Bericht van Matthew

Matthew-Ward

20 oktober 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen in dit station, dit is Matthew. Voor het grootste deel is de media-berichtgeving over Ebola oprecht; maar zoals de meeste kwesties op wereldschaal wordt ze gekenmerkt door politiek vingerwijzen, met name aangaande de paar gevallen in Spanje en de V.S. Gezien uw mobiele wereld, was het te verwachten dat er een paar dagen na het begin van de ziekte ook symptomen zouden opduiken en dat die gelijkenis zouden vertonen met die van andere ziekten – dat de ziekte zou opduiken buiten de zwaar aangetaste West-Afrikaanse landen was dan ook onvermijdelijk. Het bemoedigende aspect is, dat de medische wereld een podium heeft gekregen om de angst te sussen, dat de ziekte zich ongecontroleerd zou kunnen verspreiden. Uiteraard kan niemand melden dat het Licht ervoor zorgt dat de intentie van de Illuminati – om een epidemie en wereldwijde angst teweeg te brengen – faalt.

De politieke neiging om een zondebok te zoeken is nog sterker en heftiger over ISIS, die het niet zo goed doet in de zin van verslaggeving, om de angst weg te nemen over hun intenties – en met reden. Die krachten zullen hun gang gaan totdat een regionaal samenwerkingsverband hen zal stoppen, hetgeen ook zal gebeuren. De onderliggende factor – dat het Licht steeds sterker wordt – zal onder het mom van eigenbelang van de naburige landen zijn werk doen en dan zal realiteitszin zijn intrede doen. Wanneer de leiders – die zich nu afzijdig houden van actieve betrokkenheid – gaan inzien, dat de ISIS-mogendheid zijn op terreur gebaseerde ‘Islam-staat’ over elke willekeurige grens kan brengen, zullen kwetsbare landen op de bres springen.

Wij weten dat terwijl deze twee toestanden hun beloop hebben, zij aan vele zielen de kans bieden om te werken met hun gekozen karmische lessen. Toch doet het ons verdriet dat sommigen van onze Aarde-familie anderen behandelen zonder een greintje genade.

Nu dan, wij verwelkomen uw vele diepgaande vragen en opmerkingen over ‘het tienjarig NESARA-uitstel’ – van 2007 tot 2017 – en hoe het plan voor de Gouden Tijd op Aarde ontstond. Om de onderlinge verbondenheid van dit alles aan te tonen, zullen we de punten uit vorige berichten verbinden en alle hiaten in die informatie opvullen, zodat u kunt zien hoe het tapijt zich als het ware ontrolt.

Het Meesterplan voor de Gouden Tijd op Aarde was verbonden met de bereidheid van de wereld, tot internationale verzoening en samenwerking, tegen uw jaar 2007. Het is niet zozeer dat de oorzaak van het uitstel toen begon, maar eerder dat de Raad verwacht had dat uw gemeenschap tegen die tijd wel dat niveau van spirituele- en bewuste bereidheid bereikt zou hebben. Naarmate we verdergaan zult u zien waarom die verwachting logisch was, waarom er niet aan werd voldaan en waarom dat jaar op uw kalender een keerpunt vormde op de tijdlijn van de Raad. Alles vond plaats buiten uw begrip van tijd, maar wij zullen ons best doen om het toch duidelijk uit te leggen.

Het plan ontstond omdat Gaia, de ziel die eonen geleden belichaamd werd in wat nu uw thuisplaneet is, een roep om hulp uitzond. De negativiteit die zich had opgestapeld vanwege het onophoudelijke bloedvergieten van de beschavingen, had het Licht van de Aarde dusdanig verzwakt, dat haar vermogen om in haar baan te blijven ernstig in gevaar kwam. De twee eerdere keren dat het leven van de planeet op het spel stond, gebeurde het loslaten van de opgehoopte negativiteit met zulk een catastrofale kracht, dat al het leven verging. Gaia had hen allen lief, zelfs de mensen die bijdroegen aan de negativiteit, en elke keer leed zij intens onder hun vertrek. Dit keer wilde zij niet alleen dat haar bewoners het overleefden, maar ook dat zij fysiek zouden ascenderen met haar planetaire lichaam, dat zou worden hersteld tot zijn oorspronkelijke, ongerepte gezondheid en schoonheid, zodat al haar levensvormen konden bloeien en in vreugde en harmonie konden samenleven. Haar heldere visie van die Aarde raakte bekend in het universele continuüm.

