NAN 53: Ontwaak, ontwaak!

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 53

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Donderdag 18 februari 2016
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Ontwaak! Ontwaak! Overal om u heen zijn er Lichtwerkers!
door Vader God via Kathryn

NAN 53 - pelgrims 600x600

foto: “March to Arunachala”

Vader God:

Mijn geliefde Kinderen, het is een tijd van revolutie en evolutie in uw Sterrenstelsel – en u en uw planeet bevinden zich in het midden van al die actie. Veel van wat u als vanzelfsprekend beschouwde, is zojuist in de voorbije ogenblikken op zijn kop gezet. Wanneer de nieuwsberichten eindelijk ook de grote media bereiken, kan het op u overkomen alsof dit alles in een flits gebeurd is, maar ik kan u vertellen dat er honderd jaren of méér overheen zijn gegaan.

Het proces om een planeet met meer dan 7 miljard zielen te veranderen van een gevangenisplaneet naar een Paradijs, is een enorm ingewikkelde inspanning in deze tijd van wereldwijde computersystemen, multinationale bedrijven, politieke- en financiële afspraken die continenten overbruggen, en een gecentraliseerde machtsstructuur die dit alles in het geheim en het verborgene overheerste. De meeste mensen zijn zich nog steeds niet bewust van de enorme invloed die werd uitgeoefend door hen die de controle hadden over de voedselvoorziening, het weer, de energiebronnen en zelfs elke grote bankinstelling op de Planeet.

Het is eigenlijk een zegen dat niet iedereen zich ervan bewust was hoe volledig gecontroleerd hun lot was. Het zou de menselijke geest vernietigd hebben, als hij geweten had dat bijna elke gedeelde kaart in uw nadeel was, dat uw lotsbestemming niet in uw handen lag en dat u tot nu toe niet in staat zou zijn geweest om een staat van onafhankelijkheid te bereiken of vrij te zijn van de stalen vuist van de duistere ordes die de Planeet overheersten. Voor sommigen was het beter om een tijdlang te geloven dat ze de ladder van succes konden beklimmen en zelf rijk en machtig konden worden. Het zou onuitsprekelijk deprimerend zijn geweest als iedereen zich bewust was geweest van de ware redenen voor hun ongelukkig zijn en hun problemen.

Het zal een geleidelijk, maar wel aanhoudend proces van ontwaken zijn voor sommige van de kinderen van de Aarde. Intussen zal er op de meest onverwachte plekken met horten en stoten een bewustzijn groeien over de kwesties die het leven van de mensen het meest aangrijpen: de vraag of voedsel, water en de grond mogen worden vervuild en vergiftigd uit winstbejag; de pijnlijke vraag of de politie ooit het recht heeft om een tiener te doden enkel omdat die zich een beetje raar gedraagt, en het diepe verdriet bij het weten dat miljoenen kinderen en dieren over de hele wereld als vluchtelingen worden vastgehouden in vijandelijkheden en ontberingen.

Ik zeg niet dat u zich verdrietig moet voelen over de huidige toestand in uw wereld. Ik bereid u voor op een tijd waarin de Waarheid aan u zal worden onthuld en u geschokt zult zijn om te vernemen, hoe ingrijpend en diepgaand feitelijk de verbinding was tussen hen die de rijkdommen en grondstoffen van de wereld beheersten en het lijden dat u heeft gezien en ervaren op uw planeet. Het is geen verhaal dat wij willen vertellen om de overtreders te veroordelen of te straffen. Het gaat veel verder dan dat. Er is geen straf die de waardigheid van complete rassen kan herstellen of de vernietigde thuislanden kan vervangen van diegenen die zijn moeten verhuizen vanwege cynische oorlogen uit winstbejag. Nee, de revolutie zal dit keer niet worden uitgevochten.

