SANANDA: Verankeren en Voorbereiding op het Nieuwe Atlantis

SANANDA: Yucatán Activaties:
Verankeren en Voorbereiding op het Nieuwe Atlantis

12 januari 2015

12 januari 2015

Sananda:

Ik ben het, Sananda. Ik kijk er heel erg naar uit om met u te spreken over de ingrijpende verschuivingen die nu – op dit moment – plaatsvinden op de planeet. Alles komt nu echt in beweging en ik wil u een beeld geven van wat wij zien, vanuit onze uitkijkpost hier op de schepen.

Zoals sommigen van u reeds weten heb ik de voorbije week onze drie Meesters – Marlène, Kathryn en Mary – vergezeld op hun reis naar het Mexicaanse Yucatán schiereiland. Mijn broeders Ashtar en Rafael waren er ook bij en wij hebben alle zes samengewerkt, wij hebben een soepele verbinding tot stand gebracht – en een krachtige energievoorziening. Wij hebben onze energieën gevoegd bij die van de Goddelijke Vrouwelijke wezens op de grond, en onze Galactische essenties verbonden met de mensheid via de machtige Regenboogbrug – Boven en Beneden, zou u kunnen zeggen – en terwijl wij ons daarmee bezig hielden hebben de dames ons gezamenlijk vermogen diep in Moeder Terra verankerd.

Deze energetische verbinding kwam tot stand in elk van de heilige Maya-sites die wij verspreid over de Yucatán bezocht hebben en zo werden de sites zelf opnieuw geactiveerd en verbonden, belevendigd en in het NU tot hun volle kracht hersteld. Het was alsof de kracht van het Maya volk uit vroeger tijden – zij waren zo nauw verbonden met God en hun beginperiode op Aarde – herboren werden. Dit bracht – letterlijk – een aardverschuiving teweeg. Het gerommel en het uitstrekken van Moeder Aarde zelf, wordt gevoeld over de hele aardbol, nu zij zich oprekt om het toenemende Licht op te nemen.

Een deel van de ingrijpende verschuiving van energieën ontstond doordat Marlène – aan haar werd gevraagd om deze reis te organiseren – bewust de opdracht erkende om de krachten van de Galactischen, de Mensen en Binnenaarde te verbinden, om een gevoel van Eén te scheppen. Daarbij kwam het bewustzijn van de vrouwen dat er nog andere energieën betrokken waren bij het opruimen en healen en dat die ook aangesproken moesten worden. Dit maakte duizenden jaren aan opgeslagen energieën vrij, die nu gebruikt kunnen worden als deel van de stroom van Licht, die de 5D-energieën zal verankeren en de veranderingen zullen ondersteunen welke ons naar de Gouden Tijd zullen brengen.

Ik zal het uitleggen. Ieder van de dames was gevoelig voor de eb en vloed van energieën – maar ieder op een iets andere manier, overeenkomstig hun bijzondere gaven en opleiding. Marlène voelt heel sterk de Galactische invloed en zij kan onze kosmische, hoger dimensionale energieën waarnemen en richten, om blijvende portalen te vestigen en uit te breiden – van de planeet naar onze Hemelse dimensies. Kathryn voelt de sterke aanwezigheid van mensen die ons voorgingen en die na ons zullen komen en zij kan de wonden en de onderdrukking wegruimen, welke hele duistere energieën hebben achtergelaten in het oppervlak – letterlijk in de grond, de rotsen en de lucht die u inademt en de gedachten die u denkt. Mary voelt een sterke verbinding met flora, fauna en de Zeerijken. Zij is in staat om de geluiden waar te nemen van de ouden die vóór ons kwamen en zij kan voelen hoe hun zielen aandringen op – en verlangen naar – vrijheid en healing.

Tezamen hebben zij de Galactische, menselijke en Aghartaanse energieën van het verleden, het heden en de toekomst samengebracht om het bericht van Liefde te brengen over tijd, afstand en culturele grenzen heen – en uiteindelijk op een nieuwe, vreedzame, respectvolle en gelijkwaardige wijze de energieën van het Goddelijk Vrouwelijke en het Goddelijk Mannelijke te verzoenen. Net zoals onze Galactische energieën hun menselijke aanwezigheid aanvulden, zo kwamen onze zielenidentiteiten tezamen als Eén, in dienst van Bron, de Schepper van alle Schepping.

