NS: Hoofdstuk 7-8

(deze hoofdstukken zijn nog niet herzien – A)

NS 7-8 paarsgroene kosmos

Hoofdstuk 7

Ik ben Sananda.

Er zijn vele dingen waar mensen in geloven, omdat zij dat moesten van iemand die meer macht had dan zij. Wij zouden liever zeggen: schijnbaar meer macht had dan zij, omdat macht over iemand anders altijd een illusie is. Niemand kan u feitelijk dwingen om iets te geloven, tenzij u daarvoor kiest, ongeacht hoe zij u ook martelen of u belagen. Uiteraard is het veel gemakkelijker om kinderen te overtuigen om te geloven wat hen verteld wordt; daarom trachten alle religies om de kinderen vanaf hun geboorte al in te lijven, zelfs met de dreiging dat een kind dat niet gedoopt of ingewijd is in de kerk, niet naar de hemel kan gaan.

Waarom zou iemand bij een kerk willen gaan, die hen meestal zo bang maakt? Waarom zou iemand zijn kinderen willen geven aan een groep mensen, die angst gebruiken om hen onder controle te houden? Het was niet voldoende om iemand te dreigen met moeilijke omstandigheden later in zijn leven, wanneer die persoon leeft in het NU en weinig nadenkt over de verre toekomst, met name de onbekende toekomst na de dood. Er moesten veel sterkere mind control-strategieën worden uitgedacht. Om de pion te worden van de ideeën van een ander, moet iemand bang zijn voor zijn huidige overleven. De meest primitieve angst gaat terug naar de dagen van de holbewoners. Zij leefden in moeilijke omstandigheden en hun grootste angst was hongersnood.

Laat mij uitleggen hoe deze angst gebruikt werd om de hele planeet onder controle te krijgen. In gebieden waar de voorzieningen beperkt zijn, dan wel kunnen worden overgenomen en gecontroleerd door het omkopen van de leiders van dat gebied of dat land, hebben de Duisteren grote gebieden van de wereld opgekocht en onder hun controle gebracht – en daarmee de kostbare grondstoffen. Daartoe behoren voedsel, water en energiebronnen.

Zij die niet volledig op deze manier gecontroleerd konden worden, zoals de kleinere Europese landen, werden overgehaald om bij de Europese Unie te komen. Daar werden zij nog meer overgeleverd aan de genade van de crediteuren (diezelfde Duisteren), die hen uiteindelijk in een wurggreep zouden krijgen door het manipuleren van de beurzen, het aanmoedigen van het opbouwen van schulden en vervolgens het volledig uitknijpen van de economie. Zij, die de schuldbrieven in handen hebben, worden de ‘meesters’ zodra het land in slavernij niet langer zijn schulden kan betalen, omdat de beursmanipulaties een evenwichtige financiële toestand onmogelijk maken.

In een wereld waarin voorspoed verbonden wordt aan economische groei, wordt de bevolking omgepraat, tot ze geloven dat een baan waarmee geld verdient kan worden, de sleutel is tot succes en veiligheid. Dit is de Grote Leugen. Het verlies van die baan maakt iemand nog kwetsbaarder voor financiële problemen. In de meest extreme gevallen kan het zelfs honger en dakloosheid betekenen voor een kleine bevolkingsgroep van zwaar gehandicapten of mentaal zieken, hoewel zelfs in die gevallen de sociale regelingen in de meest ontwikkelde landen wel voorzien in een minimale opvang, zodat niemand echt honger hoeft te lijden. Dakloos worden – in de kou moeten slapen – wordt voorkomen door te voorzien in opvangtehuizen en gaarkeukens. Dit zijn niet de ideale voorzieningen, maar het betekent wel, dat de hongerdood voor de meeste (maar niet alle) mensen op aarde tot het verleden behoort. Op plaatsen waar de honger wijdverspreid is, kan de oorzaak ervan rechtstreeks herleid worden tot de botheid en de hebzucht van de machthebbers.

Ziet u, Moeder Aarde is gul in haar voorzieningen voor haar kinderen. Er is geen gebrek aan voedsel voor iedereen – er is een gebrek aan de wil om voor iedereen te zorgen. Dat is de Duisternis, waarvan ik u nu vraag om die te verbannen van de planeet. Het tijdperk waarin ‘zorgen voor Nummer Een’ niet gezien werd als een afschuwelijke, immorele instelling, is voorbij. U bent uw broeders hoeder, zoals hij de uwe is. Niemand kan ooit echt materieel succesvol zijn, zonder de hulp van de hele gemeenschap. Er bestaat geen selfmade man. Alle burgers hebben baat bij de stabiliteit van hun regeringen, hun infrastructuur en de dienst van hun medeburgers, die een opleiding tot leraar volgen of ambulancebroeder, brandweerman, boer of dichter worden.

