ST. GERMAIN: Boodschap van Liefde

ST. GERMAIN: Een boodschap van Liefde
(Sananda/Jezus en Opperste Schepper)

20 april 2014

2014 04 20 hart

St. Germain:

Ja, geliefden, het Portaal naar Ascentie is inderdaad in uw hartgeest. Uw aandacht voor het Harmonische Ascentie-Portaal voor allen, heeft uw aandacht gericht op uw wens om dienstbaar te zijn en op uw wens om zo snel mogelijk te ascenderen. Dit is een succes.

Wij hebben u vaak aangemoedigd door u specifieke taken te geven of door u te tonen hoe wij scheppen; door ons iets voor te stellen als het af/klaar is, laten wij het gebeuren. U leert dit terwijl u dichter en dichter bij uw eigen Ascentie komt, naarmate de sluier verdwijnt en u uw bewustzijn verheft en gaat uitkijken naar de glorieuze vervulling van onze Droom.

Ik ben in Liefde met u. U bent schitterende Lichten, vastbesloten zielen die gedurende eonen hebben samengewerkt om deze grote Ascentie mogelijk te maken. Nu zult u uw deel van dit schitterende project voltooien, door op te stijgen en ons te ontmoeten in de hogere dimensies.

U vraagt zich allemaal af hoe u kunt ascenderen, wat u moet doen om dat te bereiken. Ik kan u verzekeren dat er niets meer is dat u nog moet leren, niets meer wat u moet bouwen en niets meer wat u kunt bestuderen om u te helpen ascenderen. De gevoelens van uitbundigheid, extase, dankbaarheid en geluk zijn het gist dat u zal doen rijzen doorheen het Portaal, recht in onze open armen.

Hoewel er voor het voltooien van de voorbereiding jaren nodig waren – u moest in uzelf een staat scheppen van liefde, van aandacht voor- en diep bewustzijn van uw eigen gedachten, gevoelens en handelingen – moet en zal het moment waarop u ascendeert een moeiteloos moment zijn. Het is dat moment van volledige vrede en vreugde wanneer alles goed is, alles zorgeloos is, u uzelf kunt vrijmaken om te vliegen, even natuurlijk als een havik op de wind.

Ik wacht op u met open armen en mijn hart vervuld van vreugde.
Uw St. Germain


Sananda:

Vandaag is het Paaszondag in de Westerse wereld. Gedurende vele jaren hebben de mensen die beïnvloed werden door het Christendom dit gevierd, als de dag waarop ik naar de hogere dimensies ben geascendeerd. Dat is prima voor mij, aangezien het een viering is van het leven, niet de dood, en het erkent de waarheid dat ik geascendeerd ben in mijn lichaam, precies hetzelfde als waarop u allen zich voorbereidt.

Zoals ik u verteld heb in de Nieuwe Geschriften, was het mijn bedoeling om u de les te leren dat wij allen Eén zijn, verbonden met onze Schepper. Het was niet mijn bijzondere voorrecht om de Zoon van God te zijn. U bent allen kinderen van God, net zoals ik dat ben. U bent allen kostbaar in zijn/haar ogen, net zoals ik dat ben en u zult allemaal ascenderen in uw lichaam, net zoals ik dat deed.

Er zal deze keer geen dood zijn, geen begrafenissen en geen rouw. Het is het einde van het glorieuze project waar wij samen aan hebben gewerkt en het begin van een nieuw tijdperk van samen vieren in vreugde, in volmaakte Liefde en harmonie.

U heeft gevraagd: ‘wat is Ascentie en hoe zal ik dat bereiken?’ Het zal u verbazen om te weten dat mijn Ascentie – of wederopstanding, zoals zij het toen noemden – gebeurde nadat ik getroost was en mijn wonden geheeld waren door diegenen die van mij hielden. Deze healing en de grote Liefde die ik voelde van mijn geliefde Moeder, mijn vrouw Maria Magdalena en mijn naaste vrienden, verhieven mijn hart en vervulden mij met vreugde. Ik voelde me waarlijk gezegend omdat ik zo geliefd was en het weten dat ik mijn werk voor dat leven volbracht had. Het was toen dat ik wegvloog op de vleugels van Vreugde, terug naar de liefdevolle armen van mijn Schepper.

