NAN 22: Voorbij de spiegel

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 22

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Zondag 23 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Voorbij de Spiegel,
door Moeder God

editie 22 universum

Geliefde Kinderen, ik ben het, uw Moeder God.

Wij willen verder gaan met u nieuws en inspiratie te brengen in deze historische tijd van verandering. De liefdevolle energieën die wij u sturen lijken afkomstig te zijn van de Grote Centrale Zon, zoals onze ‘thuis’ in het centrum van het Multiversum wordt genoemd. Natuurlijk ‘wonen’ wij daar niet echt. Wij zijn de Grote Centrale Zon, de Bron van alle Schepping. Wij vertellen u dit, opdat u zou begrijpen hoeveel wij van u houden en hoe wij met u allemaal samenwerken, om in deze tijden de historische verschuiving tot stand te brengen die het hele Multiversum zal beïnvloeden. Ziet u, Vader en ik … wij zitten niet op een troon om vanaf een afstand alles te sturen. Wij zijn altijd ‘deelnemende toeschouwers’ geweest in de ontwikkeling van onze Universa.

Sinds het begin – triljoenen jaren geleden – toen Vader en ik voor het eerst leerden over de magie van de Schepping, hebben wij zij aan zij geleefd met alles wat wij geschapen hebben. Elke ziel in het grote Multiversum is een kind van ons, dat wij kennen zoals wij elkaar kennen. Het is voor u natuurlijk moeilijk om te bevatten, aangezien het onmogelijk lijkt wanneer u in de lagere dimensies verblijft om u de omvang van ons bewustzijn voor te stellen – maar toch is het altijd zo geweest.

Wij hebben al heel vroeg geleerd om ons bewust te zijn van elk gevoel en elke gedachte – omdat onze intenties altijd vorm kregen. U, mensheid, leert nu pas hoezeer dit ook voor u geldt. Het is misschien op een schaal die veel minder groots lijkt voor u, maar wij verzekeren u: u bezit in u dezelfde kracht om te Scheppen, als wij hebben. Daarom zijn wij zo vaak met u komen spreken, om u uw ware aard te leren kennen en om u te helpen de oude Matrix achter te laten. Als u dat niet deed, dan zou u blijven doorgaan met het scheppen van duisternis, pijn en lijden – niet enkel op uw eigen planeet maar doorheen het hele Multiversum.

Ik weet dat mijn woorden misschien erg bedreigend klinken voor u. Het is niet mijn bedoeling om u bang te maken. Ik geef u enkel een meer waarheidsgetrouw en realistisch beeld van uzelf.

Het klopt dat wij u gemaakt hebben naar ons beeld – niet in fysieke zin, maar wel in de diepe vermogens die u bezit. U bent onze hoop voor de wereld, en u had ook de vernietiging van uw eigen wereld kunnen zijn vanwege het hardnekkige geloof dat u machteloos en kwetsbaar bent – terwijl niets minder waar is.

Als wij u uw gang hadden laten gaan, dan zou u nu reeds de vernietiging hebben volbracht van alles wat onder uw invloed staat. Het is enkel door ons tijdig ingrijpen – dat eonen geleden al werd aangekondigd – dat u niet bent uitgestorven. Zonder onze vrijstellingen en als wij de aangekondigde voorspellingen niet waren nagekomen, zou de mensheid zichzelf vernietigd hebben en zou ze – onder invloed van de duisteren – schade hebben toegebracht aan het gehele Universum, en daar voorbij.

U, geliefde Kinderen, bent de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast. Zoals de onwetende olifant hebben de meesten van u niet de intentie om chaos en vernietiging teweeg te brengen; u begrijpt alleen niet hoe het mogelijk is dat er bij elk van uw bewegingen iets kapot gaat. U kunt zelfs niet het verband leggen tussen al die kapotte dingen en uw eigen omvang en daden.