U maakt nu een overstap, diep binnen in uzelf. U ontdekt hoeveel u geeft om uw gezin, uw eigen emotionele- en spirituele groei en de omstandigheden waar uw kinderen mee te maken zullen krijgen wanneer ze opgroeien tot volwassenen in de nieuwe wereld. U wilt die wereld vormen tot iets waarin mensen kunnen openbloeien en gemeenschappen kunnen gedijen. U verlangt er in het diepst van uw hart naar om uw medemensen gelukkig, veilig en welvarend te zien.

Uw oprechte gebeden en daden hebben de verandering teweeggebracht
U zult krijgen wat u zo lang verlangde, omdat uw verlangen, bidden en zoeken naar manieren om het leven beter te maken voor uzelf en anderen, gezorgd hebben voor de oplossing die u onmogelijk achtte. Het is een eenvoudige wet van het Universum, dat u datgene wat u zich voorstelt en waar u naar verlangt, ook schept – zeker wanneer dat verlangen gericht is op het Hoogste Goed.

U bent een zachtmoedig stelletje, lieve mensheid. Enkel door u te martelen met zorgen en angst zijn de duisteren in staat geweest om uw gepassioneerde impuls te onderdrukken, de neiging om elkaar de hand te reiken in liefde en mededogen. Het wonder is niet dat zij er in slaagden om uw natuurlijke verlangen om liefdevol te zijn, te onderdrukken. Het wonder is dat zij zulke drastische, onophoudelijke en sadistische praktijken moesten toepassen om u zelfs maar te doen vertragen.

U heeft getoond wat u waard was, geliefde Mensheid. Terwijl Moeder God en ik onze Lichtenergie verhoogd hebben op uw Planeet, heeft u die gebruikt om uzelf en uw dierbaren te verheffen. U heeft geduld gehad toen dat de beste aanpak was en u heeft doorgezet zodra u een opening zag. Wanneer er twee of méér samenkomen in onze naam, dan gebeuren er wonderen.

Kijk eens hoe u in de voorbije paar jaren veranderd bent. ‘Deel met anderen’ is een mantra geworden, een excuus om een blije grap uit te halen en de bron van inspiratie voor anderen, om elkaar voorbij te streven bij het vinden van de meest creatieve en slimme manieren om anderen te amuseren en te inspireren. ‘Flash mobs’ van getalenteerde muzikale groepen verrassen de klanten in winkelcentra en op stadspleinen met verheffende, feestelijke uitvoeringen – enkel maar omdat het alle deelnemers plezier doet. U bent veranderd, Geliefden. U houdt zich niet langer terug uit angst of verlegenheid bij het delen van uw oprechte vriendschap en mededogen, wanneer u daar de kans voor heeft of ziet dat er behoefte aan is. U springt, en daarmee zorgt u voor golven in de gemeenschappelijke vijver – golven die hun weerslag hebben in ieder hart.

Over de hele wereld sturen spontane daden van Liefde vonken omhoog in de atmosfeer om u heen, als een groot vuurwerk. Het steekt anderen aan en nu zien wij – daar waar we vroeger kleine vuurplekjes zagen, als eenzame stipjes verdeeld over de Aarde – een Zee van Licht, die door u en om u heen straalt. Zozeer heeft u uw wereld veranderd, met één afzonderlijke daad per keer.

Wij vieren zo graag feest met u
U voelt onze toenemende Liefde en Licht over u heen stromen, nietwaar? Deze zegen die wij u sturen is niet iets onpersoonlijk. Wij kijken vol aanbidding naar u, wij zijn ontroerd bij uw prachtige inspanningen om liefdevol en vriendelijk te zijn, uw liefde voor uw kinderen, uw dieren en uzelf. Op dit ogenblik, terwijl Kathryn met mij aan dit bericht werkt, zien wij kleine Ché – de machtige Chihuahua-healer – zich dicht tegen Christine aandrukken om haar te helpen de losgekomen giftige Aarde-energieën te transmuteren. Wij zijn net als zijn familie heel blij dat hij net weer eens goed heeft gegeten, nadat hij een aantal weken geen eetlust had.

