NAN 5: Planeet Aarde – Michael Jackson

Zoals gepubliceerd in NAN 5:

Uitspraak van de dag:

Planeet Aarde
door Michael Jackson

NAN 5: Planet Earth - Michael Jackson

Planet Earth, my home, my place
A capricious anomaly in the sea of space
Planet Earth are you just
Floating by, a cloud of dust
A minor globe, about to bust
A piece of metal bound to rust
A speck of matter in a mindless void
A lonely spaceship, a large asteroid

Planeet Aarde, mijn thuis, mijn plek
een grillige afwijking in de zee van vrede
Planeet Aarde, zweef je zomaar
voorbij, een wolk van stof
een kleine bol, op het punt te ontploffen
een stukje metaal dat zal gaan roesten
een vlekje materie in een redeloze leegte
een eenzaam ruimteschip, een grote asteroïde

Cold as a rock without a hue
Held together with a bit of glue
Something tells me this isn’t true
You are my sweetheart soft and blue
Do you care, have you a part
In the deepest emotions of my own heart
Tender with breezes, caressing and whole
Alive with music, haunting my soul.

Koud als een steen zonder nuance
Bijeengehouden met een beetje lijm
Iets zegt me dat dit niet waar is
Jij bent mijn liefste, zacht en blauw
maakt het je uit, heb jij deel
aan de diepste emoties van mijn eigen hart
teder, met strelende briesjes en héél,
Levend met muziek, mijn ziel betoverend.

In my veins I’ve felt the mystery
Of corridors of time, books of history
Life songs of ages throbbing in my blood
Have danced to the rhythm of the tide and flood
Your misty clouds, your electric storm
Were turbulent tempests in my own form

In mijn aderen heb ik het mysterie gevoeld
van de loop der tijden, boeken vol geschiedenis
het eeuwenoude levenslied klopt in mijn bloed
Ik heb gedanst op het ritme van getij en vloed
Jouw mistige wolken, je onweer en bliksem
waren roerige stormen in mijn eigen vorm

I’ve licked the salt, the bitter, the sweet
Of every encounter, of passion, of heat
Your riotous color, your fragrance, your taste
Have thrilled my senses beyond all haste
In your beauty, I’ve known the how
Of timeless bliss, this moment of now

Ik heb het zout opgelikt, het bitter, het zoet
van elke ontmoeting, van passie, van hitte
jouw ongebreidelde kleur, je geur, je smaak
hebben mijn zintuigen beroerd, zonder haast
In jouw schoonheid heb ik het ‘hoe’ gekend
van tijdloze zaligheid, dit ogenblik ‘nu’

Planet Earth are you just
Floating by, a cloud of dust
A minor globe, about to bust
A piece of metal bound to rust
A speck of matter in a mindless void
A lonely spaceship, a large asteroid

Planeet Aarde, zweef je zomaar
voorbij, een wolk van stof
een kleine bol, op het punt te ontploffen
een stukje metaal dat zal gaan roesten
een vlekje materie in een redeloze leegte
een eenzaam ruimteschip, een grote asteroïde

Cold as a rock without a hue
Held together with a bit of glue
Something tells me this isn’t true
You are my sweetheart, gentle and blue
Do you care, have you a part
In the deepest emotions of my own heart
Tender with breezes, caressing and whole
Alive with music, haunting my soul.

Koud als een steen zonder nuance
Bijeengehouden met een beetje lijm
Iets zegt me dat dit niet waar is
Jij bent mijn liefste, zacht en blauw
maakt het je uit, heb jij deel
aan de diepste emoties van mijn eigen hart
teder, met strelende briesjes en héél,
Levend met muziek, mijn ziel betoverend.

Planet Earth, gentle and blue
With all my heart, I love you.

Planeet Aarde, lieflijk en blauw,
Met heel mijn hart, hou ik van jou.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org, facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie) en google+ Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.