Ik had gehoopt dat mijn voorbeeld gebruikt zou worden om de weg te tonen aan anderen, dat zij zouden weten dat Ascentie een natuurlijk proces is, een proces dat kan worden ervaren door iedereen wiens hart vervuld is van Liefde. Voor mij was het het hoogtepunt van liefdevolle dienst aan mijn medemensen – een vervullend leven, geleefd tussen hen die ik innig liefhad. Ik kwam om het woord van Gods Liefde te brengen en om aan anderen te tonen hoe vervullend een leven kon zijn met Gods voortdurende aanwezigheid.

Het was niet helemaal geslaagd, omdat de boodschap die ik wilde brengen bedolven werd onder opgelegde beperkingen, regels en dictaten die de religieuze hiërarchie oplegde, in hun dwingende pogingen om het harde werk van de mensen onder controle te krijgen en er voordeel uit te halen. Ik heb mijzelf niet uitgeroepen tot priester en ik verwachtte geen aanbidding. Ik wou enkel het verhaal vertellen over onze Schepper die Liefde is en Vergeving, Mededogen, Meevoelen en Wijsheid. Schepper straft of oordeelt niet. Wij zijn vrij om te onderzoeken, te leren en dan terug te keren in de liefdevolle armen van hen, die ons leven hier op Moeder Aarde begeleiden en er toezicht op houden.

Nu heb ik de kans om de misverstanden recht te zetten, die aangeleerd werden onder de naam van ‘Christendom’ – een religie die ontworpen is voor massa-consumptie, net als gelijk welk andere fast food. Strikt vasthouden aan al de wetten die op dit ogenblik worden onderwezen onder het mom van modern Christendom, zal u even ziek maken als een aanhoudend dieet van een overmaat aan junk food (eten dat geen voedsel is – V). Het is een onmogelijk programma van zelfhaat, minachting voor de meest kostbare, menselijke eigenschappen en haat voor diegenen, wiens geloof niet precies overeenkomt met de voorverpakte, glanzende beloftes van de valse, maar bijzonder winstgevende leringen van hen die ik beschouw als arrogante ‘predikers’ met een obsessie voor hun ego.

Hier is mijn eenvoudige les om u te helpen uw hart te volgen: ‘goede’ lessen laten u glimlachen. ‘Hele goede’ lessen maken u aan het lachen en ‘de beste’ lessen laten uw hart zingen van Vreugde en herkenning. God is lachen. God is Vreugde. God bestaat in het giechelen van een kind en in de zuchten van minnaars. Een moeder die haar familie voedt met liefde doet Gods werk, net zoals de vuilnisophaler, wiens lied de kinderen van vreugde laat dansen.

Er ligt grote magie in een vervuld leven. Nu pas, na het vertrek van de Duisteren, ontwaakt u allemaal tot de grote mogelijkheden tot geluk die overal om u heen bestaan. U ontdekt nu opnieuw wat kinderen altijd geweten hebben – dat elfen en feeën werkelijk bestaan en dat de bomen om u heen wijsheid bezitten, en in hun gezamenlijk bewustzijn de herinnering bewaren aan de geschiedenis van de Aarde. Moeder Aarde zelf is eindelijk in staat geweest om uw onbewuste brein te bereiken en u te vertellen over haar Liefde en haar toewijding aan de zorg voor/het voeden van haar geliefde Lichtwezens – mens, dier, plant en mineraal – allen onder haar liefdevolle hoede, zelfs wanneer zij haar mishandelen en misbruiken.

Het lied van de walvis en de dolfijn zijn doorgedrongen in uw bewustzijn en u ziet nu nooit eerder geziene uitingen van vriendschap tussen verschillende soorten. Voelt een slak liefde? Zeker wel. Herinnert een hond zich zijn menselijke vriend na de dood? Ja, dat doet hij. Is er leven na de dood? Geliefden, er is geen dood, er is enkel maar eeuwigdurend leven. Heeft u eerder al geleefd? Uiteraard. Alles is bewustzijn; alle leven ontstaat uit het bewustzijn van Liefde, die Schepping is. Eenmaal geschapen, is er geen einde. U, Geliefde, gaat verder.