Op diezelfde manier houden wij ervan om u blij te zien bij een feestelijk diner, waar u allemaal met een tevreden gevoel uw stoel naar achter schuift na een goede maaltijd, met elkaar lacht en grapjes maakt en glundert van plezier. Wij zijn bij u en wij glunderen ook als wij u zo gelukkig zien.

U was zich er niet van bewust, nietwaar, dat wij heel graag naar bruiloften en verjaardagsfeestjes gaan? Met name als het gaat om kleine peutertjes en oudere mensen. Het uitblazen van de kaarsen of het zingen ter ere van de jarige doet ons ook plezier, omdat wij ons uw geboorte herinneren, uw contracten en uw voorbije levens – en wij vieren dat alles met u. Eindelijk breekt er een glorierijke tijd aan op Aarde, waarin de hele mensheid de gloed van overvloed zal kennen, elke dag weer. Honger, armoede en slavernij zullen heel snel verre herinneringen worden en wij zijn net als u heel erg blij om die dag te zien aanbreken.

Wij kunnen nu over deze gebeurtenissen spreken en ze even duidelijk waarnemen als alles wat er nu gaande is, omdat het ook zo is. Wij zien de tijdlijn waarop u nu bent en wij weten dat de gebeurtenissen die wij beschrijven onvermijdelijk zijn, omdat wij ze al helemaal voluit beleven, net zoals dat het geval is met dingen uit het ‘nu’ en het ‘verleden’. Wij hebben geleerd om u geen datum en uur te geven, omdat zelfs de meest vaststaande tijdlijn nog kan veranderen voor wat betreft de tijd die nodig is om de gebeurtenissen te ervaren. Dit is vaker gebeurd op de weg naar dit vrijgeven van het Welvaartgebeuren, maar het onvermijdelijke komt altijd – precies zoals wij het hier ervaren, in de tijdloze Dimensies. Wij kunnen de bijna onmeetbaar kleine afstand zien tussen u en de vele sprankelende, glorieuze gebeurtenissen; u hoeft alleen maar te ademen, uw geest te verheffen en uw ogen op te slaan naar het luchtruim – dan zijn wij daar.

Moge de Kracht met u zijn
Wij hebben AE Michael – de hoofdredacteur van dit Nieuwsblad – gevraagd om Christine te helpen bij het bijeenbrengen van bepaalde berichten van ‘Dinarland’-deskundigen op de grond. Zij hebben accurate en tijdige, korte berichten over de vooruitgang die wereldwijd wordt geboekt op het gebied van de economische hervorming. Het lijkt u misschien vreemd dat een ‘Spiritueel’ Nieuwsblad ook politiek- en financieel nieuws brengt, maar mijn lieve Kinderen, uw Moeder God en ik zijn nauw betrokken bij het ontvouwen van deze historische verschuiving die u zal bevrijden uit de schuldenslavernij – de zware ketenen die door geld zijn gevormd voor de mensheid. Het is van het grootste belang voor ons dat Saint Germains inspanningen slagen en dat onze Grondtroepen het nodige werk voltooien om nieuwe bestuursvormen op te zetten, die uw nieuwe vrijheden moeten bewaken en beschermen!

NAN 53 Obama

foto: Alex Grey

Wij moedigen u aan om samen met ons vreugdevol te kijken wanneer de eerste nieuwsberichten over deze lang verborgen gehouden geheimen het daglicht gaan zien. De geheimhouding was beslist noodzakelijk, ziet u, ter geruststelling van de ‘geheime Cabal’ dat ze nog steeds zogenaamd aan de macht was – terwijl achter de schermen alles werd voorbereid. Veel van uw leiders, waaronder Barack Obama, waren zich zeer bewust van de enorme veranderingen die het Licht in deze dagen brengt; het was zelfs zijn Opdracht om de handen stevig aan het roer te houden en zijn grote schip over stormachtige zeeën te varen terwijl hij de energie uitdroeg van overeenkomsten en onderhandelen – gedragen door Liefde.