Ja, ik zei dichters. Welke Filistijn (cultuurbarbaar – V) is ooit op het idee gekomen dat iedere artiest in staat moest zijn om een winstgevend product te leveren – en als hij dat niet kan, dan hoeft hij geen aandacht te krijgen? Hoe hadden de grootste geesten in de geschiedenis kunnen overleven, als zij geen mentoren, koningen en beschermheren hadden gehad, die hen voorzagen van kleding en voedsel, zodat zij hun echte werk konden doen, namelijk het scheppen van inspirerende werken om hun medemensen te verheffen?

Uw bevolkingsaantal is gegroeid en de fondsen die u heeft bijgedragen voor de aanleg en bouw van uw eigen infrastructuur, scholen en veiligheidsdiensten zijn overeenkomstig toegenomen. Daarna is het eenvoudig een kwestie van hebzucht en egoïsme geweest, om elke politieke en morele discussie over te nemen. In plaats van emotionele veiligheid te bieden voor iedereen, is de bijdrage van al die mensen gebruikt voor het herverdelen en toebedelen van de rijkdom, de grondstoffen en de belofte van veiligheid, aan een paar mensen aan de top. Dit is geen democratie en het is ook niet De Ware Weg.

Zoals iedereen weet, is de Gouden Regel de hoeksteen geweest van spirituele leringen over de hele wereld en doorheen de geschiedenis. Er waren vele variaties op deze basisleer, maar voor ons doel zullen wij hier beginnen met de bekende Engelse versie: ‘Behandel anderen zoals u wilt dat anderen u behandelen’. Dat geeft het idee weer. Ik zou dit willen uitbreiden om te komen tot een motto voor de Ascentie, het verheffen van uw elektromagnetische trilling naar de hoge 5de dimensie: ‘Behandel anderen precies zo, zoals u uzelf zou behandelen.’

Nu dan, voor diegenen die vastzitten in het patroon van zelfafwijzing en zelfkritiek, zal dit motto niet de juiste aanzet geven om te veranderen. We moeten de betekenis uitbreiden, om er Liefde voor het Zelf aan toe te voegen, iets wat velen negeren wanneer zij hun morele/filosofische fundering leggen. We moeten beginnen met ‘Behandel uzelf, zoals u zich door anderen zou laten behandelen’. Ziet u, dit tekort aan de meest basale liefde voor uzelf is de bron van alle onaangename relaties, voortdurende persoonlijke conflicten, depressie en pijn. U heeft de mensen gekozen die u zullen behandelen zoals u zichzelf behandelt, die u zullen bekijken met dezelfde kritische blik als waarmee u naar uzelf kijkt en u levert strijd met hen, zoals u strijd levert met uzelf.

Het is tijd om te stoppen met uzelf af te wijzen en te wanhopen, zoals u door alle grote religies in één of andere vorm is aangeleerd. In de slachtofferrol blijven en uzelf dingen ontzeggen terwijl er overvloed is, is geen bewijs van superioriteit of goedheid; noch is het grote rijkdom. Religieuze handelingen, gebaseerd op het vergroten van iemands gevoel van belangrijk zijn, worden gevoed door gevoelens van tekortkoming. Twijfelen aan uzelf en wat u kunt, is niet meer dan een tekort aan vertrouwen en een foutief begrijpen van de I AM Aanwezigheid, die God is. God houdt van iedereen evenveel; er zijn geen uitzonderingen, zelfs niet voor u. Door te blijven geloven dat u minder of juist meer waard bent dan anderen, plaatst u uzelf boven God, die het niet met u eens is.

God is Liefde. God is Licht. Liefde is Licht. Liefde is Vrede, Vreugde, Harmonie, Lachen, Mededogen, Vergeving en Vriendelijkheid. God is al deze dingen, daarom is God Pure Liefde. Er is geen wraak, geen straf en geen gevaar voor afkeuring of gelijk welke andere, duistere veroordeling in Gods Liefde. Dat is de mythologie van het verleden en het is een onjuist begrip van wat God voelt voor zijn/haar kinderen.