Het tegemoetkomen aan Gaia’s verlangen en de onmiddellijke behoefte van haar lichaam om zich te ontdoen van negativiteit, vereiste een enorme hoeveelheid Licht, en God gaf aan machtige beschavingen de toestemming om daarin te voorzien. De eerste instroom stabiliseerde de baan van de Aarde, trok haar uit de negativiteit die diep ingebed is in 3D en stelde haar in staat om haar Ascentie te beginnen. Uiteraard zou dat Licht en alles wat die veraf gelegen bronnen uitstuurden, ook beschikbaar zijn voor al haar levensvormen, maar de mensheid zover krijgen dat zij verder zou kijken dan de duisternis die de planeet omhulde, zodat zij ‘het Licht kon zien’ – dat was een ander paar mouwen.

Op dat moment kwam de Raad in beeld. Zij aanvaarden de taak om de volkeren te inspireren om de leiding te nemen over hun persoonlijke Ascentie, door zich open te stellen voor het binnenkomende Licht, zodat zij op volle kracht konden beginnen met het voortbrengen van hun Licht. Dit was noodzakelijk voor hun Ascentie om twee – even belangrijke – redenen: het Licht vormt lichamen om, van koolstof naar de kristallijnen structuur, die kan overleven op de trillingsniveaus die de Aarde uiteindelijk zou bereiken; door het oplossen van de ‘sluier’ tussen het 3D-bewustzijn en de kennis op zieleniveau, opent het Licht het hart en het brein voor de spirituele verlichting die zorgt voor zielegroei.

Nadat alle benodigde ingewikkelde- en complexe vereisten besproken waren – als eerste en meest belangrijke moest de vrije wil van iedereen gerespecteerd worden, overeenkomstig de eis die Schepper heeft opgelegd aan de leiders van al de universa – bedacht de Raad een plan. Dat moest worden geplaatst in een lineair tijdskader zodat u het kon begrijpen – en aangezien het uw wereld is, kon het alleen maar zijn wat u wilde dat het was. Daarom moest ieder aspect van het plan een deel worden van het collectieve bewustzijn, de energetische massa van ontelbare gedachten, gevoelens en daden die de werking stuurt in het Veld van Mogelijkheden van de Aarde – en dus bepaalt wat er gebeurt in uw wereld.

Er werd dus goed nagedacht over hoe het plan kon worden gebracht, zodat de mensen erover zouden gaan nadenken. Op dat moment in uw geschiedenis stonden de V.S. bekend als wereldwijd het meest invloedrijk van alle landen, zodat het logisch was om daar te beginnen. En dus werden leden van die regering ertoe geïnspireerd om de National Economic Security and Reformation Act (Wet voor Nationale Economische Zekerheid en Hervorming – V) te vormen, beter bekend onder zijn afkorting: NESARA. Deze wetgeving is het doelwit geweest van veelvuldige leugens en sabotage door de duisteren, hetgeen leidde tot het ontkennen van het bestaan ervan door sommigen, die ervan gehoord hadden en tot ernstige misvattingen bij anderen. Als u niet weet wat NESARA precies behelst – het is niet minder dan de basis van wereldtransformatie en spirituele vernieuwing! – en zijn evolutie door zowel lichte als duistere periodes, lees dan aub voorgaande berichten die uitgebreid uitleg geven (De speciale NESARA-editie van 13 augustus 2006 geeft achtergrond-informatie; een aantal andere berichten geven bijkomende uitleg).