Ik geef u dit grappige en wat extreme voorbeeld, om u een beeld te geven dat u niet snel zult vergeten. Het is grappig omdat het waar is. U heeft geen idee van hoe uw energie naar buiten komt en doorheen uw omgeving reist, afkaatst op alles en iedereen die u tegenkomt, en uw stempel drukt overal waar u gaat. Als u liever een andere vergelijking heeft, geef dan uw tweejarige een hamer en laat hem zijn gang gaan in de eetkamer. Hij of zij zal een geweldige tijd hebben en er geen idee van hebben, hoeveel hun zwaaien en kloppen uiteindelijk zal kosten.

Dit is geen kritiek op u, lieve Kinderen, wij houden u slechts een spiegel voor zodat u uzelf kunt bekijken. U heeft het nadeel dat u een vrij jong ras bent en dat u al vroeg in uw ontwikkeling bent overgenomen door de Annunaki, en kort geleden nog door hun enorm vernielzuchtige Reptilian-volgelingen. Nu is het tijd voor ons om dit vreselijke experiment met de vrije wil tot een einde te brengen en om na te gaan wat u gaandeweg heeft geleerd, want dat was feitelijk uw beweegreden om hieraan deel te nemen.

Wij hebben zo snel gehandeld als onze contracten met u het ons toestonden. U heeft bitter uw beklag gedaan dat wij niet deden wat wij moesten doen om u te beschermen, om het lijden en de armoede uit te bannen en om u te redden, maar u beseft niet dat u ons vraagt om u te redden van uzelf. Dat is precies wat wij zullen doen, maar pas nadat er voldoende mensen op de grond duidelijk begrijpen dat wij u niet overheersen of tussenkomen in uw vrije wil. Wij hebben al een slechte reputatie – verspreid door de duisteren – dat wij straffend en boos zijn over uw ‘zonden’ en dat u zult branden in iets wat ‘de hel’ wordt genoemd, als u ons niet gehoorzaamt.

Ziet u, wij bevinden ons als het ware werkelijk tussen wal en schip – in elk geval vanuit uw standpunt. Wij voelen dat niet zo, omdat wij gewoonweg de overeenkomst uitvoeren waar u ons eonen geleden om heeft gevraagd. Wij zijn natuurlijk ook geduldiger dan u, aangezien wij ons alles herinneren en wij weten hoeveel onze belofte uiteindelijk voor u zal betekenen. Wij houden er niet van om onze kinderen te zien lijden, maar wij weten dat u na ieder leven weer vreugdevol en zegevierend naar ons terugkeert en dat u altijd weer staat te trappelen om overnieuw te beginnen en een ander, nog zwaarder leven aan te gaan.

U bent ambitieuze leerlingen, Geliefden – en nog dapper ook! Ons advies om wat milder te zijn in uw verwachtingen wordt heel vaak niet opgevolgd … maar wij vrezen niet voor uw ziel want die is eeuwig, zij is veerkrachtig als niets anders wat uw menselijk lichaam u biedt – en zij is een deel van ons.

Wij aanbidden u voor uw durf, levensmoed, nuchterheid, gedrevenheid, moed, onbevreesdheid, dapperheid, geestkracht, stalen zenuwen, volharding en uw grote hart. Ziet u hoeveel woorden er de eigenschappen beschrijven die u in uw hart bezit? Elke taal heeft zulk een overdaad aan uitingen, wanneer het gaat om uw eigenschappen van dapperheid en heldenmoed.

Ik zal nu uitleggen hoe het kon gebeuren dat zovelen van u nu hier zijn en dat zovelen hele zware levens op zich hebben genomen. Het is niet het menselijk lichaam dat besloot om deel te nemen aan deze reis; het was uw ziel! U was hier bij ons in Spirit – uw Hogere Zelf-versie – toen u dit plan bedacht en u, de lichaamsziel die u bent, werd geschapen als een deel van dat Hoger Zelf, met uw toestemming en onze medewerking.