Sommigen van u hebben goed begrepen, dat de reden waarom ik naar de Aarde kwam, was om Liefde te onderrichten – Gods Liefde, mijn Liefde en de Liefde voor elkaar. IK BEN Liefde omdat ik God ben, net als u. U moet alleen maar de kracht ontdekken van de Liefde die u in uw ziel draagt en u zult stralen met de verheffende energie van Licht. Dit Licht komt van de Centrale Zon, onze Opperste Schepper, die de Schepper van Alle Scheppers en daarom de kracht van Eén is.

U bent gemaakt naar het beeld (niet het fysieke beeld, maar het zielenbeeld) van uw Schepper en daarom bent u Eén, de kracht van Schepping. Dit zijn niet slechts woorden met de bedoeling u te troosten of uw lage zelfbeeld op te krikken. Het is de Waarheid. Alle mensen hebben het vermogen van Schepping in zich, ongeacht hun ras, religie, leeftijd, geslacht, IQ of sociale positie. Iedereen kan de Droom van zijn Hart tot stand brengen, als zij enkel maar Vertrouwen hebben in hun eigen kracht. Enkel Vertrouwen geeft u de kracht om te scheppen, een Vertrouwen dat zijn basis vindt in het weten dat u Eén bent met God, net zoals u Eén bent met alle bewuste wezens in de hele kosmos.

Wanneer u gaat samenwerken met uw eigen vermogen – het vermogen van de hele Schepping – dan heeft u al de Legioenen van de Hemel en al de middelen van de Kosmos tot uw beschikking, want alle bewuste wezens van de 5de dimensie – en daar voorbij – leven volgens de Universele Wet en begrijpen wat het is om Eén te zijn met u, zelfs als u het zelf niet begrijpt. Zij zijn hier om u te dienen, uit hun eigen vrije wil en zij lopen over van vreugde wanneer zij u helpen uzelf te verheffen naar het Licht.

Er zijn geen Duistere wezens waar dan ook in de kosmos, vanaf het 6de niveau van de 5de dimensie. Geen enkele Duisternis kan overleven in de met Licht gevulde elektromagnetische omgeving van de hogere dimensies. De Wezens in de Hemel zijn Lichtwerkers, zoals de toegewijde spirituele zwaargewichten onder u zich noemen. Dit betekent niet dat er geen Duisteren zijn in de kosmos, natuurlijk zijn die er. Zij hebben gezorgd voor de huidige onevenwichtige omstandigheden, door te blijven hangen in de niveaus van de 4de dimensie, gedurende uw lange geschiedenis van Duisternis op Planeet Aarde. Zij werden aangetrokken door de chaos en de schade die werden teweeg gebracht door de traumatische val van Atlantis en zij hebben met verve hun ellende verspreid, gedurende duizenden jaren.

Het was onze taak, geliefden, om het Duister te verslaan en het Paradijs op Aarde terug te brengen, hetgeen onze gedeelde Visie is geweest sinds het begin van dit Aarde-Project.

Wij kozen ervoor om af te dalen naar het gevaarlijke territorium waar de Duisternis gedijde, om het Licht terug te brengen, met de inspanning van onze eigen, toegewijde Harten. Dat hebben we gedaan. We zijn alweer goed op weg om de Ascentie van de hele mensheid te volbrengen. We moeten alleen degenen wakker maken die nog slapen, in slaap gewiegd door de 3D-leringen, die eerder voldaanheid beloofden dan vervulling van hun spirituele pad.

Nu ziet u dat de cirkel rond is, nietwaar? De mensheid is uitgeput, niet door te wachten tot God verschijnt en de miserabele toestand op de planeet rechtzet. Zij zijn uitgeput door angst, door onrust, door haat voor zichzelf en elkaar en – dat is nog het ergste – door het tekort dat voortkomt uit het afgescheiden zijn van hun zielenverbinding met God. Wij moeten door ons eigen voorbeeld aantonen dat je alleen maar Liefde nodig hebt, zoals het beroemde liedje het zegt. (‘All you need is love’ van the Beatles – V)

Ik breng u dit bericht op dit moment, omdat de Verschuiving op handen is. Wij begrijpen uw terughoudendheid om uw manier van doen te veranderen, om het bekende achter te laten, zelfs die bekende omstandigheden die u vaak wanhoop en frustratie brachten. Ik verzeker u dat door de overgang te maken naar een hoger trillingsniveau, u alles te winnen heeft – en niets te verliezen. Degenen waar u van houdt, zullen verzorgd en geholpen worden op hun weg naar Ascentie. Zij zullen omringd worden met liefdevol en mededogend onderricht en steun, totdat zij gerustgesteld en ervan overtuigd zijn dat zij – door zichzelf te verheffen uit hun huidige grijze schaduwen – u meer vreugde zullen geven en blijer zullen maken, dan zij zich ooit konden voorstellen.