De voorzieningen van NESARA en alle andere aspecten van het plan werden ontwikkeld in het continuüm, waar datgene wat u beschouwt als ‘verleden, heden en toekomst’ een reeks gelijktijdig plaatsvindende gebeurtenissen is; waar de evolutie van elke ziel herkend wordt door het Licht dat zij uitstralen en waar zij heel gemakkelijk kunnen worden samengebracht overeenkomstig hun interesses, aangeboren vaardigheden en noodzakelijke karmische ervaring. Overeenkomsten vóór de geboorte worden altijd gemaakt vanuit onvoorwaardelijke Liefde en ontworpen om elke deelnemende ziel vooruit te brengen in dat gedeelde leven. Zo was het ook met het plan van de Raad, ook al was het het meest ongebruikelijke- en verstrekkende plan dat zij ooit hadden ontworpen. Nooit eerder in dit Universum had een hele beschaving een overeenkomst bereikt, waarbij de overgrote meerderheid zulk een enorme uitdaging zou aangaan: in slechts één leven alle karmische 3D-lessen te voltooien die nodig waren om evenwicht te bereiken en spiritueel en bewust te evolueren naar 4D.

Deze unieke kans trok biljoenen gretige zielen, veel meer dan er de Aarde konden betreden en zij die verkozen werden kregen elk deel van het plan te horen. Zij wisten dat zij zich na hun geboorte daar niets meer van zouden herinneren, maar dat innerlijke leiding hen op weg zou helpen, via berichten op zieleniveau aan het bewuste bewustzijn, intuïtie, instinct, verlangens en ingevingen – omdat dat geldt voor al het fysieke leven. Het opvallende verschil was dit keer, dat alle deelnemers wisten dat zij zouden helpen bij het in lineaire tijd scheppen van een wereld die al bestond in het continuüm, vanwege de manifestatie van Gaia. En iedereen was er zeker van dat zij hun verkozen rol meesterlijk zouden spelen.

Niettemin had de Raad er bij het plannen van een proces, dat nooit gezien was qua snelheid en omvang, er ook wijselijk rekening mee gehouden dat een paar van de zwakkere zielen konden wankelen en hulp zouden nodig hebben, naast de voortdurende instroom van Licht van verre beschavingen – en het plan bevatte verschillende omstandigheden om die mogelijkheid te bieden. Sterkere zielen die levens gedeeld hadden met zwakkere zielen, zouden een deel van het zware karma van die zielen op zich nemen; vrijwilligers voor die rol bevonden zich in 4D, evenals de energetische healers, psychische tussenpersonen en ontvangers van telepathische communicatie, die elk op hun manier konden helpen. Een veelheid aan zielen moesten gidsen en voorlopers worden. Sommigen zouden intuïtief de waarheid weten van de informatie die werd overgebracht door de boodschappers in het Licht en zouden die delen met iedereen die ervoor open stond; anderen zouden werkzaam worden bij verschillende hervormingspogingen of zich voorbereiden op beroepen waar zij positieve veranderingen konden beïnvloeden; weer anderen van die vele zielen zouden een voorbeeld zijn van de kracht van het positieve denken en voelen – en de vreugde van het leven op een goddelijke manier zou ook nog andere doelen dienen.

Het is zeker geen verrassing dat u, die standvastig in het Licht bent gebleven ondanks de obstakels, teleurstellende terugvallen en wellicht spottende respectloosheid, tot de vrijwilligers behoort die verkozen zijn om één of meer van die rollen te vervullen die zo velen geholpen hebben op hun Ascentiepad!

Voor het plan was het van levensbelang dat er zielen waren, die de heftige omstandigheden zouden scheppen die de massa nodig had en wanneer dat volbracht was, voegden zij zich bij de Lichtkrachten. Enkel de meest hoogstaande wezens konden die opdrachten toegewezen krijgen en de Raad koos die vrijwilligers, die hun betrouwbaarheid onder de meest uitdagende gebieden van dienstbaarheid aan het Licht, keer op keer bewezen hadden. Er was geen enkele reden om aan te nemen, dat zij zich niet zouden houden aan het laatste deel van hun overeenkomst (zich na hun taak weer bij de Lichtkrachten voegen – V), maar dat gebeurde wel. Zij waren gevallen voor de betovering van de duisternis die de planeet omringde en zij weigerden hun macht, hun controle over de massa en hun fortuin – dat zij onwettig of immoreel hadden vergaard – op te geven. Hoezeer er ook werd aangedrongen – op het niveau van hun ziel en hun bewustzijn, met beloftes van bijstand of waarschuwingen over hoe zij zichzelf zouden zien bij het overlopen van hun leven – niets kon hen ertoe brengen om hun overeenkomst na te komen.