Misschien vraagt u zich af waarom wij hen juist nu gevraagd hebben om naar deYucatán te gaan en niet naar andere heilige plaatsen op de wereld. Ten eerste willen wij zeggen dat dit niet was ‘in plaats van’ gelijk welke andere plek, maar omdat het voor ieder van hen redelijk dicht bij huis was, aangezien ze op dat moment allemaal in New York waren en omdat we allemaal sterke emotionele banden hebben met dat gebied, aangezien het sterk verbonden is met de energieën van Atlantis.

Ashtar is in Mexico geïncarneerd geweest als Pacal Votán, de astronoom, astroloog en leider van het Maya volk. Hij begon in dat leven met het onderrichten van de beginselen en toepassingen die de mensheid naar de Ascentie zou leiden. Het is tot zijn groot genoegen (zo vertelt hij me nu) om juist op deze reis met ons hierheen te zijn gekomen, om het werk verder te zetten om zijn geliefde volk te bevrijden van de ketenen van het kolonialisme en om het bewustzijn verder te verhogen van het Mexicaanse volk, dat nog steeds de diepe spiritualiteit van hun voorouders voelt.

De piramides van het Maya volk zijn rechtstreeks verwant aan de Egyptische piramides; zij weerspiegelen beiden de diepe kennis van de sterren die vanuit Atlantis werd overgebracht door de Hogepriesters, die deze kennis overbrachten naar de verste uithoeken van de planeet, gedurende de laatste dagen voordat het verloren continent zonk. Niemand wilde het rampzalige misbruik van technologieën herhalen zoals dat plaatsvond in Atlantis en dus werden de leringen in steen gebeiteld, als berichten voor de toekomstige mensheid – om te worden gebruikt wanneer de Aarde eindelijk spiritueel gezien voldoende ontwikkeld was en ze haar opnieuw konden worden toevertrouwd.

Die tijd is gekomen, Geliefden. Deze week zijn Ashtar, Rafael en ik – met de Hemelse Schare en alle Meesters en Grote Leraren van de Hemel – naar voren getreden om u te leren en te leiden naar de grote onthulling van spirituele- en wetenschappelijke kennis, die voorspeld werd door velen van ons in onze incarnaties hier op Aarde. Velen hebben verklaard dat er niets veranderd is sinds 2012 – en er moet inderdaad nog veel gebeuren – maar niemand kan nu nog ontkennen dat er een enorme verschuiving in bewustzijn heeft plaatsgevonden, die deze week geleid heeft tot de historische oproer in Frankrijk, waar miljoenen mensen de straat opgingen, in reactie op radicaal ‘religieus’ terrorisme.

Maandag, dinsdag en woensdag – toen wij de paden volgden doorheen Coba, Ek Balam en Chichen Itza, waar krijgers hun oefenvelden hadden – brachten wij vrede, healing en vergeving om de conflicten op te lossen tussen de stadstaten van de Maya onderling, en later ook tussen de inheemse bevolking en de koloniale indringers. Toen dit bewustzijn van Eenheid verankerd werd – diep in het hart van Moeder Aarde – pulseerde de Lichtenergie doorheen haar kristallijnen aderen … en de betekenis van Vrede, die zijn basis vindt in het Eenheidsbewustzijn, stroomde als kwikzilver doorheen het lichaam van onze geliefde planeet. Hierdoor ontvlamden de gevoelens van broeder- en zusterliefde, die binnenkort de mensheid zullen herenigen met uw Binnenaarde en uw Galactische Broeders en Zusters.

Bij de Tempel van Venus in Uxmal hebben wij de energieën van de Kumara’s gevierd; onze Lichtfamilie die hun Galactische invloed naar de Yucatán brachten. Hier voelde Kathryn heel sterk onze aanwezigheid en iedereen erkende de viering van het Goddelijk Vrouwelijke, dat inherent is aan onze Kumara cultuur. Daar hebben wij de zielen geheeld van de hoeders van het land, die daar zijn gebleven om te waken over hun erfenis, we hebben de vluchtelingen bevrijd die geleden hadden en gevlucht waren voor de oorlog – maar die geen rust konden vinden – en we hebben hen eindelijk naar het Licht overgebracht.