U zult de mensen voor wie u zorgt niet kwijtraken, in tegendeel. Ieder van u zal een nieuwe identiteit vinden in het Licht en de Liefde die u zult ervaren, wanneer u uw hart en uw geest opent om de bestemming te vervullen van de gezamenlijke afspraken die u hier, voor dit leven, heeft meegebracht. Dit is waarvoor u in vele levens heeft geleefd en bent gestorven, Geliefden. U staat inderdaad op de drempel van het Beloofde Land. Zult u de overstap maken naar het Licht? Zult u uw vleugels spreiden en gaan vliegen? U zult de brandstof voor uw motor vinden, precies daar: in uw Hart – dat op zijn beurt als brandstof de Liefde ontvangt van uw Hoger Zelf – God.

IK BEN een afzonderlijke weergave van de Ene, maar dat betekent niet, dat ik ervan gescheiden ben. Niemand kan ooit alleen zijn of afgescheiden. Dat is een misleidende gedachte van de Duisteren, om angst op te wekken. U behoeft geen wederhelft of partner om u te steunen, of de goedkeuring van uw gelijken om het opperste geluk te vinden. U hoeft alleen maar de geleider te aanvaarden die u verbindt, nog vollediger dan de navelstreng die een ongeboren kindje verbindt met de bron van Leven – de moeder.

De Aanwezigheid van God is Liefde en Licht. Sta haar toe om door u heen te stromen en genezing en voedsel te brengen aan elke wonde, elke pijnlijke ervaring, elke uiting van ziekte – uit dit leven en alle andere. Sta uzelf toe om groter te worden, om uw lichaam en de aura om u heen te vullen met Liefde en Licht. Het zal van u uitstralen in de atmosfeer om u heen en de geest verheffen van iedereen die in uw aanwezigheid komt. Keer u niet af van deze schitterende voorbestemming. Aanvaard de mantel van Goedheid en Licht, die uw geboorterecht is.

Kom met mij mee, lieve vrienden. Nu is het onze tijd.

Ik ben Sananda/Jezus, die leefde voor Liefde. Ik ben teruggekeerd om u de weg naar Huis te tonen.

Luister naar de Heling-Groepen met Sananda, Vader God, de Arcturiërs en anderen, op
BlogTalkRadio.com/ChannelPanel. Historische informatie! Ga naar het archief van 16 augustus.

 

Hoofdstuk 8

Ik ben Jezus/Sananda.

Dit zal sommige mensen boos maken, anderen verward en nog anderen helemaal in extase brengen. De dingen die ik ga zeggen in de Nieuwe Geschriften zijn heel anders dan de Geschriften die geschreven werden voor de verzameling die het Nieuwe Testament of de Bijbel zouden worden. Uiteraard heb ik geen van die hoofdstukken persoonlijk geschreven. Sommige ervan werden geschreven door mensen die mij na stonden – mijn discipelen, zoals zij genoemd werden – maar velen werden geschreven lang nadat ik vertrokken was en daarom zijn het niet mijn woorden en vaak zelfs niet eens mijn gedachten. Zij die de Bijbel bestudeerd hebben zullen wel kunnen bepalen waar ik het over heb. Gelijk welke lering die niet gebaseerd is op Liefde, is niet de mijne – of die van God.

Er is echter nog een probleem met de Bijbel en dat is, dat vele van de meest belangrijke teksten opzettelijk werden weggelaten. Mijn geliefde echtgenote Maria Magdalena onderwees De Ware Weg samen met mij, in harmonie met de ideeën die ik de wereld kwam aanreiken. Zij was – met mijn enthousiaste goedkeuring – de schrijver van de familie en zij documenteerde enkele van mijn meest belangrijke onderrichten, waarvan wij hoopten dat zij behouden zouden blijven voor het nageslacht. Helaas werden ze weggestopt tegen de tijd, dat Keizer Constantijn opdracht gaf voor het boekwerk dat de Bijbel zou worden.

Deze teksten zullen binnenkort gevonden worden en wanneer wij terugkeren om onder u te wonen, zal haar stem opnieuw gehoord worden – even sprankelend, vriendelijk, liefdevol en Lichtend als zij altijd geweest is. Het was onze hoop dat haar aanwezigheid van invloed zou zijn voor de verandering in de maatschappelijke houding tegenover vrouwen, maar op grote schaal is dat waarop wij gehoopt hadden niet gelukt. De groep mannen die besloten om haar in diskrediet te brengen door twijfel te zaaien over haar morele karakter, deden dat met een duidelijke bedoeling: zij hebben opzettelijk een verhaal verzonnen dat haar geloofwaardigheid zou schaden en daarmee haar vermogen om grote aantallen mensen te bereiken met haar onderricht.