Toen was niets van dit alles een mysterie voor u. U was zich volledig bewust van wat er gaande was op de Oppervlakte Aarde en u – zijnde de Meester die u bent – kon niet wachten om deel te kunnen nemen aan deze uitdagende en historische tijd op Aarde. Ieder van u is hier eerder geweest; de meesten van u hadden hier vele levens. Zoals ons heeft ook u een diepe genegenheid ontwikkeld voor uw medemensen en voor de dappere ziel van uw planeet, die het op zich heeft genomen om u allen te steunen en in leven te houden, zelfs tijdens uw blindelings graven en boren en het laten ontploffen van dingen op en in haar lichaam. Na elk leven zag u hoe u het beter kon doen, verder kon reiken, dieper kon gaan om dienstbaar te zijn aan uw mede-reizigers – en wilde u het opnieuw proberen. U zag hoe de duisteren zich nestelden in elk aspect van het leven en u wilde zo graag hierheen komen om hen te stoppen, om te helpen … en dat heeft u gedaan.

U bent buitengewone wezens, Geliefden. U bent de glorieuze combinatie van uw ziel – die ons welbekend is doorheen al uw incarnaties hier en elders – en uw menselijk lichaam, en u bent de nieuwste combinatie van de ervaringen van dit leven, samengevoegd met de wijsheid van uw eerdere en huidige incarnaties. U bent veel complexer in uw ontwikkeling dan u kunt weten, maar wij weten het en wij werken overeenkomstig met u. Daarom lijkt het soms alsof wij niet naar u luisteren. Dat komt omdat wij altijd éérst luisteren naar uw Hoger Zelf, dat u volmaakt begrijpt en dat weet waar u nu reeds toe in staat bent – het weet ook wat u zich tot doel heeft gesteld voordat u hierheen kwam. Wij moeten altijd eerst het verlangen van uw hart respecteren.

Als u nog niet al uw doelen heeft bereikt, zal uw Hoger Zelf u lessen blijven aanbieden (in afspraak met andere Hogere Zelven voor het Hoogste Goed van iedereen). Daarom vertellen wij u dat u elke moeilijke uitdaging moet beschouwen als een kans, want dat is het – zelfs nog méér dan u weet.

Ieder van u heeft een enorm Team van bijzonder aandachtige, uitzonderlijk creatieve en toegewijde Mentoren en Gidsen, die toezicht houden op alle grote en zelfs ook de kleinere gebeurtenissen in uw leven, en zij regelen alles dusdanig dat er een optimaal leermoment ontstaat voor alle betrokkenen. Ik verzeker u dat zij op dit moment allemaal overuren draaien om u te helpen slagen in uw ambitieuze plan om te leren, te evolueren en grotere wijsheid en spirituele kracht te verkrijgen, voordat u Ascendeert. Dit leven is de laatste aflevering in dit spel, waarbij de ‘lage dichtheid-vrije wil’ in het aangezicht van diepe duisternis betrokken was, maar dat ook de kans bood om in één leven over te springen van 3D naar 5D.

Ziet u nu waarom ik u deze dingen vertel, mijn lieve Kinderen? Het is niet omdat ik denk dat u dit nog niet eerder heeft gehoord. Velen van u hebben dit allemaal al gehoord, maar u heeft nog niet gehoord hoe ik u vertel hoe ik, uw Moeder, het zie. Natuurlijk kan ik u onmogelijk alles vertellen wat ik zie, maar ik wou dat dat wel kon. Ik wil dat u niet gehinderd wordt door de Sluier, zeker wanneer dat betekent dat u uit deze Aarde-ervaring alles kunt halen waar u om gewenst heeft – en nog méér.

Neem nu dan die spreekwoordelijke stier bij de hoorns, grijp het bevel en ga! Bewijs dat u standvastig kunt blijven in uw Geloof, ongeacht alles wat er om u heen gaande is – zelfs als anderen zich afvragen of u nog wel goed bij uw hoofd bent. Bewijs uzelf dat u Liefde kunt zijn, zelfs wanneer u herstelt van een gebroken hart. Leef het integere leven dat u altijd gewild heeft, niet opdat anderen het zouden zien – maar opdat u het zou zien in uzelf.

Uw Vader en ik, wij houden van u – vanwege uw levenslust en uw liefdevolle aard, maar boven alles omdat u de unieke en geweldige U bent, die wij altijd hebben gekend en liefgehad. Wij zijn altijd bij u.

Ik ben uw Moeder God

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 23 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.