U beleeft nu het hoogtepunt van de golf die begon als de Arabische Lente in 2011 en die nu gegroeid is tot een opmars om Vrijheid, Broederschap en Gelijkheid te brengen onder al de volkeren van de wereld. Dit is slechts de eerste fase van de Eenheid die ontstaat vanuit chaos, in de aanwezigheid van Liefde. U zult meer van dit nieuwe patroon van door Licht geïnspireerde reacties gaan zien, in reactie op de opzettelijk uitgelokte duistere daden van terreur en vernietiging. Het is het krachtige tegengif voor angst, slavernij en onderdrukking – de triomf van het Licht over het Duister, hetgeen de natuurlijke reactie is op de voortdurende golven van Licht die afkomstig zijn van de Grote Centrale Zon en op het kristalliseren van uw DNA.

Het werk dat wij deze week hebben gedaan heeft op de oppervlakte doorgangen gevormd, portalen Boven en Beneden en heeft de reeds lang sluimerende, elektromagnetische kanalen tussen de piramiden onderling weer geactiveerd, welke belangrijke communicatie- en reisverbindingen vormen voor de navigatie van onze Galactische schepen. Dit was ook de voltooiing van het werk dat in de voorbije twee jaren door Marlène werd verricht op Bimini, toen zij een groep leidde om het Smaragd Kristal te activeren en door Kathryn in Puerto Rico, waar zij de enorme El Yunque kristalafzettingen activeerde.

Het derde punt van de driehoek die deze sites verbond, was Isla Mujeres, het meest oostelijke punt van Mexico, waar ons damesdrietal heen ging met anderen, om het Goddelijk Vrouwelijke samen te voegen met het Goddelijk Mannelijke. Isla Mujeres (Het Vrouweneiland) stond bekend als een heilig monument voor de Godin Ix Chel, de Godin van de Vruchtbaarheid, Geneeskunde en Geboorte. Is het niet toepasselijk dat dit kleine eiland in de Caraïbische Zee door het Maya volk erkend werd als een plek van grote kracht en creativiteit? Het is het ankerpunt – het geboortekanaal, kunt u zeggen – van waaruit Moeder Aarde het leven zal schenken aan het Nieuwe Atlantis.

En zo worden de stromingen in de geschiedenis – welke werden opgezweept door ideeën en handelingen die hun oorsprong vonden in angst, competitie, tekort, wantrouwen en haat – nu gladgestreken en tot rust gebracht, opgenomen in het crescendo van Liefde, mededogen, delen, geloof, vergeving en verzoening, die de basis vormen voor de Nieuwe Gouden Tijd.

Wij zijn ons ervan bewust dat er oproer zal zijn tijdens deze enorme verandering naar het Licht. Het is onvermijdelijk dat er een aantal onrustbarende voorvallen zullen zijn, wanneer de verandering wordt doorgevoerd van alle systemen en instellingen die de bolwerken van onderdrukking en slavernij in stand hebben gehouden.

Dit is voor ons de reden om nu naar u te komen, om u op de hoogte te houden, om u aan te moedigen om met ons mee te doen, om elke dag weer de trilling nog verder te verhogen en om te helpen de chaos te verdrijven door te zorgen voor een gelijkmatige instroom van Licht, die ons doorheen deze overgangsfase zal brengen.

Er zullen nog reizen volgen zoals deze, waarin wij onze geliefde ‘werkers op de grond’ vragen om nogmaals met ons te werken, om de Galactische energieën samen te voegen met die van de Oppervlakte en van Binnen Aarde, ter voorbereiding op de enorme gebeurtenissen die dit jaar gaan plaatsvinden.

Wij zijn zo dankbaar, Geliefde Broeders en Zusters, voor uw deelname aan deze historische verschuiving. Lichtwerkers over de hele planeet hebben jarenlang onvermoeibaar gewerkt in dienst aan dit Grootse Plan – en nu kunt u het resultaat zien en voelen van uw inspanningen. De rangen van de Lichtwerkers nemen elke dag toe, omdat er meer mensen ontwaken tot het aanbreken van het nieuwe tijdperk.

Het is zoals wij beloofd hebben, Geliefden … en wij zullen het zien uitgroeien en toenemen, wanneer de overeenkomstige invloeden van ons werk doorzetten. Doe met ons mee in vreugde en feestvieren, terwijl wij samen verder gaan en onze stemmen verheffen ter ere van de grote Schepper, die ons inspiratie heeft gegeven en de pure uitbundigheid die ons altijd voortdrijft, altijd hoger in onze grote Ascentie van zielen.

Naast u, steeds onderweg naar het Licht, ben ik uw Sananda, tezamen met mijn broeders Ashtar en Rafael en de Hemelse Schare.

Genoteerd door Kathryn E. May, 12 januari 2015, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=january-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.