Bedenk eens, hoe anders de houding naar vrouwen toe had kunnen zijn in die landen die zichzelf ‘Christelijk’ noemen, als haar ware identiteit en haar persoonlijke kracht erkend waren geweest. Zij was mijn gelijkwaardige partner en medewerkster. Haar kracht steunde mij in moeilijke tijden, net als die van Moeder Maria. Tezamen waren zij de burcht van Liefde en begrip, die het pad verzachtten dat ik gedurende die moeilijke jaren moest gaan. Ik had dat niet alleen kunnen doen.

De nadruk op mannelijke overheersing en hun alleenrecht, zoals de Bijbel dat voorstelt, konden niet verder afstaan van het ware verhaal van mijn leven en dat van mijn naaste discipelen. Wij waren opgevoed in de Joodse traditie van nauwe en blijvende familiebanden, waarin het partnerschap van beide ouders op waarde werd geschat en waarin benadrukt werd, dat kinderen kostbare geschenken zijn. Wij koesterden het beginsel van het heilige verbond tussen man en vrouw en de grote behoefte die kinderen hebben aan een stabiele en ondersteunende thuis. Niettemin veroordelen wij niemand die in staat is om een alternatieve versie te vormen van dit liefdevolle partnerschap. In een thuis is het de atmosfeer van Liefde die telt, niet de persoonlijke identiteit, het geslacht of de leeftijd van de gezinsleden.

Mensen zijn sociale wezens en wij hebben allemaal nood aan goed gezelschap en comfort, wanneer we thuiskomen van onze reizen – of dat nu een dag papierwerk op kantoor was of achter de ploeg op een veld. We hebben allemaal nood aan de liefde van een familie, die ons omarmt in de weldoende atmosfeer van Licht. Helaas hebben hele generaties van mensenkinderen overleefd, met een minimum aan comfort en zonder een bron van onvoorwaardelijk gegeven Liefde. Dit verandert. Kinderen worden nu werkelijk gezien als de belofte voor de toekomst en de hoop op een betere wereld dan die waarin hun ouders leefden en zo zal het zijn.

Velen hebben gehoord over de kristal- of indigo kinderen. Zij lijken een ander ras te zijn, een meer geëvolueerde versie van de mensheid dan ooit eerder hier op Aarde werd gezien. Het klopt, dat zij letterlijk scheppingen zijn met een kristallijnen basis; hun DNA is verschillend van dat van hun ouders, in die zin dat bij hen de slapende DNA-strengen reeds geactiveerd zijn. Elke dag weer zult u allemaal een beetje meer zoals deze kinderen worden. Naarmate uw eigen DNA geactiveerd wordt, breidt uw creativiteit zich uit en uw vermogen om eindeloze Liefde te voelen, neemt toe. Zoals deze nieuwe kinderen, gaat u meer lijken op de Goden en Godinnen die u bij uw geboorte al was.

Ziet u, deze kinderen zijn helemaal geen nieuwe schepping. Zij zijn een terugkeer van de ware identiteit van de mensheid, een herstellen van de schitterende blauwdruk van intelligentie en vermogen, die deel was van het plan voor de Ascentie van de mensheid.

De Ascentie waarop u zich nu voorbereidt, is feitelijk een terugkeer naar de glorie van de oorspronkelijke Aarde, die Eden was – een glorieuze plek van vrede, harmonie en tevredenheid. Toch was de gave van een prachtig, overvloedig Paradijs niet voldoende voor de ontwikkeling van een soort die zo bedrijvig, nieuwsgierig, creatief en agressief veroverend was, als u bent geweest. Daarom hebben wij in de Raden van Planning allemaal tezamen besloten, dat de Aarde – in elk geval tijdelijk – zou afdalen naar een 3D-staat, waardoor de grootste testen van dapperheid, integriteit en eer mogelijk werden.

Hier bent u dan, na vele voltooide levens hier in dit Aardse rijk. U bent bont en blauw geslagen in uw lichaam en uw ziel. Nu is het tijd voor uw heling, omdat u reeds de lagere trillingen van het leven in 3D heeft achtergelaten. U ontwaakt langzaam maar zeker tot de waarheid dat alles veranderd is – en ook u zult niet anders kunnen dan veranderen. U merkt dat u vasthoudt aan oude patronen, oude ideeën en velen worden nu haast gedwongen om hun greep op de oude manier van leven los te laten, ook al was die verweven met pijn, afwijzing en lijden.