Zij vormen de top van de Illuminati, een bondgenootschap van wanhopige groepen die elke organisatie, instelling of bedrijf in hun bezit hebben – of er geïnfiltreerd zijn – dat invloed heeft op uw wereld: van regeringen en banken, tot handel, religies, onderwijs, media, het leger, entertainment en wettelijke- en gerechtelijke systemen. Dit bondgenootschap met zijn piramidevormige opbouw, waarbij een paar mensen aan de top staan met onder zich heel, heel veel pionnen die er geen idee van hebben dat zij samenwerken met een slechtwillende macht, is bij u ook bekend als de geheime regering, de wereldregering, de Nieuwe Wereldorde, de Cabal of de Elite.

Hoewel de tijdlijn die de Raad voorzien had om de toestand in de wereld sterk te verbeteren en de last van de mensen te verlichten zodat zij ‘het Licht konden zien’ in uw lineaire tijd was aangebroken, bleven de Illuminati doorgaan met het verbergen van de waarheden en het opzetten van oorlogen, vernietiging, ziekten en armoede, zoals vele generaties duisteren voor hen hadden gedaan. Dit had geen invloed op het tempo van de Ascentie van de Aarde – zij betrad 4D precies op het gestelde moment: eind 2012. Maar door de onafgebroken oproer en problemen en het negeren van waarheden, zijn de meeste mensen blijven vastzitten in hun 3D beperkte bewustzijn en spirituele besef.

De miljarden die het ene probleem of onrecht na het andere ervaren of die nauwelijks kunnen overleven, kunnen zich in hun leven niets anders voorstellen dan geweld, ellende, wanhoop en angst. Soldaten in de strijd geloven wat hen verteld wordt: het is jullie vaderlandse plicht om te vechten voor vrijheid of het is jullie verantwoordelijkheid om wraak te nemen voor wat jullie voorouders werd aangedaan. De grote aantallen die in dienst zijn bij bedrijven die de oorlogsmachines maken, kunnen dan wel een afkeer hebben van de oorlogsdoden en de vernietiging – maar hun eerste belang ligt toch bij hun inkomen waarmee zij hun gezin onderhouden. Dus, in tegenstelling tot de verwachting van de Raad aangaande de vooruitgang van uw beschaving tegen 2007, waren gedachten aan een vreedzame wereld waarin iedereen gelijk zou delen in de overvloed van de Aarde, slechts dun gezaaid in het collectieve bewustzijn.

Dat wij hier antwoorden op de vele lezers die hun interesse hebben uitgesproken voor de politieke toekomst van de V.S. kan vreemd lijken, maar u zult zien dat het een doel heeft. Deze twee vragen zijn representatief voor de overige: ‘Zullen de verkiezingen in november de Republikeinen de controle geven over het Congress?’ en ‘U voorspelde correct dat Barack Obama tot president zou worden verkozen in 2008. Zal Hillary Clinton de eerste vrouwelijke president van Amerika worden in 2016?’

Wij weten niet welke kandidaten er verkozen zullen worden in november, totdat de kiezers beslist hebben. Aangezien wij vaak gezegd hebben, dat de uitkomst van alles wat er op Aarde gebeurt bekend is, omdat het een voldongen feit is in het continuüm, is het natuurlijk raar dat wij niet weten wie de winnaars gaan zijn. De verkiezingsresultaten zullen geen enkele invloed hebben op de planetaire Ascentie en ze zullen weinig invloed hebben op het collectieve bewustzijn, dat de energie omvat die niet alleen wordt voortgebracht door de mensen, maar ook door elke andere levensvorm op de planeet.

