Bericht van Matthew

Matthew-Ward

2 juni 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen in dit station, dit is Matthew. Eerst zeggen wij, dat alles in uw wereld gaat in overeenstemming met de steeds toenemende trillingen en tegelijk met de duidelijke voortgang, ziet u de overblijfselen van wat er moet volgen na het vertrek van de duisternis. Bevrijd van die lijkwade van negativiteit, handelen de mensen niet langer onder die bedrukkende invloed, maar eerder in overeenstemming met de diepgewortelde religieuze, politieke en filosofische overtuigingen en soms vanuit een ontspoord mentaal functioneren, dat versterkt wordt door de heersende trillingen.

Nu richten wij ons blijmoedig op de grote kwesties die uw interesse hebben. Wat betekenen de acties van Vladimir Poetin in de Oekraïne, voor die regio? Op de korte termijn: algehele verwarring en in sommige gebieden, gevechten. Poetin wil hetzelfde als wat andere nationale leiders willen: een sterke economie, een stabiele regering en een rustige bevolking. Hij heeft niet beseft, hoe groot de ontevredenheid bij de Oekraïense bevolking was en hield geen rekening met de reactie, nadat diegenen die in de Krim wonen ervoor kozen om zich bij Rusland aan te sluiten, waar de meerderheid van de kiezers een sterke band mee hebben.

Eigenlijk is het in dit geval een opnieuw aansluiten. Doorheen uw hele geschiedenis zijn landsgrenzen over en weer geschoven, overeenkomstig de overwinnaars van oorlogen en ten gevolge van winst of verlies van controle – en de behoefte aan grondstoffen. Nooit hebben die paar mensen aan de macht zich afgevraagd, welke uitwerking dit had op de bevolking, die gedwongen was om de resultaten te ondergaan van een gemeenschap die werd opgedeeld in verschillende nationale bondgenootschappen of van het samenvoegen van verschillende culturen onder één vlag.

Dat eeuwenoude systeem is her en der beginnen rafelen, toen tirannieke regimes vielen door de stemmen die steeds luider gingen roepen om verandering. De onenigheid over welke richting die veranderingen dan moeten nemen, is te wijten aan de nog resterende tweedracht in de mensen aan beide uitersten van het spectrum: progressieve, futuristische ideeën aan de ene kant, de intentie om vast te houden aan – of terug te keren naar – het verleden aan de andere kant. Naarmate het Licht nog intenser wordt, zullen de uitersten vervagen, omdat het verlangen om in harmonie samen te leven nog sterker zal worden.

Zal de overeenkomst over aardgas – tussen Rusland en China – een sterke verslechtering geven van de VS, in economisch opzicht? Zullen die landen proberen om de VS in militair opzicht over te nemen? ‘Nee’ op beide vragen en wij zien dat verbond als positief. Het komen tot een voldoende aanvoer van energie door een wederzijds voordelige overeenkomst leidt tot een gezondere economie, meer stabiliteit binnen de regering en grotere tevredenheid onder de burgers – dat is precies wat de Chinese en Russische leiders nodig hebben en wensen.

Vanuit milieu-overweging is het onttrekken van aardgas aan de planeet niet goed, maar het levert niet zoveel gevaar en vernietiging op, als het boren naar olie telkens weer doet; het vervuilt uw lucht niet zoals steenkool doet en het kent geen enkele van de gevaren die kernenergie met zich draagt. Gaandeweg zult u fossiele brandstoffen achterwege laten, wanneer hernieuwbare energiebronnen beschikbaar komen en wanneer de Aarde de energierijken betreedt waar fotonen talrijker zijn dan elektronen, dan zult u alleen nog ‘vrije energie’ gebruiken.

Velen blijven ook hangen bij een andere kwestie, waarover de lezers ons commentaar vroegen: racisme in de VS. Laat ons hier het kaf van het koren scheiden – in dit geval de genoemde personen van de kwestie zelf. Racisme is beslist niet enkel voorbehouden aan de VS en al helemaal niet aan die paar personen die worden vernoemd in de journaals, maar alles wat in dat land veel media-aandacht krijgt, wordt in de hele wereld groot nieuws. Deze uiterst belangrijke kwestie toont – opnieuw!- de lelijkheid en de wreedheid van racisme aan overal waar die bestaat, opdat uw gemeenschap zich zal bevrijden van deze hardnekkige ziekte. Hoewel iedereen op Aarde de onmenselijkheid van deze discriminatie aan de lijve heeft ondervonden in één van zijn of haar levens – waarschijnlijk in vele levens – was dit nooit bedoeld voor gelijk welke van uw rassen.