Laat ons samen verder gaan. Dit is de tijd om te vieren en samen te komen als Eén.

Ik ben Sananda en ik hou van u zonder einde.


Opperste Schepper:

Ik kan enkel de welsprekende woorden toejuichen van mijn geliefde boodschappers, Sananda en St. Germain en ik bedank ons geliefde channel, Kathryn, voor haar onvermoeibare toewijding bij het aan u overbrengen van onze berichten, helder, zonder vraag of twijfel. Heel vaak hebben wij deze werkwijze gebruikt om u informatie te brengen die u misschien onvolledig of tegenstrijdig voorkwam. Dit is een onvermijdelijk deel van het proces, dat ons niet toestaat om u te tonen wat wij zien, omdat u blind bent achter de sluier. Wij voorzien u van kleine beetjes kennis en wijsheid naarmate u in staat bent om die op te nemen, en wij wachten terwijl u deze onderling bespreekt, ze opneemt en dan toont dat u klaar bent voor meer.

Het zou niet anders kunnen, geliefde Mensheid. Het was uw wens toen u hielp bij het ontwerpen van dit leven, dat u volledig beproefd zou worden. Uw vindingrijkheid is grenzeloos; uw verhaallijnen en drama’s dragen het kenmerk van een genie. Nu is het tijd, Geliefden, om de eer op te eisen voor uw genialiteit en om de gelukwensen en de viering te aanvaarden die u toekomen. U heeft uw eigen spel ‘overleefd’; u bent ontwaakt tot de waarheid dat u uw Droom – ook al leek het een nachtmerrie – zelf heeft gemaakt.

Nu is de tijd gekomen om de werktuigen van uw eigen lijden opzij te zetten en u bij ons te voegen, voor het scheppen van een grote verheffing van de geest dat de Ascentie zal scheppen voor de hele mensheid, uw vrienden en buren, de dieren, insecten en planten. De sterren komen op één lijn om energieën te scheppen die niet meer op Aarde zijn gevoeld sinds het begin van de Tijd. Overigens was ‘Tijd’ één van die ingenieuze werktuigen die het u heeft mogelijk gemaakt om te voelen wat ‘dringend’ betekent – uiteraard heel vaak misbruikt als zorgwekkend – maar niettemin heel handig.

Laat nu dat ‘dringend’ vervagen in het verleden, terwijl u erkent dat er inderdaad overgangen – keerpunten – zijn in de Kosmos en dat u deel bent van dat grote geheel. Het is nu uw beurt, Mensheid, om de vervulling tot stand te brengen van de belofte aan uzelf, dat u op een dag zou terugkeren naar het Paradijs, om te genieten van de vruchten van uw lange levens vol lijden en smart, als de gevangenen van een zelf-opgelegde Duisternis.

U heeft veel van deze principes afgeschud, die tegengesteld waren aan het leven en die uw psychologische gevangenis hebben geschapen. Voltooi nu dat proces door het achterlaten van al het negatieve denken, analyseren en in vraag stellen. Het leidt enkel tot angst, en angst was de schepping van de Duisteren. Sta uzelf een volmaakte opruiming van twijfel en angst toe. Laat in plaats daarvan uw hart u verheffen tot een staat van volmaakte Liefde, wanneer ik mijn aanbiddende, bewonderende Liefde uitstort in uw hart en ziel, opdat u uw volmaaktheid kan voelen zoals ik die voel.

Verwen uzelf, Geliefden, met lachen dat uw buik laat schudden en golven van plezier voortbrengt die uitdijen om anderen te prikkelen. Dans met een huppeltje in uw stap en zing uw lied van Vreugde, zoals het winterkoninkje zijn stem verheft om een nieuwe dag te vieren. Het is uw tijd, uw zege en uw nieuwe leven – en het begint vandaag.

Ik hou onuitsprekelijk veel van u,

uw liefhebbende Schepper

Genoteerd door Kathryn E. May, 20 april 2014, 11:30 am, High Falls, NY
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.