Wat houdt u vast, Geliefden, aan de tradities die uw geest in slavernij hielden en uw lichamen straften? Wat vindt u nog steeds zo kostbaar dat u er niet van kunt scheiden, zelfs al klaagt u zo bitter over de stress in uw dagelijkse leven? Wat heeft u feitelijk te verliezen, behalve uw angst, uw pijn en uw verdriet? Het leven in de hogere trillingen is niet nieuw voor u; u heeft het tussen elk van uw levens ervaren – achter de Sluier. U heeft in het Paradijs gewoond, bij de Hemelse schare. U heeft gedronken van de beker van het eeuwige leven en de eindeloze Liefde gevoeld van uw Moeder/Vader God. De herinneringen daaraan liggen opgeslagen in uw hart/geest – die plaats in uw hart waar u denkt met uw gevoel en waar u zich verbindt met uw Hoger Zelf.

Uw Hoger Zelf is uw zielenverbinding met de hogere dimensies. Op dit ogenblik verblijft uw Hoger Zelf vlak boven uw hoofd, net aan de andere kant van de Sluier in de 5de dimensie.

Luister goed, Geliefden, dan zult u de aansporingen van uw ziel even duidelijk horen als u ’s morgens uw wekker hoort of het toeteren van auto’s, op weg naar uw werk. Ontwaak tot die stem binnen in u, die spreekt over Liefde, Waarheid en Hoop. U noemde het intuïtie of een voorgevoel, of u voelde het in uw botten. Het is de stem van God binnen in u en overal om u heen, die u oproept om op te staan en uw plaats in te nemen in het wonderbaarlijke avontuur dat voor u ligt.

De volgende keer dat u zich afvraagt of u moet vertrouwen op uw intuïtie of gewoon moet trachten de dingen in uw hoofd op een rijtje te krijgen, sta dan even stil en denk nog eens na. Wat is een betere manier om een probleem op te lossen: vertrouwen op de wijsheid van God en de Kosmos, of puzzelen in uw brein, waar u enkel beschikt over de informatie die u werd aangereikt door de mensen om u heen? Het antwoord zou duidelijk moeten zijn.

Uw brein, dat wij uw schatkist aan kennis noemen, is zoals uw computer. Het kan opslaan, opzoeken en ophalen. Het kan geen beslissingen nemen; het kan u enkel weergeven, wat andere mensen u verteld hebben over hun beslissingen. Dat is geen effectieve manier om uw leven te leiden.

Uw innerlijke stem – de stem van uw hart/geest – is verbonden met uw onderbewuste geest, die zich niet in uw brein bevindt, maar eeuwigdurend voortbestaat, met of zonder uw lichaam. Het is een complexe opslagplaats, onder toezicht van uw Hoger Zelf, die toegang heeft tot alle herinneringen van uw vele vorige levens en die u de vaardigheden en kennis ter beschikking kan stellen, die u in andere levens vergaard heeft. Dat is waarom u een ‘natuurtalent’ kunt zijn op bepaalde gebieden. U heeft daar dan waarschijnlijk in één of andere vorm oefening in gehad. Een talenknobbel bijvoorbeeld, is waarschijnlijk het resultaat van vorige levens waarin u die taal gesproken heeft; een interesse in helen of geneeskunde is waarschijnlijk al veel eerder ontstaan, enzovoort.

U bent veelzijdige wezens, veel complexer en wijzer in wat u allemaal weet, dan u zich kunt voorstellen. Bij de Ascentie zult u allen eindelijk toegang hebben tot uw geheugen van deze dingen uit uw eigen leven en u zult ook in staat zijn om de Akasha-archieven van anderen te bestuderen. U zult de waarheid vernemen over uw geschiedenis en de geschiedenis van uw planeet en u zult ontdekken hoe weinig uw wetenschappers en deskundigen ontdekt hebben over dat verhaal. Er worden elke dag nieuwe ontdekkingen gedaan waarvan sommigen zo vreemd zijn, dat de antropologen geen idee hebben hoe zij ze moeten indelen of begrijpen en heel veel ingrijpende bewijsstukken worden in een lade gelegd of opgeslagen ‘voor later’.