Laat ons even teruggaan naar de vroegste tijden op uw planeet, toen meerdere beschavingen daarheen gingen, om verschillende redenen. De ene kwam om goud te delven – en omdat zij daarvoor niet zelf het harde werk wilden doen, brachten zij een bevolkingsgroep mee met een lage intelligentie, om dat werk te doen. Later kregen de leden van die beschavingen kinderen met mensen uit de arbeidersbevolking, waardoor het intelligentieniveau van de arbeiders steeg en er verschillende huidskleuren en verschijningsvormen kwamen. Toen de beschavingen zagen dat de verschillende rassen een grote aanwinst waren voor de gehele bevolking, gaven zij hen een bewust bewustzijn van De Herkomst van alle zielen. De uiterlijk zo verschillende bevolking vervolgde zijn spirituele en intellectuele evolutie en leefde vredig, totdat de duistere krachten doordrongen in het zonnestelsel en de eigenschappen van angst meebrachten, zoals vooroordeel en afscheiding.

De duistere krachten verlieten het gebied tientallen jaren geleden en het laatste van hun lijkwade van duisternis, die gedurende millennia rond de planeet was gewikkeld, verdween toen de Aarde opsteeg vanuit 3D, nu 18 maanden geleden. Het racisme dat door de duisternis werd ingebracht, moet ook verdwijnen en deze internationale aandacht is nodig, zodat Liefde in de plaats kan komen van de breuk en de schijnbare afscheiding vanwege oppervlakkige verschillen. In het verheffende lied ‘America the Beautiful’ horen we de woorden ‘with brotherhood from sea to shining sea’ (met broederschap van zee tot stralende zee – V) – een broederschap van stralende zielen van zee tot zee gloort nu voor uw wereld.

Een lezer stelde een vraag, die hierop aansluit: in welke mate is ras een factor in de lage beoordeling van President Obama in de polls van zijn land? Wij kennen dat percentage niet, maar wij weten dat ras geen grote factor is en dat die alleen bestaat in zijn eigen land. Zijn verkiezing werd wereldwijd begroet met grote vreugde en hoopvolle verwachtingen, alsof hij al het foute in zijn land kon rechtzetten en alles wat mis was in de wereld zou kunnen oplossen – aan die verwachtingen is niet voldaan. Weinigen voorzagen de sterke oppositie die hij zou ondervinden en hoewel dat al snel duidelijk werd in het Congres, is het niet bekend hoe sterk de invloed is van de Illuminati binnen en achter dat bolwerk. Zodra de waarheid daarover naar buiten komt, zal iedereen begrijpen waar President Obama mee te maken had bij zijn inspanningen om de volkeren van zijn land te verheffen en vrede te brengen aan de wereld. Bovendien worden veel van de resultaten die hij wèl bereikt heeft, ondanks de enorme tegenstand, nooit bekend gemaakt – zelfs niet door zijn eigen partij.

Wij willen hieraan toevoegen, dat tezamen met racisme, de grote media in veel landen ook bekendheid geven aan corruptie in grote bedrijven, banken en investeringsmaatschappijen; seksueel misbruik van jongeren door priesters en anderen in een vertrouwenspositie; verkrachting; grootschalige armoede; discriminatie en zelfs bestraffing van homoseksuele relaties; onverwachte meervoudige schietpartijen; ontkenning van mensenrechten; milieuvervuiling; regeringsleiders die zichzelf verrijken; spionage van privé gesprekken. Die voorbeelden van plagen die nog steeds uw wereld overdekken worden blootgelegd voor het wereldwijde voetlicht, om uw vastbesloten inspanningen te steunen om deze – en alle andere vormen van onrecht – te stoppen.

Wij hebben ook de vraag gekregen om iets te zeggen over het tekort aan goede gezondheidszorg voor oorlogsveteranen in de VS. Hoewel ook deze vraag landgebonden is, geldt die slechte toestand voor alle veteranen en gevechtstroepen over de hele wereld. De Aarde kan niet langer de negativiteit toestaan van de psychische-, emotionele- en mentale schade van oorlogen, die veel verder gaat dan de manschappen, hun families en de betrokken burgers. Het collectieve bewustzijn van de mensen moest dit niveau van intolerantie bereiken, opdat het lange tijdperk van oorlogsvoering in uw wereld eindelijk tot een einde kan komen en enkel nog zal bestaan als trieste hoofdstukken in het geschiedenisboek van de Aarde.

Iets wat niet de aandacht krijgt van de grote media, maar dat werd onthuld op het internet, is het recente aftreden van een hooggeplaatste Jezuïet, nadat het Internationale Gerechtshof zijn deelname aan satanische riten had vastgesteld. Het aftreden is echt opmerkelijk, evenals het bekend maken van de namen van andere personen, waaronder Paus Franciscus.

Moeder, voeg hier alstublieft in wat ik al eerder over deze ziel heb gezegd.

