten om te experimenteren met hun Levenskracht, door gedachten en gevoelens te bekrachtigen die niet voortkwamen uit Liefde of Respect voor het Leven. Toen eenmaal die noodlottige beslissing was genomen, begonnen wij voor het eerst de pijnlijke gevolgen van ons handelen te ervaren. Wij kunnen onze Levenskracht gebruiken om alles te scheppen wat wij willen bekrachtigen door onze gedachten, gevoelens, woorden, handelingen, herinneringen en overtuigingen. Het is wel belangrijk dat wij goed beseffen dat wij VERANTWOORDELIJK zijn voor elk van onze scheppingen.

Mettertijd zorgden de negatieve gevolgen van onze gedachten en gevoelens ervoor, dat wij afdaalden naar zulk een pijnlijke en wanklinkende trillingsfrequenties, dat wij niet langer de innerlijke leiding konden horen van onze I AM Aanwezigheid of de Hemelse Rijken. Wij werden bang – en dachten dat we de pijn in ons hart misschien konden uitschakelen door ons Hartchakra te sluiten en ons vermogen om te voelen uit te schakelen.

Ons Hartchakra is het portaal waar doorheen de Liefde van onze Moeder God binnenkomt in de fysieke wereld. Wanneer we ervoor kiezen om ons Hartchakra te sluiten, blokkeerden we daardoor de stroom van Liefde van onze Moeder God en werd zij gedwongen deze terug te trekken. De Lichtwezens in de Rijken van Verlichte Waarheid hebben gezegd dat die noodlottige beslissing méér dan wat ook verantwoordelijk was voor het verlies van ons Christusbewustzijn en de aanhoudende pijn en het lijden dat de mensheid en de Aarde hebben ervaren, sinds onze Zondeval eonen geleden.

De onmetelijk-oneindige hoeveelheid van Goddelijke Liefde die onze Moeder God nog kon doorsturen via onze rechter hersenhelft – nadat wij ons Hartchakra hadden gesloten – was nauwelijks voldoende om ons hersenbewustzijn in stand te houden. Dit zorgde ervoor dat onze rechter hersenhelft vrijwel slapend werd. Toen dat gebeurde kwamen de Blauwe Vlam van Kracht van Vader God en de Roze Vlam van Liefde van Moeder God niet langer tezamen in de volmaakt evenwichtige Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid.

De evenwichtige Violette Vlam van onze Vader-Moeder God was de katalysator die onze spirituele hersencentra in werking zette en ons Kruinchakra opende, zodat wij de instroom van Christusbewustzijn konden ontvangen in onze pijnappelklier. Zonder de steun van de Violette Vlam verschrompelden onze spirituele hersencentra. Hierdoor moest ons Kruinchakra zich sluiten. Deze tragedie zorgde ervoor dat wij niet langer de instroom ontvingen van het Christusbewustzijn en wij niet langer verbonden waren met onze I AM Aanwezigheid en de Hemelse Schare.

Toen we eenmaal het Christusbewustzijn en het bewustzijn van onze I AM Aanwezigheid en de Hemelse Schare waren kwijtgeraakt, begonnen we de fysieke wereld te zien als onze enige realiteit. We kwamen tot de verwrongen conclusie dat ons fysiek lichaam alles is wat we zijn en dat het tegemoetkomen aan onze fysieke zintuigen ons enige levensdoel en de reden van ons bestaan is.

Terwijl we doorheen ons Aardse bestaan ploeterden en keuzes maakten die niet voortkwamen uit Liefde, en die ons nog verder in de afscheiding en de tweedracht brachten, raakten we steeds meer verward. We ontwikkelden een afgesplitste persoonlijkheid, een alter ego op basis van angst. Dit uit angst voortgekomen menselijk ego nam de controle over onze Vrije Wil en manipuleerde onze scheppende vermogens van denken en voelen.

Aangezien ons menselijk ego geloofde, dat het zijn enige doel was om te voldoen aan de fysieke zintuigen, besloot het dat alles wat het deed om daaraan te voldoen, prima was. Deze egoïstische beslissing gaf ons ego de toestemming om te liegen, te bedriegen, te stelen en te doden voor alles wat het verlangde. Deze vernietigende gedragspatronen smeten ons nog dieper in de duisternis en versterkten in grote mate onze pijn en ons lijden.

Zonder het evenwicht van de Liefde van onze Vader-Moeder God begonnen we onze Mannelijke Kracht te misbruiken. Ons op angst gebaseerde ego nam op macht gebaseerde beslissingen, die er geen rekening mee hielden hoe onze keuzes van invloed zouden zijn op andere mensen of hoe zij enig Respect voor het Leven toonden. Toen wij in mannelijke lichamen waren misbruikten wij onze macht door gewelddadig en agressief te zijn. Toen we in vrouwelijke lichamen waren misbruikten we onze macht door die te onderdrukken en toe te staan dat wij werden overheerst en onderdrukt. Hoe meer wij onze macht misbruikten, des te dieper vielen we in de afgrond van onze menselijke wanscheppingen.

Sedert onze oorspronkelijke Zondeval heeft de Hemelse Schare alles gedaan wat in haar vermogen lag om de mensheid te doen ontwaken – en ons te helpen terug te keren naar het Christusbewustzijn, opdat wij de tegengestelde effecten van onze negatieve gedragspatronen zouden kunnen omkeren, om terug te keren naar het Pad van Goddelijke Liefde en Respect voor het Leven. Het probleem is dat wij onszelf in deze puinhoop hebben gewerkt door opzettelijk gedachten en gevoelens te scheppen die niet voortkwamen uit Liefde.

Daaruit volgt dat wij en wij alleen er verantwoordelijk voor zijn om onze menselijke wanscheppingen weer om te vormen tot Licht – en terug te keren tot het Pad van Goddelijke Liefde, dat de ENIGE weg is voor ons om opnieuw het Christusbewustzijn te verkrijgen. De Hemelse Schare zal ons op ontelbare manieren helpen om die grootse prestatie te leveren wanneer wij vragen om hun bijstand … maar zij kunnen niet ingrijpen zonder onze toestemming. Denk eraan: ‘vraag en gij zult verkrijgen’.

Luister naar uw Hart en vraag uw I AM Aanwezigheid en de Hemelse Schare wat u kunt doen om ten volle deze Kosmische Kans te benutten om terug te keren tot het Christusbewustzijn. Het Pad van Goddelijke Liefde en Respect hebben voor AL het Leven, zal uw leven ingrijpend en wonderbaarlijk veranderen.

Ongeacht hoe ver u zich verwijderd voelt van het bereiken van het Christusbewustzijn, door uw I AM Aanwezigheid en de hulp van de Hemelse Schare … is uw transformatie misschien slechts één ademtocht van u verwijderd.

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
http://www.eraofpeace.org

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.