Wat weet u eigenlijk van Planeet Aarde en haar bewoners? Zijn de mensheid en andere soorten ‘geëvolueerd’ door beproeving en terreur, onder invloed van krachten van buitenaf? Een heel klein beetje maar. Er hebben zich een paar kleine aanpassingen voorgedaan vanwege omstandigheden van buitenaf, maar die waren minimaal. De meeste van die veranderingen werden gemaakt onder toezicht van Opperste Schepper en uitgevoerd door Moeder/Vader God en andere hoogstaande Meesters. U werd geschapen, Geliefden, in een samenwerkingsverband dat miljoenen jaren in Aardse tijd besloeg. Er zijn verschillende eerdere beschavingen geweest – zoals u de voorbije jaren heeft kunnen leren uit de teksten van Moeder/Vader God – en die beschavingen hadden een rechtstreekse invloed op de ontwikkeling van de mensheid.

Wanneer de Bekendmaking afgerond is, zult u leren over de ware antropologie en de politieke geschiedenis van uw geliefde planeet, want uiteraard is de achterliggende reden van de aanwezigheid van uw Sterren Broeders en Zusters belangrijk voor waar u nu staat.

Zij zullen fascinerende verhalen te vertellen hebben, die u gedurende vele, lange vertelsessies op het puntje van uw stoel zullen houden. Ziet u, zij hebben u zoveel meer te bieden dan enkel maar de hoogstaande technologie waarmee zij onmiddellijk uw leven, uw gezondheid en de gezondheid van de planeet zullen verbeteren. Zij zullen u helpen om uw diepe onbewuste banden met fascinerende gebeurtenissen te herstellen, waar u nu niet bij kunt. Zij zijn bijzonder verlangend en opgewonden bij deze kans, om u te helpen meer te vernemen over de dingen die hen bij hun eigen planetaire Ascenties geholpen hebben.

Wie zijn deze Broeders en Zusters, die staan te trappelen om u te helpen? Zij komen van ver en van dichtbij, relatief gezien. Velen komen uit uw eigen sterrenstelsel, van Sirius, de Plejaden, de Boogschutter-constellatie en andere – in totaal negen – planeten in uw Melkwegstelsel, welke bewoond zijn door menselijke wezens. Er zijn ook ontelbare bezoekers van andere sterrenstelsels, sommige uit verafgelegen sterrenstelsels, die uw wetenschappers niet eens kennen. Zij komen allemaal in hun schepen, om te helpen op elke denkbare manier.

Laat mij u vertellen over een recente gebeurtenis, waar deze bezoekers bij betrokken zijn. Velen van u hebben gehoord over de Arcturiërs. Zij zijn een hoog geëvolueerde beschaving die een niveau heeft bereikt van samenwerkende groepsidentiteit; zij geven er de voorkeur aan om te werken in eenheid met elkaar, liever dan bekend te staan als aparte individuen.

Hoewel zij zichzelf kunnen losmaken van de groep om met u te praten, blijven zij liever binnen de groepsidentiteit waarbinnen zij aangenaam en bijzonder effectief kunnen werken. Zij zijn bijzonder hoogstaande helers en hebben veel tijd besteed aan het bestuderen van de mensheid. Zij zijn zeer geïnteresseerd in de krachtige combinatie van gedachten en gevoelens die u bezit – en zij hebben heel effectieve hulpmiddelen ontwikkeld om de ziekten te genezen die voortkomen uit het samenspel tussen uw psychosomatische lagen (zowel uw gevoel als uw lichaam).

Onlangs is onze Lady Portia op ons verzoek begonnen, met het uitvoeren van helende sessies op BlogTalkRadio.com en honderden vrijwilligers – we naderen de 1 000 – hebben daarop ingeschreven en zich beschikbaar gesteld om helende energie te sturen naar de mensen die daarom gevraagd hebben. Wij, in de hogere dimensies, hebben ons bij deze gezamenlijke onderneming gevoegd en de resultaten zijn verbluffend. Toen de Arcturiërs gevraagd werden om zich bij de Helende Meesters te voegen – tezamen met Moeder/Vader God, Aartsengel Michaël, Saint Germain en vele anderen – hebben zij daarop geantwoord met het brengen van hun genezende schepen, om de hele planeet te helpen.

Als eerste werden twee grote Moederschepen in een baan hoog boven de Noord- en de Zuidpool gestationeerd, daarna hebben vier kleinere schepen hun positie ingenomen op vier punten langsheen de evenaar.