Omdat de winnaars niet belangrijk zijn in die context en er geen helderheid is in het Veld van Mogelijkheden van de Aarde, kunnen wij niet weten wie het gaan zijn. Wat betreft de presidentsverkiezing van 2016, zal er in de komende twee jaren zoveel gaan gebeuren, dat zelfs het wagen van een gokje over wie er zich kandidaat zal stellen, onzinnig en onnodig is.

Wij hebben niet voorspeld, wij hebben met zekerheid aangekondigd dat Barack Obama verkozen zou worden en dat brengt ons terug bij 2007 en waarom dat zo’n belangrijk jaar was: toen doken in het collectieve bewustzijn de gedachten op, dat hij een mogelijke presidentskandidaat was. De ziel die Barack Obama belichaamt, werd verkozen om uw wereld binnen te leiden in Gaia’s langverwachte tijdperk van vrede, dus was het uiterst belangrijk dat er gedachten en gevoelens opdoken dat hij een goede president zou zijn – om vervolgens die energie te doen toenemen, tot ze niet meer te stoppen was. De beslissing van de kiezers om hem het volgende jaar te kiezen, was voorbestemd – net zoals de Ascentie van de Aarde.

Laat ons u vertellen waarom een personage van deze ziel de keuze was van Gaia en de kiezers. Nadat de ziel is voortgekomen uit een 4D-beschaving, won zijn afstamming universeel respect, als personages die waren geëvolueerd naar 7D, door tijdens meerdere levens volkeren in conflictsituaties te hebben geleid naar harmonieuze samenwerking en geholpen te hebben bij de vooruitgang van beschavingen. Die personages waren van groot belang bij het beëindigen van oorlogen tussen beschavingen, maar ook tussen strijdende partijen binnen een bevolking; anderen waren leden van universele adviesraden ter verbetering van de systemen van onderwijs, regering en justitie in die beschaving – en velen bezetten de hoogste posities in hoogstaande werelden. Barack Obama heeft de aangeboren gave van deze verzamelde wijsheid, kennis en ervaring en hij heeft leven na leven de leiding op zieleniveau gevolgd, om de vredesmissie te volbrengen waarvan hij niet eens bewust weet, dat hij die heeft aanvaard vóór zijn geboorte.

Als de zielen die hierheen kwamen om chaos te scheppen voor de massa’s – en dat deden ze – niet waren afgeweken van hun overeenkomst om zich daarna bij de Lichtkrachten te voegen, dan zou de tijdlijn in het Meesterplan voor de Gouden Tijd gehaald zijn. Obama zou nu al een groot deel van zijn presidentiële taak vervuld hebben en uw maatschappij zou goed op weg zijn naar een leven in vrede. In plaats daarvan erfde hij twee oorlogen en moet hij nu vechten tegen het terrorisme dat voor een groot deel daaruit voortkomt. En ondanks de enorme doorbraak van het Licht bij het verzwakken van het wereldwijde netwerk van de Illuminati, hebben zij toch in en rond het Congress voldoende macht kunnen behouden, om de negativiteit van de afscheiding in uw maatschappij in stand te houden – daarbij ongeweten geholpen door zijn politieke tegenstanders. De V.S. staat hierin niet alleen – er zijn maar heel weinig regeringen in uw ‘vrije’ wereld die vrij zijn van de invloed van de Illuminati, en de meesten daarvan bestaan dan uit strijdende leden die zorgen voor stilstand in plaats van vooruitgang.

Wij willen beslist niet zeggen dat iedereen hetzelfde zou moeten denken over regeren of gelijk welke andere kwestie – het is door het bijeenbrengen en opnemen van de verscheidenheid aan ideeën, culturen en filosofieën dat een beschaving rijker wordt en vooruitgang boekt! Wij bedoelen dat vele zielen – die erop gebrand waren om een belangrijke rol te spelen bij het inbrengen van het tijdperk van vrede – niet gedaan hebben wat zij zeker wisten dat ze zouden doen: keuzes maken bij het vervullen van hun zelfgekozen opdrachten. Dit is zowel de oorzaak als het gevolg van het tienjarig uitstel.