Zoals zijn collega’s in het Vaticaan en sommigen daarbuiten, kent Paus Franciscus de toestanden die voor het publiek verborgen blijven en zijn aangeboren goedheid zorgt ervoor dat hij wil proberen om de meest on-goddelijke daarvan – het internationale hoofdkwartier van het Satanisme in de krochten onder het Vaticaan – te beëindigen. Naarmate het Licht intenser blijft worden, zal dat einde er werkelijk komen, maar het blijft afwachten of de Paus de kans krijgt om diegenen te weerstaan, die er absoluut tegen zijn om de wereld te laten weten dat deze duivelse toestand ooit heeft bestaan binnen de muren van het Vaticaan.[April 11, 2013]

Paus Franciscus is een andere bekende en zeer gerespecteerde persoon. De spiritueel geëvolueerde ziel die belichaamd is als Jorge Bergoglio, deed dat op verzoek van de Hoogste Universele Raad opdat hij later het machtige en invloedrijke ambt van paus zou kunnen vervullen. In navolging van de aanvaarding van zijn ziel, heeft het universum ‘de weg gebaand’ voor de ‘passende’ kansen. Zo werd Bergoglio de nieuwe Paus en – ondanks sterke tegenstand in het Vaticaan, handelt hij overeenkomstig wat hij voelt als zijn verantwoordelijkheid, om het onrecht te herstellen dat dit instituut heeft aangericht sinds zijn ontstaan. [Juli 21, 2013]

Dank u. Omdat Paus Johannes Paulus (de eerste – V) dezelfde intentie had, werd hij – tegen zijn wil – gekloond voordat hij vergiftigd werd. Als Paus Franciscus niet had toegestemd om hierbij betrokken te worden, dan was hem hetzelfde lot beschoren geweest – om dit reeds lang bestaande kwaad door de Vaticaanse hiërarchie te kunnen onthullen, moest hij in leven blijven.

Nu dan … lezers die bekend zijn met telepathisch overgebrachte berichten van een aantal bronnen, hebben gevraagd waarom wij nooit gesproken hebben over het ‘Gebeuren’, zoals sommige anderen dat deden. Begrijp alstublieft, dat dit niet betekent dat wij niet akkoord zijn met die informatie – het betekent alleen dat wij niet weten wat dat ‘Gebeuren’ is. Zeer waarschijnlijk is dat echter een kwestie van verschillende perspectieven.

Het onze is, dat doorheen de jaren van de Ascentie van de Aarde, er op elk moment ontelbare gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het meest ingrijpende was meer dan zeventig jaren geleden: de onmiddellijke instroom van Licht uit veraf gelegen beschavingen, in antwoord op de roep om hulp van Gaia. Dat Licht, dat letterlijk het leven van uw planeet heeft gered, heeft haar ook in staat gesteld om zich los te rukken uit de krochten van 3D en te beginnen aan haar Ascentie. Al de ontelbare gebeurtenissen tijdens de reis van de Aarde zijn kansen geweest voor haar bewoners, om de gekozen karmische lessen onder de knie te krijgen en het evenwicht te bereiken dat zij nodig hadden om te evolueren tot 4D; die vooruitgang was een gebeuren van levensveranderende omvang, voor iedere ziel die dat bereikte.

Hoewel vele gebeurtenissen enkel bekend zijn bij de gemeenschappen waar zij zich voordoen, zijn zij van belang voor de mensen die daar wonen. Andere gebeurtenissen, zoals grote verkiezingen, vreemde weerstoestanden, natuurrampen, nieuwe technologieën, brede economische veranderingen, medische doorbraken of archeologische vondsten hebben nationale of internationale betekenis. Hoe ook ons perspectief op het ‘Gebeuren’ kan afwijken van dat van anderen – en zonder aan te nemen dat het slaat op de aanwezigheid van andere beschavingen – zullen wij bespreken wat een lezer schreef, omdat ons antwoord slaat op de gedachten die leven bij vele Lichtwerkers: Kan het Gebeuren waarover sommige boodschappers het hebben, te maken hebben met een officiële aankondiging over Buitenaardsen en tegelijk ook met het landen van de schepen en dat Buitenaardsen op Aarde zich bekendmaken?

Die zouden kunnen samenvallen, maar wij weten niet of dat zal gebeuren. De plannen moesten steeds opnieuw worden aangepast vanwege de vastbeslotenheid van de Illuminati om zelfs maar uw bekend raken met het bestaan van uw universele familie te voorkomen. Wat wij wel weten, is dat God enige tijd geleden de bevelhebbers van de vloot ontheven heeft van de verantwoordelijkheid van het bepalen of uw wereld klaar is om vreedzaam kennis te maken met leden van andere beschavingen – ze willen geen chaos veroorzaken en ze willen niet worden gedood. Zodra God zeker is dat de veiligheid van iedereen kan worden gegarandeerd, zal Hij aan de bevelhebbers het ‘Nu’ geven.