Omdat zij gevraagd werden, zijn zij gekomen. Dit is een voorbeeld van het soort materialisatie – het scheppen van waar u om vraagt – dat nu mogelijk is. Zij zullen nu helpen bij het genezen van de hele planeet. U allen kunt u verwachten aan het ervaren van ‘wonderbaarlijke’ genezingen, zoals al vele deelnemers aan de internet heling-sessies dat ervaren hebben. Naarmate het aantal helers groeit, zal het vermogen van intentie een dusdanig onweerstaanbare kracht worden, dat kwalen of ziekte niet meer kunnen bestaan in haar aanwezigheid.

Dit helende werk heeft ook duizenden duistere entiteiten doen opduiken, die trachten zich te hechten aan de Lichtwerkers, die zij beschouwen als hun laatste hoop op overleving.

Zoals u inmiddels weet, is Lucifer teruggekeerd naar Huis, naar de verwelkomende armen van zijn Moeder/Vader God, zijn tweelingziel Aartsengel Gabriëlle en zijn liefhebbende broeders en zusters. Hij werd verwelkomd als een held – zeer tot zijn verbazing, want hij dacht dat hij op zijn lange reis naar de Aarde er niet in geslaagd was om meer Licht en een hogere trilling naar de planeet te brengen, zoals hij gepland had.

De bewust en opzettelijk geschapen Duistere energievorm die ‘Satan’ was, is gevangen genomen en naar het Licht gebracht. De Duistere entiteiten hebben dit vernomen en zijn nu in wanorde en verwarring, want zij waren door manipulatie gaan denken, dat Lucifer de Duivel was, de vertegenwoordiger van al het kwaad – en hun machtige leider. Zij zijn stomverbaasd nu zij ontdekken, dat degene met de naam Lucifer feitelijk de essentie is van Licht en Liefde en zij komen nu uit hun donkere schuilplaatsen, angstig, verward, gedesillusioneerd en wanhopig. Velen hechten zich aan nietsvermoedende Lichtwerkers, in een poging om een manier te vinden om gered te worden. De meesten zijn bereid om nu terug te keren naar het Licht, om vergeving te ontvangen en hersteld te worden in Liefde.

Zij hechten zich met duizenden tegelijk aan de Zuil van Licht, die Gabriëlle als bescherming om zich heen heeft. Als een team werken Lucifer, Aartsengel Michaël, Saint Germain en ik, samen met Shatoose, Moeder Ama, Vader God, de Arcturiërs en vele anderen, om hen raad te geven en gerust te stellen. Zij worden omhuld in een Cocon van Licht en de meesten van hen kiezen ervoor om terug te keren naar Bron, om hersteld te worden tot het Licht.

Dit is waarlijk een monumentale onderneming. Gabriëlle heeft vreugdevol aangeboden om dienstbaar te zijn, door zichzelf aan te bieden als het Licht dat deze duizenden en duizenden Duistere entiteiten aantrekt. Zij zijn doodsbang om terug te keren, vanwege alles wat zij gedaan hebben. Ze vrezen gestraft te worden, maar wat zij ontvangen is vriendelijkheid, vergeving en eindeloze Liefde. Wij begeleiden hen allemaal naar het Licht, om God te ontmoeten. De planeet wordt eindelijk bevrijd van deze Duisteren, van wie de meesten misleide volgelingen waren. Het is werkelijk een Triomf van het Licht over de Duisternis.

Wij zijn dankbaar voor onze teams van helers op de grond, de Lichtwerkers die geleerd hebben om deze Duistere Entiteiten te verwijderen en voor de toenemende internet heling-teams, wiens energieën het begin vormden voor zulk een positieve werking. Dit is een voorbeeld van de synergie die wordt opgewekt, wanneer honderden mensen hun krachten bundelen om hun energie te richten op één enkele, positieve uitkomst: het helen en de Ascentie van Planeet Aarde. Het werkt fantastisch en zal het bewustzijn verder blijven verheffen – en daarmee het trillingsniveau van de hele planeet.

Door Liefde en Licht te sturen naar iedereen die fysieke genezing nodig heeft, heeft u een golf van bewustzijn in gang gezet van het samenspel tussen Duistere gedachten en kwalen, tussen onrust, wanhoop, ziekten en Duisternis. Naarmate de genezing zich doorzet en volmaakte gezondheid de droom wordt in ieders gedachten, zal de duisternis oplossen in het niets en wanhoop zal vervangen worden door vreugde. Deze ‘wonderen’ zullen heel gewoon worden, wanneer meer en meer mensen zich laten meevoeren op de golf van opwinding en Liefde – rechtstreeks naar de 5de dimensie en de Droom van Ascentie, die wij allen gedurende millennia gedeeld hebben.

Ik ben Jezus/Sananda en ik ben hier om u te dienen.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.
Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

 

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.