Slechts weinigen hebben de gevoelige opdracht begrepen van de leiders in deze tijd. Zij waren geroepen om gevaarlijke controverse en machtsvertoon te vermijden, terwijl ze relaties opbouwden en samenwerkten met andere undercover Lichtwerkers op de wereld. Al die tijd was het – in het belang van de vrede – nodig dat het leek alsof ze overeenkomsten sloten die in tegenspraak waren met hun basisrichtlijnen. Ze wisten immers dat het er uiteindelijk niet toe zou doen. Zij konden hun positie veilig behouden door enkel een nieuwe taal te spreken: één voor de verlichte volgelingen die de onderliggende goedheid van hun karakter kon zien en één voor de vijanden die klaarstonden om elke poging tot het bouwen van een nieuwe wereld te saboteren, zodra ze doorkregen hoezeer deze goede mensen een bedreiging vormden voor hun macht.
Soms kwam deze boodschap door in beide talen, in één en dezelfde zin. Deze geschoolde, multidimensionale leiders zijn goede acteurs, intens spirituele wezens en Meesters – in elk opzicht. Hun geduld en oprechte toewijding aan het Hoogste Goed zullen in de komende eeuwen nog legendarisch worden.

Vier nu met ons, Geliefden, deze heldhaftige leiders die alles op het spel hebben gezet in de meest gevaarlijke tijden ooit op deze Aarde. Misschien kent u nu nog niet hun namen en hun functies, maar als u goed kijkt … niet naar iedere kleine handeling, maar naar de energie van hun karakter, de twinkeling in hun ogen, de grote liefde die zij tonen voor hun gezinnen en hun volk, zelfs als u kijkt naar de intense weerstand die ze hebben opgewekt bij hun vijanden … dan zult u een nieuwe manier ontdekken om integriteit en liefdevolle dienstbaarheid te herkennen.

Open uw geest, mijn Liefsten, om het Licht te zien in de mensen rondom u. Ik vraag u om de krachtige techniek toe te passen die onze geliefde Eoghan (wordt uitgesproken als Owen) u gaf in zijn channeling via zijn Tweeling Vlam, tijdens de radio-uitzending van vorige week (link in het Engels – V). Dit is een juiste weg naar onderscheidingsvermogen, een betrouwbare manier die u de Waarheid zal tonen: kijk naar ieder mens alsof u hun Tweeling Vlam bent; de liefhebbende Hoger Dimensionale Tweelingziel die de diepte van hun Wezen, hun karakter en de ware intenties van hun hart kent.

Vandaag de dag zijn er velen op het wereldtoneel (en achter de schermen) die veel méér zijn dan ze lijken. Laat de oude manieren achter u van oordelen, inschatten en commentaar geven op alles wat u aan de buitenkant ziet. Laat alle ingeprente ideeën los over ideologie, gelijk hebben, vasthouden aan eerder opgepikte politieke-, religieuze- en sociale normen … en voel met uw hart. U zult verbaasd staan, dat beloof ik u. Er zijn véél manieren om de weg naar Liefde te vinden – net zoveel als er wezens zijn op Aarde.

Wees er gerust op dat God overal is, wachtend om gevonden te worden. Ieder van u ontdekt nu zijn diepe verbondenheid met ons, u voelt onze Liefde en onze toewijding aan u. Zo is het ook voor iedereen om u heen. Wees niet bang voor de veranderingen in de wereld, mijn dierbare Mensheid. Wij zijn bij u, wij beminnen en beschermen u altijd. U bent onze handen en ons hart en wij vertrouwen erop dat u altijd de briljantheid zult tonen waartoe u in staat bent. Wij vertrouwen u. Kijk om u heen. U zult uw medemensen zien ontwaken, net als u. U bent niet alleen.

Wij zijn Eén. Uw Moeder God en Ik houden van u, voor altijd.

Ik ben uw Vader God.

Gechanneld en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May, 18 februari 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.