De gezamenlijke psyche van de volkeren van de Aarde moet klaar zijn om te aanvaarden dat er niet alleen al ontelbare jaren een enorme vloot van schepen boven hen hangt, maar ook dat er vele duizenden zielen van andere werelden te midden van u leven. Sommigen werden geboren in families, anderen zijn ‘walk ins’ door uitwisselingsakkoorden tussen zielen, en weer anderen kwamen rechtstreeks uit andere beschavingen en hebben hun lichamen aangepast om te passen binnen uw bevolking – de evolutiestatus van hun ziel geeft hen het vermogen daartoe. Terwijl sommigen invloedrijke posten bezetten op gebieden waar zij belangrijke en positieve veranderingen kunnen teweeg brengen, zijn de meesten hier om een voorbeeld te zijn van de voordelen van bewust en spiritueel bewustzijn in het dagelijkse leven.

U weet dit. U bent op de hoogte van de voortdurende bijstand van de bemanningen in de schepen en u weet dat zij, wanneer ze landen, hun hoogontwikkelde technologieën zullen meebrengen; u kent de uitwerking van verhogende trillingen, de vooruitgang die plaatsvindt achter de schermen en dat uw wereld steeds dichter komt bij de tijd waarop iedereen zal leven in vrede en harmonie met de Natuur. Daarom kunt u zich zo vertrouwvol voelen over de toekomst van uw wereld en bent u erop gebrand om uw broeders en zusters te verwelkomen – daarin verheugen wij ons met u en voor u!

Wat wij beschouwen als uw uitdaging, is het altijd aandachtig blijven op het gebruik van de universele wet van aantrekking – die altijd werkzaam is – om uzelf en de wereld voordeel te brengen. Houd alstublieft uw gedachten altijd gericht op wat u wilt, niet op wat u niet wilt. Wij willen u er ook aan herinneren, dat ook woorden een trilling uitzenden en wij herhalen uit een vorig bericht:

Behalve de klank van woorden, hebben ook woorden zelf een trilling. Liefdevolle woorden die door ouders zachtjes worden gesproken tegen hun kinderen, zijn steunend en helpen hen om evenwicht te bereiken. Daarentegen vernietigt het schreeuwen van harde woorden tegen kinderen – tegen iedereen! – niet alleen hun evenwicht en dat van degene die ze schreeuwt, maar wanneer hun gedachten of herinneringen terugkeren naar die ogenblikken, dan keren ook de lage trillingen terug. Hoewel met minder intensiteit, dragen ook geschreven woorden hun trilling uit – kies daarom uw woorden zorgvuldig om voordeel te brengen aan degene aan wie u schrijft en aan uzelf en kies teksten om te lezen, die uw hart en geest zullen verlichten.

Vele jaren geleden heb ik mijn moeder gevraagd om haar berichten te eindigen met LIEFDE en VREDE, omdat die woorden een paar van de hoogste trillingen uitstralen in de Engelse taal, zoals ook hun tegenhangers in al de andere talen dat doen; zo is het ook met Licht, dankbaarheid, vergeving, waarheid, vriendelijkheid, mededogen, vrijgevigheid, zegeningen en glimlachen. Het spreken, schrijven en lezen van die woorden en andere die ook vervuld zijn van Licht, verhoogt niet alleen uw trilling, maar u draagt die van Licht vervulde energie ook uit naar iedereen in uw omgeving, waardoor u die van hen verheft. Zij dragen hun eigen hogere trillingen op hun beurt weer uit aan iedereen die zij raken – en zo verder en zo voort.

Hoe zit het dan met woorden met een lage trilling, zoals haat, doden, wreedheid, angst, racisme, verkrachter, armoede, negativiteit en andere, die gewoonlijk worden gebruikt in bepaalde situaties? Wanneer wij ze gebruiken in onze berichten, dan omwikkelen wij ze met het Licht van onze liefdevolle intentie en dat verhoogt hun trilling. Dat geldt ook voor u, wanneer uw intentie liefdevol is. LIEFDE is dezelfde energie als Licht en is de essentie van alle zielen – het is de meest vermogende kracht in de kosmos. LIEFDE-LICHT is de sleutel tot het oplossen van alle conflicten en tot het voelen van vrede binnen in u!

Geliefde familie, sinds uw gehele planeet de Tuin van Eden was, is er nooit meer zoveel Licht in uw wereld geweest, als vandaag – houd dat in uw gedachten tijdens de rest van uw Ascentie avontuur. Ook al ziet u het niet, wij staan naast u en omarmen u met onvoorwaardelijke Liefde.

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
http://www.matthewbooks.com

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.