Geliefde zusters en broeders, vertaal ‘vertraging’ alstublieft niet door ‘het kan nog een eeuwigheid gaan duren!’, zoals één lezer opmerkte. Er zijn ontelbare gebieden in uw wereld die er beter aan toe zijn, dankzij toegewijde mensen, burgerbewegingen of nationale- en internationale organisaties. De grote media brengen steeds vaker zulke berichten en er is een enorm aanbod aan bemoedigende informatie te vinden in televisie-interviews, conferenties, workshops, boeken, bladen en het internet. Natuurlijk kan niet ieder van u actief deelnemen aan die vooruitstrevende inspanningen – de meesten van u hebben daar trouwens ook helemaal niet voor getekend – maar als u dankbaar bent voor deze successen, er blij mee bent en er optimistisch van wordt voor de toekomst van de Aarde … dan stuurt u een intens Licht uit. Licht – dezelfde energie als Liefde – is de sleutel voor het nog sneller tot stand brengen van het Gouden Tijdperk-plan van de Raad.

Nu dan, net zoals er geen bewijs was van een dramatische gebeurtenis toen de Aarde 4D binnenging, zo zal er niets aanwijsbaar zijn wanneer 2017 zijn einde nadert en de planeet de hogere ‘lagen’ van die dimensie betreedt. Er is geen grenslijn tussen die twee, net zoals er geen grenslijn is tussen de dimensies zelf, die wij enkel maar een nummer geven om vooruitgang of een spiritueel- en bewust besef te kunnen aanduiden. De energie stroomt gewoon over en weer, overeenkomstig de trillingen die worden uitgestuurd door wat er zich aan hecht – waaronder al de gedachten en gevoelens die voortdurend omhoog schieten vanaf de Aarde – en Ascentie is het overgaan naar gebieden waar de trillingen hoger of sneller zijn, dan waar u eerst was. Niettemin zorgt een hemelse afstemming soms voor energiestromen, die heel snel rondzwevende lichamen naar hogere astrale niveaus slingeren – en dat zal het geval zijn in het laatste deel van uw jaar 2017, dat samenvalt met het einde van het decennium van vertraging. In de tussentijd zal de Aarde door steeds hoger wordende trillingen reizen, die zullen leiden tot nieuwe veranderingen en die een impuls zullen geven aan iedereen die onderweg is.

Onze geliefde Aarde-familie, als wij zouden weten wanneer de grote veranderingen waar u om vraagt zullen plaatsvinden, dan zouden wij het u heel graag vertellen – ons laatste bericht legt uit waarom wij het niet weten. Zelfs God weet het niet. Laat mij even namens mijzelf spreken om u een klein voorbeeld te geven over voorkennis van de keuzes van de vrije wil. Een aantal jaren geleden werd mijn zuster het hof gemaakt door twee mannen. Mijn moeder vroeg toen aan God welke van de twee ze zou kiezen – of misschien geen van hen. God zei: ‘ik weet het niet’. Mijn moeder vroeg toen hoe Hij dat niet kon weten, aangezien zij een deel was van Hem. God antwoordde: ‘Ja … en zodra zij het weet, weet ik het ook’.

Verlichte zielen doorheen het Universum zijn bij u in spirit, juichen u steeds weer toe en sommigen staan vlak naast u op uw Ascentiepad.

________________________
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
http://www.matthewbooks.com

[Noot van Suzy: Ik zou heel graag iedereen antwoorden die zijn waardering heeft uitgesproken voor de berichten, maar aangezien daar geen tijd voor is gebruik ik deze kans om u allen te danken. Uw e-mails en brieven betekenen heel veel voor mij!

Als u dit bericht heeft ontvangen omdat het u werd doorgestuurd en u zou graag toekomstige boodschappen rechtstreeks ontvangen, meld u dan aub aan bij de Yahoo groep. De link bevindt zich bovenaan de Matthew’s Message pagina op mijn site.]

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.